Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

PROSTIN E2 tbl vag 3 mg (blis.PE/PE/Al) 1x4 ks

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 116960
Liek je vo forme vaginálnych tabliet a používa sa na vyvolanie pôrodu, zvlášť u pacientok s priaznivými sťahmi, kedy nie sú fetálne ani maternálne kontraindikácie.

Viac informácií

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - PROSTIN E2 tbl vag 3 mg (blis.PE/PE/Al) 1x4 ks

Liek je vo forme vaginálnych tabliet a používa sa na vyvolanie pôrodu, zvlášť u pacientok s priaznivými sťahmi, kedy nie sú fetálne ani maternálne kontraindikácie.
<p>

</p>
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľku

PROSTIN E2 tbl vag

3 mg vaginálne tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je PROSTIN E2 tbl vag a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PROSTIN E2 tbl vag

3. Ako používať PROSTIN E2 tbl vag

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať PROSTIN E2 tbl vag

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je PROSTIN E2 tbl vag a na čo sa používa

PROSTIN E2 tbl vag obsahuje liečivo dinoprostón ako prostaglandín E2 (PGE2), ktorý sa vyskytuje prirodzene v tele.

PROSTIN E2 tbl vag je určený na vyvolanie pôrodu, zvlášť u pacientok s priaznivými sťahmi.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PROSTIN E2 tbl vag

Nepoužívajte PROSTIN E2 tbl vag

- ak ste alergická na dinoprostón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Prostín E2 tbl vag vám nesmie byť podaný, ak je u vás kontraindikované podanie lieku spôsobujúceho sťahy svalstva maternice, napr. v nasledujúcich stavoch:

  viacnásobné tehotenstvo

  viacnásobné rodičovstvo (6 alebo viac predchádzajúcich tehotenstiev)

  nedošlo k prerezávaniu hlavičky plodu

  chirurgický zákrok maternice v minulosti(napr. cisársky rez, hysterektómia)

  cefalopelvická disproporcia (nepomer medzi veľkosťou hlavy plodu a panvy matky)

  frekvencia srdca plodu naznačuje začínajúce oslabenie plodu

  pôrod, pri ktorom pomer prínosu/rizika pre matku alebo plod uprednostňuje chirurgický zásah

  nevysvetliteľný výtok z pošvy a/alebo nezvyčajné krvácanie z maternice počas súčasného tehotenstva

  iná poloha plodu ako hlavičkou nadol

  už existujúce zápalové ochorenie malej panvy

  podozrenie alebo potvrdená placenta uložená v pôrodných cestách

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať PROSTIN E2 tbl vag, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak máte niektorý z uvedených stavov:

- porucha srdcovo-cievnej funkcie

- porucha funkcie pečene

- porucha funkcie obličiek

- glaukóm (zelený zákal) alebo zvýšený vnútroočný tlak

- natrhnuté plodové membrány

- vysoký krvný tlak

Počas podávania PROSTINU E2 tbl vag vám bude nepretržite elektronicky sledovaná činnosť maternice a srdcového pulzu plodu z dôvodu možného vzniku nadmerne silných kontrakcií maternice a hypertonusu (zvyšené napätie svalov) alebo nezvyčajnej činnosti srdca plodu.

Podobne ako pri iných liekoch pôsobiacich na maternicu, lekár má zvážiť riziko roztrhnutia maternice.

Pokiaľ máte 35 rokov a viac, alebo ste mali komplikácie počas tehotenstva a ste tehotná dlhšie ako 40 týždňov, môže sa prejaviť riziko popôrodnej diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (problémy so zrážanlivosťou krvi). Preto je potrebné dinoprostón používať opatrne.

Iné lieky a PROSTIN E2 tbl vag

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Odpoveď na oxytocín (liek pôsobiaci na aktivitu maternice) môže byť zvýraznená pri súbežnej liečbe prostalglandínmi. Súbežné používanie s inými liekmi spôsobujúcimi sťahy svalstva maternice sa neodporúča. Následné použitie oxytocínu (liek pôsobiaci na aktivitu maternice) po podaní cervikálneho gélu, intravaginálneho gélu alebo vaginálnych tabliet dinoprostónu sa odporúča s odstupom podania minimálne 6 hodín.

Tehotenstvo a dojčenie

Dinoprostón je určený na použitie u tehotných žien v termíne alebo blízko termínu pôrodu.

Prostaglandíny sa vylučujú vo veľmi nízkych koncentráciách do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa.

3. Ako používať PROSTIN E2 tbl vag

Úvodná dávka je 1 tableta (3 mg) dinoprostónu, ktorá sa vkladá hlboko do pošvovej klenby (vaginálne použitie).

Ak pôrod nezačne, druhá tableta sa môže aplikovať po 6-8 hodinách. Maximálna celková dávka v priebehu 24 hodín je 6 mg (2 vaginálne tablety).

Po aplikácii lieku je potrebné umyť si ruky mydlom a vodou.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledujúce vedľajšie účinky sa zaznamenali pri lokálnom použítí cervikálneho gélu, intravaginálneho gélu a vaginálnych tabliet.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb), sú uvedené nižšie:

  tieseň plodu/zmenená frekevencia srdca plodu

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menejako 1 z 10osôb), sú uvedené nižšie:

  hnačka, nauzea, vracanie

  bolesť chrbta

  anomálie kontraktility maternice (zvýšená frekvencia, tonus alebo trvanie sťahov maternice)

  pocit tepla v pošve

Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

  alergické reakcie (napr. anafylaktická reakcia, anafylaktický šok, anafylaktoidná reakcia)

  abrupcia (odlučovanie) placenty, pľúcna embolizácia amniotickou tekutinou, rýchla cervikálna dilatácia (roztiahnutie krčka maternice), ruptúra (prasknutie) maternice

  vysoký krvný tlak

  astma, bronchospazmus (zúženie dýchacích ciest)

  narodenie mŕtveho plodu, úmrtie novorodenca

Po uvedení liek na trh sa u pacientok pozorovalo zvýšené riziko popôrodnej diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (problémy so zrážanlivosťou krvi). Častosť tohto vedľajšieho účinku bola zriedkavá (<1 na 1000 pôrodov).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať PROSTIN E2 tbl vag

Liek uchovávajte v chladničke pri teplote 2 - 8C.

Ak sú tablety v balení v sklenenej liekovke, treba ich spotrebovať najneskôr do 1 mesiaca od otvorenia liekovky.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo PROSTIN E2 tbl vag obsahuje

- Liečivo je dinoprostón. Každá vaginálna tableta obsahuje 3 mg dinoprostónu.

- Ďalšie zložky sú laktóza, mikrokryštalická celulóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý, kukuričný škrob, magnéziumstearát.

Ako vyzerá PROSTIN E2 tbl vag a obsah balenia

PROSTIN E2 tbl vag sú biele vaginálne tablety s označením „UPJOHN 715“ na jednej strane, a bez označenia na strane druhej.

PROSTIN E2 tbl vag je dostupný v hnedej sklenenej liekovke alebo PE/PE fólii chránenej Al fóliou.

Veľkosť balenia: 4 tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Spojené kráľovstvo

Sanico N.V., Veedijk 59 Industriezone 4, Turnhout, Belgicko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2015.

4

Informácie o produkte

Kód výrobku: 116960
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek je vo forme vaginálnych tabliet a používa sa na vyvolanie pôrodu, zvlášť u pacientok s priaznivými sťahmi, kedy nie sú fetálne ani maternálne kontraindikácie. Viac na adcc.sk

Príbalový leták

PROSTIN E2 tbl vag 3 mg (blis.PE/PE/Al) 1x4 ks – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu PROSTIN E2 tbl vag 3 mg (blis.PE/PE/Al) 1x4 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: PROSTIN E2 tbl vag 3 mg (blis.PE/PE/Al) 1x4 ks.doc

Recenzie

Recenzie produktu PROSTIN E2 tbl vag 3 mg (blis.PE/PE/Al) 1x4 ks

Diskusia

Diskusia k produktu PROSTIN E2 tbl vag 3 mg (blis.PE/PE/Al) 1x4 ks

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám