Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Onsetrogen 8 mg tbl flm 6x8 mg

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 114933

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Onsetrogen 8 mg tbl flm 6x8 mg

<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Onsetrogen 4 mg Onsetrogen 8 mg filmom obalené tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Onsetrogen a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Onsetrogen

  Ako užívať Onsetrogen

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať Onsetrogen

  Obsah balenia a ďalšie informácie

 1. Čo je Onsetrogen a na čo sa používa

Onsetrogen patrí do skupiny liečiv nazývaných antiemetiká, čo sú lieky proti nevoľnosti alebo vracaniu. Onsetrogen potláča účinok neurotransmiteru serotonínu v mozgu. Serotonín spôsobuje nevoľnosť a vracanie.

Onsetrogen sa používa u dospelých na:

  kontrolu nevoľnosti (nauzey) a vracania spôsobených chemoterapiou alebo rádioterapiou na liečbu rakoviny.

  prevenciu nevoľnosti a vracania po operácii.

Onsetrogen sa používa u detí na:

  kontrolu nevoľnosti (nauzey) a vracania spôsobených chemoterapiou u detí vo veku 6 mesiacov a starších.

  prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania po operácii u detí vo veku 1 mesiaca a starších.

Ak máte záujem o podrobnejšie vysvetlenie použitia tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Onsetrogen

Neužívajte Onsetrogen

   ak ste alergický na ondansetrón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

   ak ste alergický na iné lieky proti nevoľnosti patriace medzi selektívne antagonisty serotonínových receptorov (5‑HT3) (napr. granisetrón, dolasetrón), pretože v takom prípade je možné, že ste alergický aj na ondansetrón.

   ak užívate apomorfín (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby).

Ak si nie ste istý, opýtajte sa vášho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika predtým, ako užijete Onsetrogen.

Predtým, ako začnete užívať Onsetrogen, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru:

   ak máte alebo ste niekedy mali ťažkosti so srdcom alebo zmeny srdcového rytmu (arytmie alebo poruchy vodivosti srdca).

   ak máte ťažkosti s hladinami solí v krvi, ako je draslík, sodík a horčík.

   ak máte problémy s funkciou čriev, ako je upchaté črevo alebo trpíte vážnou zápchou.

   ak máte podstúpiť alebo ste nedávno podstúpili operáciu na odstránenie mandlí, pretože liečba Onsetrogenom môže zakryť prejavy vnútorného krvácania.

   ak má byť podávaný deťom s celkovým povrchom tela menším ako 0,6 m2.

   ak máte ťažkosti s pečeňou.

Deti a dospievajúci

Tento liek sa nemá podávať deťom na prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania po operácii brucha.

Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa s vaším lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom predtým, ako užijete Onsetrogen.

Iné lieky a Onsetrogen

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky vrátane liekov ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných prípravkov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to z dôvodu, že Onsetrogen môže mať vplyv na iné lieky alebo iné lieky môžu ovplyvňovať Onsetrogen.

Predovšetkým oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak už užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

  apomorfín (liek používaný na liečbu Parkinsonovej choroby), pri súčasnom podávaní apomorfínu a ondansetrónu boli hlásené výrazne zníženie krvného tlaku a strata vedomia.

  fenytoín, karbamazepín (lieky na liečbu epilepsie), ktoré môžu znižovať účinok Onsetrogenu

  rifampicín (antibiotikum používané na liečbu infekcií ako je tuberkulóza), ktorý môže znižovať účinok Onsetrogenu

  antibiotiká, ako sú erytromycín alebo ketokonazol

  antiarytmiká ako je amiodarón (liečivá na liečbu nepravidelného srdcového rytmu)

  beta-blokátory ako sú atenolol a timolol (používané na liečbu určitých srdcových alebo očných problémov, úzkosti, alebo na prevenciu migrény)

  tramadol (liečivo proti bolesti), Onsetrogen môže znižovať jeho účinok

  lieky proti rakovine (obzvlášť antracyklíny a trastuzumab)

  určité lieky používané na liečbu depresie, známe ako SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu) alebo SNRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu), ak sa užívajú súbežne s ondansetrónom, môžu spôsobiť serotonínový syndróm, čo je potenciálne život ohrozujúca reakcia. Príznaky serotonínového syndrómu môžu zahŕňať kombináciu nasledujúceho: nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie, nepokoj, hnačka, horúčka, zvýšený krvný tlak, nadmerné potenie, rýchly tep srdca, halucinácie, strata koordinácie, prehnané reflexné reakcie a kóma.

Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa s vaším lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom predtým, ako užijete Onsetrogen.

Tehotenstvo a dojčenie

Užívanie ondansetrónu v tehotenstve sa neodporúča. Ak ste tehotná alebo môžete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Onsetrogen.

Počas užívania Onsetrogenu nedojčite. Je to z dôvodu, že tento liek môže prechádzať do materského mlieka. Opýtajte sa vášho lekára, lekárnika alebo pôrodnej asistentky.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Onsetrogen nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Onsetrogen obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, pred užitím tohto lieku sa obráťte na svojho lekára.

3. Ako užívať Onsetrogen

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika. Predpísaná dávka bude závisieť od typu liečby.

Odporúčaná dávka je:

Liečba a prevencia nevoľnosti a vracania vyvolaných chemoterapiou alebo rádioterapiou na liečbu rakoviny.

Užite 8 mg ondansetrónu jednu alebo dve hodiny pred liečbou a následne 8 mg ondansetrónu o 12 hodín neskôr. Dávka 8 mg ondansetrónu dva razy denne sa môže užívať až 5 dní po ukončení liečby.

Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám podá prvú dávku lieku vo forme injekcie bezprostredne pred liečbou.

Použitie u detí (vo veku 6 mesiacov a starších) a dospievajúcich

Dávka je individuálna a závisí od hmotnosti, veľkosti/telesného povrchu dieťaťa, avšak celková denná dávka nemá prekročiť 32 mg. Dávku určí váš lekár. Ďalšie informácie si pozrite na obale lieku.

Odporúčaná dávka pre dieťa je do 8 mg dvakrát denne v závislosti od telesnej hmotnosti. Môže byť podávaná až do 5 dní.

Starší ľudia

Pacienti vo veku nad 65 rokov podstupujúci chemoterapiu dobre znášajú podávanie ondansetrónu. Úprava dávkovania nie je potrebná.

Prevencia a liečba pooperačnej nevoľnosti a vracania

Zvyčajná dávka je 16 mg ondansetrónu jednu hodinu pred operáciou alebo 8 mg ondansetrónu jednu hodinu pred anestéziou a následne ďalšie dve 8 mg dávky v osem hodinových intervaloch.

Použitie u detí (vo veku 1 mesiac a starších) a dospievajúcich

Odporúča sa podávať ondansetrón vo forme injekcie. Pre deti sú vhodnejšie iné liekové formy tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Starší ľudia

Skúsenosti s použitím ondansetrónu u starších pacientov sú obmedzené, avšak pacienti vo veku nad 65 rokov podstupujúci chemoterapiu znášajú podávanie ondansetrónu dobre (pozri časť vyššie).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo s poruchou sparteín/debrisochínového metabolizmu

Zmena dávky nie je potrebná u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov s poruchou sparteín/debrisochínového metabolizmu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Celková denná dávka nemá prekročiť 8 mg, ak máte stredne ťažkú až ťažkú poruchu funkcie pečene.

Ak stále pociťujete nevoľnosť (nutkanie na vracanie), povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.

Spôsob podávania

  Tabletu prehltnite a zapite pohárom vody.

  Onsetrogen je tiež dostupný vo forme injekcie.

Ak vy alebo vaše dieťa užijete viac Onsetrogenu ako máte

vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci. Zoberte so sebou obal lieku a zvyšné tablety. Informácie o predávkovaní ondansetronóm sú obmedzené. Prejavy predávkovania, ktoré boli hlásené, zahŕňajú ťažkosti so zrakom, ťažkú zápchu, nízky krvný tlak, ktorý môže spôsobiť závrat alebo mdloby a poruchy srdcového rytmu.

Ak zabudnete užiť dávku a trpíte nevoľnosťou alebo vraciate, užite ju hneď, ako si spomeniete. Potom užite nasledujúcu tabletu vo zvyčajnom čase (ako je uvedené na obale). Avšak, ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte zabudnutú dávku a pokračujte v užívaní ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak zabudnete užiť dávku a netrpíte nevoľnosťou užite nasledujúcu dávku tak, ako je uvedené na obale. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Onsetrogen

Neprestaňte užívať tento liek, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Vaše príznaky sa môžu vrátiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledujúce závažné vedľajšie účinky sa môžu objaviť počas užívania tohto lieku. Ak spozorujete akýkoľvek z týchto, prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí)

  ak dostanete alergickú reakciu, prejavy môžu zahŕňať:

   náhly sipot a bolesť na hrudi alebo tlak na hrudi

   opuchnutie očných viečok, tváre, pier, úst alebo jazyka

   kožnú vyrážku – červené bodky alebo fľaky pod kožou (žihľavka) kdekoľvek na vašom tele

   kolaps (zrútenie)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)

  mimovoľné pohyby očí (okulogyrická kríza)

Ďalšie možné vedľajšie účinky

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

  bolesť hlavy

Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)

  pocity tepla alebo návalov tepla (sčervenania)

Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)

  nízky krvný tlak, ktorý vám môže spôsobiť pocit mdlôb alebo závraty

  nepravidelný rytmus srdca alebo pomalý srdcový rytmus

  bolesť na hrudi s alebo bez zmien na EKG

  záchvaty, nezvyčajné pohyby tela alebo trasenie

  svalové kŕče

  zmeny krvných testov, ktoré ukazujú zmeny v činnosti pečene (najčastejšie u pacientov liečených chemoterapiu s cisplatinou)

(môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí)

  prechodne rozmazané videnie

  ťažkosti so srdcovým rytmom nazývané predĺženie QT intervalu (oneskorené vedenie elektrických signálov, ktoré možno vidieť na EKG, elektrickom zázname srdca). U niektorých ľudí to môže spôsobiť potenciálne závažné ochorenie srdca, známe ako torsade de pointes. Výsledkom môže byť veľmi rýchly tlkot srdca, spôsobujúci náhlu stratu vedomia.

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)

  slabé videnie alebo prechodná strata zraku, ktoré zvyčajne ustúpia počas 20 minút

  nezvyčajne rýchly tlkot srdca

Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Vedľajšie účinky zaznamenané u detí a dospievajúcich boli podobné ako tie u dospelých, uvedené vyššie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národného centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 1. Ako uchovávať Onsetrogen

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri alebo na vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Liečivo je ondansetrón.

Jedna tableta obsahuje 4 mg alebo 8 mg liečiva, ondansetrónu (vo forme dihydrátu ondansetróniumchloridu)

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy (pozri časť 2 „Onsetrogen obsahuje laktózu“), mikrokryštalická celulóza, predželatinizovaný kukuričný škrob, magnéziumstearát. Obal tablety obsahuje hypromelózu, oxid titaničitý (E 171), hydroxypropylcelulózu, makrogol, sorbitanoleát, kyselinu sorbovú, vanilín, chinolínovú žltú (E 104).

Ako vyzerá Onsetrogen a obsah balenia

4 mg tablety: Svetložlté okrúhle a obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s vyrazeným nápisom „41“ na jednej strane.

8 mg tablety: Svetložlté okrúhle a obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s vyrazeným nápisom „42“ na jednej strane.

Veľkosti blistrového balenia:

4 mg: 3, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 200, 300 a 500 filmom obalených tabliet.

8 mg: 3, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 200, 300 a 500 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Veľká Británia

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Veľká Británia

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories,35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Holandsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko Ondansetron Mylan 4 mg/8 mg Filmomhulde Tabletten

Dánsko Ondansetron Mylan 4 mg/8 mg Filmovertrukne Tabletter

Island Ondansetron Mylan 8 mg filmuhúðaðar töflur

Maďarsko Ondagen 4 mg/8 mg Filmtabletta

Nemecko Ondansetron dura 4 mg Filmtabletten

Slovenská republika Onsetrogen 4 mg/8 mg

Taliansko Ondansetrone Mylan Generics 4 mg/8 mg compresse rivestite con film

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2016.

Informácie o produkte

Kód výrobku: 114933
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Príbalový leták

Onsetrogen 8 mg tbl flm 6x8 mg – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Onsetrogen 8 mg tbl flm 6x8 mg zobrazíte alebo stiahnete tu: Onsetrogen 8 mg tbl flm 6x8 mg.doc

Recenzie

Recenzie produktu Onsetrogen 8 mg tbl flm 6x8 mg

Diskusia

Diskusia k produktu Onsetrogen 8 mg tbl flm 6x8 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám