Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Questax 200 mg tbl flm 100x1x200 mg (blis.)

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 119873

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 119873
Kód EAN:

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o pred:~ení, ev.

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.

 

 

Písomná informácia pre pou~ívate>a

 

Questax 25 mg

Questax 100 mg

Questax 200 mg

filmom obalené tablety

 

kvetiapín

 

Pozorne si pre

el

ú písomnú

in

formáciu p

r

edtým, ako za

o~e obsah

u

j

e pre vás dôle~ité in

fo

r

mácie.

Túto písomn

ú

informáciu si

u

s

c

hovajte. Mo~no

bude potrebné, aby ste si ju

znovu pre

Ak máte

 

V tejto písomnej informácii pre pou~ívate>a sa dozviete:

1. o je Questax a na

2. o potrebujete vediee predtým, ako u~ijete Questax

3. Ako u~ívae Questax

4. Mo~né ved>ajaie ú

5. Ako uchovávae Questax

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

 

1. o je Questax a na

~

íva

 

Quest

ax

patrí do

s

kupiny liekov nazývaných antipsychotiká, ktor

é zlepauj

ú

príznaky ur

v

ných ochorení.

Que

s

tax je ur

n

a

lie

rénie. Príznakmi schizofrénie

sú halucinácie (napríklad

Neu~ívajte Questax

ak ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúko>vek z alaích zlo~iek tohto lieku (uvedených v

ak u~ívate niektoré z nasledujúcich liekov:

niektoré lieky proti vírusu HIV,

lieky proti plesHovým infekciám (azoly),

lieky proti infekciám (erytromycín, klaritromycín)

lieky pro

ti

depresii

(n

efazodón).

Neu~ívajte Questax, ak sa vás týka nie

vyae uved

e

n

ého.. Ak si nie ste is

,

porozprávajte sa

s

o svojím lekáro

m

a

lebo lekárnikom

predtým, ako za

u~ívae.

 

Upozornenia a

viete o tom, ~e sa u vás v minulosti vyskytol zní~ený po

ste staraí pacient s demenciou (strata mozgových funkcií). V tom prípade nemáte u~ívae Questax, lebo patrí do skupiny lie

e, v niekt

or

ých prípad

oc

h riziko s

m

rti, u staraích pacientov s demenciou.

ste v

y alebo ni

e

k

torý váa príbuzný zaz

na

m

enali tvorbu krvný

c

h zrazenín, nak

o

>

ko sa u liekov,

ako sú tieto, zaznamenal súvi

s s tvorbou krvných zraze

n

U pacientov u~ívajúcich Questax sa pozoroval nárast telesnej hmotnosti. Vaaa telesná hmotnose má bye vami a vaaim lekárom pravidelne sledovaná.

 

Deti a dospievajúci

Questax nie je ur

 

Iné lieky a Questax

Ak teraz u~ívate alebo ste v poslednom

al

i,

ve

budete u~

ívae alaie lieky, povedzte  to svojmu lek

árovi aleb

o

lekárnikovi.

 

Neu~íva

jt

e

Questax, ak u~ív

a

te nasledujúce

l

i

e

ky:

niektoré li

eky na lie

azolové li

eky (proti plesHovým inf

e

Lieky, ktoré majú vplyv na spôsob, akým bije vaae srdce, napríklad lieky, ktoré mô~u spôsobie

nerovnováhu v elektrolytoch (nízke hladiny draslíka alebo hor

 

Predtým, ako prestanete u~ívae ktorýk

o>vek z v

aa

v,

porate

s

a so svojím lekárom.

 

Questax a jedlo, nápoje

a alkohol

Q

uestax sa mô~e u~íva

e

s jedlom a nápojmi

.

Po

Q

u

estaxom sa vyhý

bajte po~ívaniu alkoholických

nápojov, preto~e táto k

o

Questax mô~e spôsobovae ospalose. Preto nevete vozidlá a neobsluhujte stroje, kým nepoznáte vaau reakciu na tento liek.

 

Questax obsahuje laktózu

Questax obsahuje monohydrát laktózy. Ak vám lekár povedal, ~e neznáaate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred u~itím tohto lieku.

 

Vplyv na

vyaetreni

e

mo

Pri

v

yaetrení

m

o

metódy, Qu

e

s

tax mô~e spôsobie po

zi

t

ívne výsledky na m

e

tadón alebo na

n

i

e

ktoré lieky pro

ti depresii, tzv. tricyklické

antidepresíva (TCA), aj k

e

denne. V závislosti od ú

 

Pou~itie u detí a dospievajúcich

Z dôvodu nedostatku skúseností s u~ívaním kvetiapínu, pre tieto vekové skupiny neexistujú

vaeobecn

é

odporú

ia

.

 

Staraí

pacienti:

Váa lekár vám mô~e predpísae inú

dávku, v 

z

á

vislosti od toho, ako

re

a

gujete na lie

Q

uestaxom a ako

h

o

znáaate. Celko

vá denná dávka má bye ni~a

ia ako u mladých dospelýc

h

Nepreruaujte alebo neukon

ae dávku

po

stupne, ab

y

sa zabráni

l

o vzniku ved>ajaích ú

m povie, a

k

o

sa bude dávka zni~ov

ae

, aby ste sa vyhli

vzniku týchto v

e

d

>

ov.

 

Ak máte akéko>vek ala

ie otázky týkajúce sa pou

~

zrýchlený tep

pocit, ~e vaae srdce búai, bije zrýchlene alebo preruaovane

upchatý nos

zápcha, ~alúdo

pocit slabosti

opuchy rúk alebo nôh

nízky krvný tlak pri postavení sa,

e bye prí

inou závra

tu

y

(mô~e spôsobie pád)

zvýaenie hladiny cukr

u v krvi

r

o

z

mazané videnie

neobvyk

pohyby svalov, vrá

t

ane ea~kosti

s

o

za

ých pohybov, tras, nepokoj ale

bo nebolestivá svalová st

u

Menej

záchvaty kU

alergické reakcie, ktoré mô~u zahUHae ~ih>avku, opuchy ko~e a opuchy okolo úst

nepríjemné pocity v nohách (nazývané tie~ ako  syndróm nepokojných nôh )

sea~ené preh:tanie

mimovo>né pohyby hlavne t

váre a jaz

yk

a

sexuálna

p

orucha

zho

r

aenie u~ existujúcej cukrovky (diabetes mel

litus)

zme

n

a

elektrickej aktivity

sr

d

ca vidite>ná na E

K

G (pred:~enie

Q

T

intervalu))

po

malaia srdcová frekvencia (br

adykardia)

 

Zriedkavé ved

>

zvä

menatrua

krvné zrazeniny v ~ilách najmä na nohách (príznaky zahUHajú opuch, bolese a za

k zaznamen

át

e ktorýko>

ek z týcht

o

príznakov, okam~ite vyh>adajte lekársku po

moc

námesa

nose (chodenie, rozpr

áv

a

nie, jedenie alebo

t

y

pokia> spíte)

zní~ená telesná teplota (hypo

termia)

zápal pod~alúdko

v

Niektoré ved>ajaie ú

ch typov k

rv

ných budni

ek

, zní~eni

e

po

y kreatínf

o

s

fokinázy (látky vo sva

lo

c

h), zní~enie mno~

stva sodíka v k

r

v

i

a zvýaenie hl

adiny hormónu prolaktínu v krv

i.

Zvýaenie hormónu pro

l

zvýaenie hladiny hormónu, ktorý sa nazýva prolaktín, v krvi. Zvýaenie hormónu prolaktínu mô~e v zriedkavých prípadoch viese k nasledovným stavom:

u chlapcov a diev

diev

zvý

aená chue

do jedla

ne

obvyklé po

h

yby svalov, vrátane ea~kostí so za

alových po

h

y

bov, tras, nepokoj ale

bo

nebolestivá svalov

á

stuhnutose

 

H

l

á

s

enie ved>ajaí

ch ú

Ak sa u vás vyskyt

ne akýko>vek ved>ajaí

ú

Nepou~ívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a akatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzeahuje na posledný deH v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepou~itý liek vráete do lekárne. Tieto opatrenia pomô~u chránie ~ivotné prostredie.

 

6

. Obsah ba

le

nia a a

la

á

cie

 

Questax 25 mg

Lie

ivo je kve

t

i

apín (vo forme kvetiap

ín

f

umarátu).

zlo~ky sú:

hyd

r

o

g

énfosfore

vápenatý bezvodý, monohydrát l

aktózy, mikrokryatalická

hydrogénfosfore

 

Ako vyzerá Questax a obsah balenia

Questax 25 mg: okrúhle, filmom obalené tablety broskyHovej fa

rby o prie

me

re 5 mm.

Q

ue

stax 100 m

g

: ~lté, okrúhle, filmom obalené tablety s d

eliacou ry

h

o

u na jednej strane o p

ri

e

mere 9 mm.

Questax

200 mg: biele,

o

k

r

úhle, filmom ob

alené tablety o priemere 11 mm

 

Ve>kosti balenia:

Ques

t

Na trh nemusia bye uvedené vaetky ve>kosti balenia.

 

Dr~ite> rozhodnutia o registrácii

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábYe~í 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, eská republika

 

Výrobca

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábYe~í 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, eská republika

 

Liek je schválený v

nských at

át

och Európ

sk

eho hospod

á

rskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názva

mi:

Dánsko

Quetiapine SVUS

sk

á

republika - Quest

a

x

 

Táto písomná

i

n

formácia pre po

u~ívate>a bola naposledy akt

ualizovaná v 02/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu Questax 200 mg tbl flm 100x1x200 mg (blis.)

Diskusia

Diskusia k produktu Questax 200 mg tbl flm 100x1x200 mg (blis.)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam