Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

PENTOXIFYLLINUM Biotika sol inj 5x5 ml/100 mg

Kód výrobku: 127125

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - PENTOXIFYLLINUM Biotika sol inj 5x5 ml/100 mg

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/06078-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/03614-Z1B

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/05790-Z1A

Písomná informácia pre používateľa

PENTOXIFYLLINUM Biotika

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je PENTOXIFYLLINUM Biotika a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PENTOXIFYLLINUM Biotika

3. Ako používať PENTOXIFYLLINUM Biotika

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať PENTOXIFYLLINUM Biotika

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je PENTOXIFYLLINUM Biotika a na čo sa používa

PENTOXIFYLLINUM Biotika obsahuje liečivo zo skupiny metylxantínových derivátov, zlepšuje prekrvenie na periférii (okrajových častí tela, napr. končatín). Zvýšené prekrvenie sa dosiahne jednak účinkom na zmenené steny ciev, ale hlavne zmenami reologických vlastností krvi (prietok krvi), znížením jej viskozity, zvýšením pružnosti červených krviniek), znížením agregačnej schopnosti trombocytov (zhlukovanie krvných doštičiek), a tiež znížením koncentrácie fibrinogénu (spôsobuje zrážanie krvi).

PENTOXIFYLLINUM Biotika sa používa pri poruchách prekrvenia periférnych tkanív vyvolaných zhoršením prietoku periférnymi tepnami (z dôvodu aterosklerózy alebo cukrovky), pri poškodení tkanív z nedostatočnej výživy (napr. vredy predkolenia, gangréna), pri stavoch po cievnych mozgových príhodách, ďalej pri poruchách cievneho zásobovania oka a vnútorného ucha.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PENTOXIFYLLINUM Biotika

Nepoužívajte PENTOXIFYLLINUM Biotika

  ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

  ak ste prekonali nedávno infarkt myokardu,

  ak máte silné krvácanie (hemoragiu).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať PENTOXIFYLLINUM Biotika, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Zvlášť starostlivo majú byť sledovaní pacienti:

  so zúžením tepien (srdce nie je dostatočne zásobené krvou a kyslíkom)

  so srdcovou nedostatočnosťou

  s ťažkými srdcovými arytmiami (riziko zhoršenia arytmií)

  s nízkym krvným tlakom (riziko ďalšieho zníženia tlaku)

  s poruchou funkcie obličiek

Iné lieky a PENTOXIFYLLINUM Biotika

Ak teraz užívate/používate alebo ste v poslednom čase užívali/používali, či práve budete užívať/používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

PENTOXIFYLLINUM Biotika môže zosilňovať účinok niektorých liekov znižujúcich tlak krvi a preto môže v kombinácii so sympatikolytikami, ganglioplegikami a vazodilatanciami zosilňovať pokles krvného tlaku. Vysoké dávky podané diabetikom zosilňujú účinok inzulínu a perorálnych antidiabetík (liekov proti cukrovke).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Neodporúča sa podávať v gravidite, pretože neboli získané dostatočné skúsenosti s podávaním pentoxifylínu v tomto období.

V malých množstvách prechádza do materského mlieka. Je preto potrebné zvážiť riziko a prínos pred podaním pentoxifylínu dojčiacim matkám.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

PENTOXIFYLLINUM Biotika nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

PENTOXIFYLLINUM Biotika obsahuje 2,606 mg/ml sodíka, to zodpovedá 0,113 mmol/ml.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v 1 ml, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako používať PENTOXIFYLLINUM Biotika

Na začiatku liečby zistiť individuálnu znášanlivosť podaním polovičného obsahu ampulky zriedeného izotonickým roztokom chloridu sodného (10 ml). Zvyčajne sa aplikuje 1 ampulka (100 mg pentoxifylínu) ležiacemu pacientovi veľmi pomaly (5 minút) intravenózne (vnútrožilovo) alebo intraarteriálne (do tepny) 1 až 2-krát denne.

Výhodnejšie je podávať infúziu: 200 alebo 300 mg pentoxifylínu v 250 alebo 500 ml infúznej tekutiny.

Ak dostanete viac PENTOXIFYLLINUM Biotika, ako máte

Tento liek vám bude podávať lekár alebo zdravotná sestra a preto nie je pravdepodobné, že dostanete zlú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Príznaky predávkovania: Predávkovanie sa môže prejaviť znížením krvného tlaku, spomalením srdcového rytmu a poruchou vedenia elektrických vzruchov v srdci. Neboli pozorované metabolické poruchy a dráždenie centrálneho nervového systému.

Liečba predávkovania: Je symptomatická (zmierňovanie príznakov), nie je známa špecifická protilátka. Pri poklese srdcovej frekvencie je možné podať atropín.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nutkanie na vracanie, vracanie, bolesti a tlak v žalúdku, závraty, návaly tepla a pocit pálenia v tvári

u 4 - 6 % pacientov, náhly pokles krvného tlaku a poruchy srdcového rytmu, ojedinele svrbenie a žihľavka.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať PENTOXIFYLLINUM Biotika

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné poškodenie lieku.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo PENTOXIFYLLINUM Biotika obsahuje

- Jedna 5 ml ampula obsahuje 100 mg liečiva pentoxifylínu.

- Ďalšie zložky sú chlorid sodný a voda na injekciu.

Ako vyzerá PENTOXIFYLLINUM Biotika a obsah balenia

Veľkosť balenia:

5 sklenených ampuliek po 5 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika

HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 036 80 Martin, Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v decembri 2016. 

3

Informácie o produkte

Kód výrobku: 127125
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Príbalový leták

PENTOXIFYLLINUM Biotika sol inj 5x5 ml/100 mg – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu PENTOXIFYLLINUM Biotika sol inj 5x5 ml/100 mg zobrazíte alebo stiahnete tu: PENTOXIFYLLINUM Biotika sol inj 5x5 ml/100 mg.doc

Recenzie

Recenzie produktu PENTOXIFYLLINUM Biotika sol inj 5x5 ml/100 mg

Diskusia

Diskusia k produktu PENTOXIFYLLINUM Biotika sol inj 5x5 ml/100 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám