Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Quetiapin Mylan 200 mg tbl flm 500x200 mg (fľa.)

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 119350

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Quetiapin Mylan 200 mg tbl flm 500x200 mg (fľa.)

<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Quetiapin Mylan 100 mg

Quetiapin Mylan 200 mg

Quetiapin Mylan 300 mg

filmom obalené tablety

kvetiapín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

  Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Quetiapin Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapin Mylan

3. Ako užívať Quetiapin Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Quetiapin Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Quetiapin Mylan a na čo sa používa

Quetiapín Mylan obsahuje liečivo, ktoré sa volá kvetiapín. Kvetiapín patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Quetiapin Mylan sa môže použiť na liečbu niekoľkých ochorení, ako sú:

  bipolárna depresia: môžete sa cítiť stále smutný. Môžete si uvedomiť, že sa cítite skľúčený, vinný, s nedostatkom energie, strácate chuť do jedla alebo nemôžete spávať.

  mánia: môžete sa cítiť veľmi vzrušený, povznesený, nepokojný, nadšený alebo hyperaktívny alebo máte nesprávny úsudok vrátane agresívneho alebo rušivého správania.

  schizofrénia: môžete počuť alebo cítiť veci, ktoré nie sú skutočné, veriť veciam, ktoré nie sú skutočné alebo sa môžete cítiť neobvykle podozrievavý, úzkostlivý, zmätený, vinný, napätý alebo deprimovaný.

Aj keď sa budete cítiť lepšie, váš lekár vám môže ďalej predpisovať Quetiapin Mylan.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Quetiapin Mylan

Neužívajte Quetiapin Mylan

  ak ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

  ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

   azolové lieky (proti plesňovým infekciám);

   erytromycín alebo klaritromycín (proti infekcii);

Neužívajte Quetiapin Mylan, ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka. Ak si nie ste istý, pred užitím Quetiapinu Mylan sa porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Quetiapin Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

  máte alebo ste mali vy alebo niekto z vašej rodiny akékoľvek ťažkosti so srdcom, napríklad problémy so srdcovým rytmom, oslabený srdcový sval alebo zápal srdca alebo ak užívate akékoľvek lieky, ktoré môžu ovplyvniť to, ako vám bije srdce;

  ste mali porážku, najmä ak máte vyšší vek;

  ste niekedy mali epileptický záchvat (kŕče);

  máte cukrovku alebo u vás existuje riziko, že dostanete cukrovku. Ak sa vás to týka, môže vám lekár počas užívania Quetiapinu Mylan kontrolovať hladinu cukru v krvi.

  je vám známe, že ste mali v minulosti nízku hladinu bielych krviniek (ktorá mohla alebo nemusela byť spôsobená inými liekmi);

  ste staršia osoba s demenciou (stratou funkcií mozgu). Ak sa vás to týka, nesmiete užívať Quetiapin Mylan, pretože skupina liekov, do ktorej patrí aj Quetiapin Mylan, môže u starších pacientov s demenciou zvyšovať riziko porážky alebo v niektorých prípadoch aj riziko smrti.

  vy alebo niekto z vašej rodiny mal v minulosti krvné zrazeniny, pretože lieky ako tento súviseli s tvorbou krvných zrazenín;

  ak máte alebo ste mali ochorenie, pri ktorom počas normálneho nočného spánku prestanete na chvíľu dýchať (nazývané „spánkové apnoe“) a užívate lieky, ktoré spomaľujú normálnu činnosť mozgu („sedatíva“);

  ak máte alebo ste mali ochorenie, pri ktorom nie ste schopní úplne sa vymočiť (retencia moču), máte zväčšenú prostatu, nepriechodnosť čriev alebo zvýšený tlak vo vnútri oka. Tieto ochorenia sú niekedy spôsobené liekmi (nazývanými „anticholinergiká“), ktoré pri liečbe určitých ochorení ovplyvňujú funkciu nervových buniek.

  ak ste mali v minulosti problémy s alkoholom alebo užívaním drog (zneužívanie liekov).

Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás objaví čokoľvek z nasledujúceho po užití Quetiapinu Mylan:

  kombinácia horúčky, silno stuhnutých svalov, potenia alebo zníženej úrovne vedomia (porucha, nazývaná „neuroleptický malígny syndróm“). Môže byť potrebné okamžité lekárske ošetrenie.

  nekontrolovateľné pohyby, predovšetkým tváre alebo jazyka.

  závraty alebo pocit ťažkej ospalosti. Toto môže zvyšovať riziko náhodných poranení (pádov) u starších pacientov.

  dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus).

Takéto stavy môžu byť zapríčinené týmto typom lieku.

Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak máte:

  horúčku, chrípke podobné príznaky, bolesť hrdla alebo akúkoľvek inú infekciu, pretože môžu byť zapríčinené veľmi nízkym počtom bielych krviniek a čo môže vyžadovať ukončenie liečby Quetiapinom Mylan a/alebo vám bude podaná liečba;

  zápchu spoločne s pretrvávajúcimi bolesťami brucha alebo zápchu, ktorá nereagovala na liečbu, pretože to môže viesť k závažnejšiemu zablokovaniu čreva.

Samovražedné myšlienky a zhoršovanie vašej depresie

Ak trpíte depresiou, niekedy môžete mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku užívania antidepresív, nakoľko u všetkých týchto liekov trvá určitý čas, kým začnú plne účinkovať, čo zvyčajne trvá okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie. Tieto myšlienky sa tiež môžu vyskytnúť častejšie, ak náhle prestanete užívať váš liek.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických štúdií preukázali zvýšené riziko samovražedných myšlienok a/alebo samovražedného správania u mladých dospelých vo veku menej ako 25 rokov s depresiou.

Ak u seba kedykoľvek zaznamenáte sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo choďte ihneď do nemocnice.

Môže byť prospešné informovať príbuzných alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa vaša depresia alebo úzkosť zhoršuje, alebo ak ich trápia zmeny vo vašom správaní.

Nárast telesnej hmotnosti

U pacientov užívajúcich kvetiapín bolo zaznamenané zvýšenie telesnej hmotnosti. Je potrebné, aby ste vy aj váš lekár pravidelne kontrolovali vašu hmotnosť.

Deti a dospievajúci

Quetiapin Mylan nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Quetiapin Mylan

Ak užívate alebo ak ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte Quetiapin Mylan, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:

  niektoré lieky na liečbu HIV;

  azolové lieky (proti plesňovým infekciám);

  erytromycín alebo klaritromycín (proti infekcii);

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

  lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín);

  lieky proti vysokému krvnému tlaku;

  barbituráty (proti ťažkostiam pri zaspávaní);

  tioridazín alebo lítium (iné antipsychotické lieky);

  lieky, ktoré majú vplyv na to, ako bije vaše srdce, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu elektrolytov (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú napríklad diuretiká (lieky podporujúce vylučovanie moču) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu bakteriálnych infekcií);

  lieky, ktoré spôsobujú zápchu.

Predtým, ako prestanete užívať ktorýkoľvek z vašich liekov porozprávajte sa najprv so svojím lekárom.

Quetiapin Mylan a jedlo, nápoje a alkohol

Buďte opatrný, koľko alkoholu vypijete. Je to kvôli tomu, že kombinovaný účinok Quetiapinu Mylan a alkoholu môže spôsobiť, že budete ospalý.

Nepite grapefruitový džús počas užívania Quetiapinu Mylan. Môže to ovplyvniť spôsob účinku tohto lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Quetiapin Mylan nesmiete užívať počas tehotenstva, pokiaľ sa o tom neporadíte so svojím lekárom. Ak dojčíte, nesmiete užívať Quetiapin Mylan.

Nasledujúce príznaky, ktoré môžu predstavovať syndrómy z vysadenia, sa môžu vyskytnúť u novorodencov matiek, ktoré užívali Quetiapin Mylan v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva): tras, stuhnutosť svalov a/alebo slabosť, ospalosť, rozrušenie, ťažkosti s dýchaním a ťažkosti s príjmom potravy. Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, kontaktujte svojho lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tablety u vás môžu vyvolať ospalosť. Neveďte vozidlá, nepoužívajte nástroje a neobsluhujte stroje, pokým neviete, aký vplyv na vás majú tieto tablety.

Quetiapin Mylan obsahuje laktózu

Filmom obalené tablety Quetiapin Mylan obsahujú laktózu, čo je druh cukru. Ak vám váš lekár alebo lekárnik povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte vášho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vplyv na vyšetrenie moču

Pri vyšetrení moču, kedy sa používajú niektoré testovacie metódy, Quetiapin Mylan môže vyvolať pozitívne výsledky na metadón alebo niektoré lieky proti depresii, tzv. tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď neužívate metadón alebo TCA. Odporúča sa potvrdiť výsledky špecifickejšími testami.

3. Ako užívať Quetiapin Mylan

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to

u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár určí začiatočnú dávku. Udržiavacia dávka (denná dávka) bude závisieť na vašom ochorení a potrebách, ale zvyčajne bude medzi 150 mg a 800 mg.

  Tablety budete užívať raz denne pred spaním alebo dvakrát denne, v závislosti od vašej choroby.

  Tablety prehltnite celé a zapite vodou. Tablety môžete užívať spolu s jedlom alebo nalačno. Počas užívania Quetiapinu Mylan nepite grapefruitový džús. Môže mať vplyv na účinok tohto lieku.

  Tablety neprestaňte užívať ani vtedy, keď sa cítite lepšie, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.

Ťažkosti s pečeňou

Ak máte problémy s  pečeňou, váš lekár vám môže zmeniť dávku.

Starší ľudia

Ak ste starší človek, váš lekár vám môže zmeniť dávku.

Použitie u detí a dospievajúcich

Deti a dospievajúci vo veku menej ako 18 rokov nemajú užívať Quetiapin Mylan.

Ak užijete viac Quetiapinu Mylan, ako máte

Ak užijete viac Quetiapinu Mylan, ako vám predpísal váš lekár, môžu sa u vás vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky pocit ospalosti alebo závratu a pocit nezvyčajného tlkotu srdca, sucho v ústach, zápcha, rozšírené zrenice alebo rozmazané videnie.

Ihneď kontaktujte vášho lekára alebo pohotovostným oddelením najbližšej nemocnice. Zoberte si so sebou obal lieku ako aj zvyšné tablety.

Ak zabudnete užiť dávku Quetiapinu Mylan

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je už skoro čas, kedy by ste mali užiť nasledujúcu dávku, počkajte dovtedy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú dávku.

Ak prestanete užívať Quetiapin Mylan

Ak prestanete Quetiapin Mylan náhle užívať, možno nebudete môcť zaspať (nespavosť), môže vás napínať na vracanie (nevoľnosť), alebo sa u vás môže vyskytnúť bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty alebo podráždenie. Váš lekár vám pred ukončením liečby môže odporučiť postupné znižovanie dávky.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, prestaňte užívať Quetiapin Mylan a ihneď kontaktujte vášho lekára alebo choďte rovno do najbližšej nemocnice, pretože môžete potrebovať bezodkladnú lekársku starostlivosť:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

  nezvyčajné pohyby svalov. Týka sa to aj ťažkostí so začatím pohybu, chvením, pocitom nepokoja alebo stuhnutosťou bez bolesti

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

  myšlienky na sebapoškodenie alebo na samovraždu a zhoršenie depresie

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

  diabetes mellitus: ochorenie pri ktorom telo nevytvára dostatok inzulínu alebo iné tkanivá v tele nie sú schopné použiť prítomný inzulín. Vedie to k hyperglykémii (príliš veľa cukru v krvi). Príznaky môžu zahrňovať silný pocit smädu, zvýšenú chuť do jedla spolu s úbytkom hmotnosti, pocit únavy, ospalosti, slabosti, depresie, podráždenosti a celkový pocit nepohody a vylučovanie veľkého množstva moču.

  alergická reakcia, ktorá môže zahŕňať vyvýšené hrčky na koži, opuchnutie kože a opuchnutie okolo úst

  samovoľné pohyby, najmä tváre a jazyka

  zmeny elektrickej aktivity srdca pozorované na EKG (predĺženie QT intervalu), ktoré môžu spôsobiť veľmi rýchly tlkot srdca a mdloby, môžu spôsobiť vážne problémy so srdcom

  zhoršenie existujúcej cukrovky

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

  kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, stuhnutých svalov, pocitu veľkej únavy alebo mdlôb, vysokého zvýšenia krvného tlaku alebo tepu srdca (porucha nazývaná „neuroleptický malígny syndróm“)

  zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu) so silnou bolesťou brucha a chrbta

  zožltnutie kože a očí (žltačka)

  dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus)

  krvné zrazeniny v cievach najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuchnutie, bolesť a sčervenanie nôh), ktoré môžu putovať cievami do pľúc a spôsobiť bolesť na hrudi a ťažkosti s dýchaním

  kombinácia horúčky, chrípke podobných príznakov, bolesti hrdla alebo akejkoľvek inej infekcie s veľmi nízkym počtom bielych krviniek, stav nazývaný agranulocytóza

  nepriechodnosť čreva, spôsobujúca závažnú zápchu a vetry s opuchom alebo bolesťou brucha

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako1 z 10 000 osôb)

  závažná alergická reakcia (nazývaná anafylaxia), ktorá môže zahŕňať ťažkosti s dýchaním, závrat a kolaps

  rozsiahla vyrážka, ktorá sa vyvinula rýchlo. Príznaky môžu zahŕňať sčervenanie kože s pľuzgiermi a šúpaním, osobitne okolo úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (ochorenie známe ako Stevensov-Johnsonov syndróm)

  rýchle opuchnutie kože, zvyčajne okolo očí, pier a hrdla

  neprimeraná sekrécia hormónu, ktorý kontroluje objem moču (ADH), spôsobuje zadržiavanie vody v tele a riedi krv, znižuje množstvo sodíka. To môže spôsobiť nižšie hladiny sodíka v krvi ako je normálne, čo spôsobuje pocit slabosti a zmätenosti s bolesťou svalov.

  rozpad svalov spôsobujúci bolesť, citlivosť a slabosť svalov (rabdomyolýza)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

  rozsiahle sčervenanie kože s pľuzgiermi a šúpaním na väčšine povrchu tela (toxická epidermálna nekrolýza)

Iné možné vedľajšie účinky:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

  závrat (môže viesť k pádom), bolesť hlavy, sucho v ústach

  pocit ospalosti (môže ustúpiť po určitej dobe užívania kvetiapínu) (môže viesť k pádom)

  príznaky pri prerušení liečby (príznaky, ktoré sa vyskytujú, keď prestanete užívať kvetiapín), zahŕňajú neschopnosť spať (nespavosť), nutkanie na vracanie (nauzea), bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat a podráždenosť. Odporúča sa postupné ukončovanie liečby počas najmenej 1 až 2 týždňov.

  zmeny v množstve niektorých tukov (trigliceridy a celkový cholesterol)

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

  pocit ako keby srdce búšilo, bilo veľmi rýchlo alebo vynechalo údery

  nízky tlak krvi pri vstávaní do vzpriamenej polohy. Môže to vyvolať pocit závratu alebo mdlôb (môže to viesť k pádom)

  zvýšená hladina cukru v krvi

  nezvyčajné sny a nočné mory

  vracanie (najmä u starších pacientov)

  zmeny hladín hormónov štítnej žľazy v krvi

  pokles počtu niektorých typov krviniek

  zvýšené hladiny pečeňových enzýmov namerané v krvi

  zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu môže v zriedkavých prípadoch viesť k:

  opuchu prsníkov u mužov i žien a k neočakávanej tvorbe materského mlieka

  vynechaniu menštruácie alebo k nepravidelnej menštruácii u žien

Menej časté (môžu postihovať menej ako1 zo 100 osôb)

  nepríjemné pocity v nohách (tiež nazývané syndróm nepokojných nôh)

  pomalší tlkot srdca, ako je obvyklé, ktorý sa môže objaviť na začiatku liečby a môže byť spojený s nízkym krvným tlakom a mdlobami

  mdloby (môžu spôsobiť pády)

  znížené množstvo červených krviniek

  znížené množstvo sodíka v krvi

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

  opuchnutie pŕs a neočakávaná tvorba mlieka v prsiach (galaktorea)

  chodenie, rozprávanie, jedenie alebo iné činnosti počas spánku

  znížená teplota tela (hypotermia)

  ochorenie (nazývané „metabolický syndróm“) keď sa u vás môže vyskytnúť kombinácia 3 alebo viacero z nasledujúceho: zvýšené množstvo tuku v oblasti brucha, zníženie „dobrého cholesterolu“ (HDL-C), zvýšenie typu tuku nazývaného triglyceridy v krvi, vysoký krvný tlak a zvýšenie krvného cukru

  zvýšenie kreatinínfosfokinázy v krvi (látka zo svalov)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

  sčervenanie kože s nepravidelnými červenými vyrážkami (multiformný erytém)

  u novorodencov, ktorých matky počas tehotenstva užívali kvetiapín, sa môže vyskytnúť „syndróm z vysadenia lieku“

Skupina liekov, do ktorej kvetiapín patrí, môže spôsobiť poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť závažné a v ťažkých prípadoch až smrteľné.

Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba vyšetrením krvi. Zahŕňajú zmenu množstva niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol) alebo hladiny cukru v krvi, zmeny množstva hormónov štítnej žľazy v krvi, zvýšenie pečeňových enzýmov, pokles určitých typov krviniek, pokles počtu červených krviniek, zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi (látka v svaloch), pokles množstva sodíka v krvi a zvýšenie množstva hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu v krvi môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť nasledujúce stavy:

  u mužov a žien sa môže vyskytnúť opuchnutie prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka

  ženy môžu mať nepravidelnú menštruáciu alebo menštruácia môže úplne vynechať.

Váš lekár vám preto bude z času na čas robiť krvné testy.

Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich:

Rovnaké vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť u dospelých, sa môžu vyskytnúť aj u detí a dospievajúcich.

Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované častejšie u detí a dospievajúcich alebo sa nepozorovali u dospelých:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

  zvýšenie množstva hormónu nazývaného prolaktín v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu v krvi môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť nasledujúce stavy:

   u chlapcov a dievčat sa môže vyskytnúť opuchnutie prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka

   dievčatá môžu mať nepravidelnú menštruáciu alebo menštruácia môže vynechať

  nezvyčajné pohyby svalov. Tieto zahŕňajú ťažkosti začať pohyb svalu, trasenie, pocit nepokoja, alebo stuhnutosť svalov bez bolesti.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

  pocit slabosti, mdloby (môžu spôsobiť pády)

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Quetiapin Mylan

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Quetiapin Mylan obsahuje

- Liečivo je kvetiapíniumfumarát.

Jedna 100 mg/200 mg/300 mg filmom obalená tableta obsahuje 100 mg/200 mg/300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapíniumfumarátu).

- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón 30, magnéziumstearát, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), dihydrát fosforečnanu vápenatého. Obal tablety obsahuje: hypromelózu, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400 (tablety 200 mg a 300 mg), makrogol 6000 (tablety 100 mg), žltý oxid železitý (E 172) (tablety 100 mg), mastenec (tablety 100 mg), polysorbát 80 (200 mg a 300 mg).

Ako vyzerá Quetiapin Mylan a obsah balenia

Quetiapin Mylan sú filmom obalené tablety.

100 mg tableta je okrúhla, žltá, obojstranne vypuklá tableta s vrytým označením “Q” nad “100” na jednej strane.

200 mg tableta je okrúhla, biela tableta s vrytým označením “Q” nad “200” na jednej strane.

300 mg tableta je biela tableta tvaru kapsuly, s vrytým označením “Q”, deliaca ryha ,“300”. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Quetiapin Mylan je dostupný v blistrovom balení a vo fľašiach po 1, 3, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250, 500 a 1000 filmom obalených tabliet a v perforovanom blistrovom balení umožňujúcom oddelenie jednotlivej dávky po 60 x 1 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Veľká Británia

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Generics [UK] Ltd.

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii: MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Dánsko: Quetiapin Mylan

Belgicko: Quetiapine Mylan Filmomhulde Tabletten 100 mg, 200 mg, 300 mg

Bulharsko Quetiagen 100 mg, 200 mg, 300 mg film-coated tablets

Cyprus: Quetiapine/Generics 100 mg, 200 mg

Česká republika: Quetiapin Mylan 100 mg, 200 mg, 300 mg, potahované tablety

Fínsko: Quetiapin Mylan 100 mg, 200 mg, 300 mg kalvopäällysteinen tabletti

Nemecko: Quetiapin Mylan 100 mg, 200 mg, 300 mg Filmtabletten

Grécko: Quetiapine/Generics film-coated tablets 100 mg, 200 mg, 300 mg

Maďarsko: Quetiapin-Mylan 100 mg, 200 mg, 300 mg filmtabletta

Island: Quetiapin Mylan 100 mg, 200 mg, 300 mg Filmuhuouo tafla

Írsko: Geroquel 100 mg, 200 mg, 300 mg Film-coated Tablets

Holandsko: Quetiapine Mylan 100 mg, 200 mg, 300 mg, filmomhulde tabletten

Poľsko: Etiagen 100 mg, 200 mg

Portugalsko: Quetiapina Mylan 100 mg, 200 mg, 300 mg Comprimido revestido por pelicula

Rumunsko: Quetiapina Mylan 100 mg, 200 mg, 300 mg comprimate filmate

Slovenská republika: Quetiapin Mylan 100 mg, 200 mg, 300 mg

Španielsko: Quetiapina MYLAN 100 mg, 200 mg, 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Veľká Británia: Quetiapine 100 mg, 200 mg, 300 mg Film-coated Tablets

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2017.

9

Informácie o produkte

Kód výrobku: 119350
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Príbalový leták

Quetiapin Mylan 200 mg tbl flm 500x200 mg (fľa.) – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Quetiapin Mylan 200 mg tbl flm 500x200 mg (fľa.) zobrazíte alebo stiahnete tu: Quetiapin Mylan 200 mg tbl flm 500x200 mg (fľa.).doc

Recenzie

Recenzie produktu Quetiapin Mylan 200 mg tbl flm 500x200 mg (fľa.)

Diskusia

Diskusia k produktu Quetiapin Mylan 200 mg tbl flm 500x200 mg (fľa.)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám