Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na pálenie záhy a prekyselenie

NOLPAZA 20MG TBL ENT 7X20MG

Liek
Kód výrobku: 122860
Nolpaza je liek, ktorý znižuje množstvo kyseliny, ktorá sa vytvára vo vašom žalúdku. Používa sa na liečbu ochorení žalúdka a čriev spôsobených zvýšeným vylučovaním žalúdočnej kyseliny.

Viac informácií

3,99

Skladom do 24 hodín

Odosielame v pondelok 25. 2., u vás v utorok 26. 2.

Odosielame v pondelok 25. 2., u vás v utorok 26. 2.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - NOLPAZA 20MG TBL ENT 7X20MG

Nolpaza je liek, ktorý znižuje množstvo kyseliny, ktorá sa vytvára vo vašom žalúdku. Používa sa na liečbu ochorení žalúdka a čriev spôsobených zvýšeným vylučovaním žalúdočnej kyseliny.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Nolpaza 20 mg

gastrorezistentné tablety

pantoprazol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Nolpaza 20 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolpazu 20 mg

3. Ako užívať Nolpazu 20 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nolpazu 20 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Nolpaza 20 mg a na čo sa používa

Nolpaza je selektívny „inhibítor protónovej pumpy“, liek, ktorý znižuje množstvo kyseliny, ktorá sa vytvára vo vašom žalúdku. Používa sa na liečbu ochorení žalúdka a čriev spôsobených zvýšeným vylučovaním žalúdočnej kyseliny.

Nolpaza 20 mg sa používa na:

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:

  liečbu príznakov (napr. pálenie záhy, spätné vracanie sa (regurgitácia) žalúdočnej kyseliny, bolesť pri prehĺtaní) spojených s gastroezofageálnym refluxným ochorením, ktoré je spôsobené spätným vracaním kyseliny zo žalúdka do pažeráka.

  dlhodobú liečbu a predchádzanie opätovného vypuknutia refluxnej ezofagitídy (zápal pažeráka spojený so spätným vracaním sa žalúdočnej kyseliny).

Dospelí:

  predchádzanie vzniku dvanástnikových a žalúdočných vredov vyvolaných užívaním nesteroidných protizápalových liekov (NSAID, napr. ibuprofén) u rizikových pacientov, ktorí potrebujú nepretržitú liečbu nesteroidnými protizápalovými liekmi.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolpazu 20 mg

Neužívajte Nolpazu 20 mg

- ak ste alergický na pantoprazol, sorbitol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak ste alergický na lieky, ktoré obsahujú iné inhibítory protónovej pumpy.

Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Nolpazu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte závažné poškodenie pečene. Informujte svojho lekára, ak ste niekedy mali ťažkosti s pečeňou. Lekár vám bude častejšie kontrolovať hladinu pečeňových enzýmov, najmä ak Nolpazu užívate dlhodobo. Ak dôjde k zvýšeniu pečeňových enzýmov, liečba sa má ukončiť;

  ak musíte nepretržite užívať lieky, ktoré sa nazývajú NSAID (nesteroidné protizápalové lieky) a užívate aj Nolpazu, pretože je u vás zvýšené riziko vzniku žalúdočných a črevných komplikácií. Každé zvýšené riziko sa bude hodnotiť vo vzťahu k vašim osobným rizikovým faktorom, ako je váš vek (65 rokov a viac), výskyt žalúdočných a dvanástnikových vredov, krvácania zo žalúdka alebo čriev v minulosti;

  ak máte zníženú zásobu vitamínu B12 v tele alebo sa u vás vyskytujú rizikové faktory pre zníženú hladinu vitamínu B12 a dlhodobo sa liečite pantoprazolom. Rovnako ako všetky lieky, ktoré znižujú množstvo kyseliny, aj pantoprazol môže viesť k zníženému vstrebávaniu vitamínu B12;

  ak užívate liek, ktorý obsahuje atazanavir (na liečbu HIV infekcie) v rovnakom čase ako pantoprazol, požiadajte o radu svojho lekára;

  ak ste niekedy mali kožnú reakciu po liečbe liekom podobným Nolpaze, ktorý znižuje žalúdočnú kyselinu;

  ak máte naplánované špecifické vyšetrenie krvi (chromogranín A).

Ak máte na koži vyrážku, najmä v oblastiach vystavených slnku, povedzte to čo najskôr lekárovi, pretože možno bude potrebné zastaviť liečbu Nolpazou. Ak máte akékoľvek iné vedľajšie účinky, napríklad bolesť kĺbov, tiež to povedzte lekárovi.

Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

  neplánované zníženie telesnej hmotnosti,

  opakované vracanie,

  ťažkosti s prehĺtaním,

  vracanie krvi,

  ak ste bledý alebo máte pocit slabosti (chudokrvnosť),

  ak spozorujete krv v stolici,

  závažná a/alebo dlhotrvajúca hnačka, pretože Nolpaza sa spája s miernym zvýšením výskytu infekčnej hnačky.

Váš lekár môže rozhodnúť, že potrebujete niektoré vyšetrenia na vylúčenie zhubného ochorenia, pretože pantoprazol tiež maskuje príznaky rakoviny a môže tým spôsobiť oneskorenie v určení diagnózy. Ak vaše príznaky pretrvávajú aj napriek liečbe, budú sa zvažovať ďalšie vyšetrenia.

Ak užívate Nolpazu dlhodobo (dlhšie ako 1 rok), váš lekár vás bude pravdepodobne pravidelne pozorovať. Pri každej návšteve mu oznámte všetky nové a nezvyčajné príznaky a okolnosti.

Ak užívate inhibítor protónovej pumpy, ako je Nolpaza, najmä po dobu dlhšiu ako 1 rok, môže sa u vás mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice. Ak máte osteoporózu alebo užívate kortikosteroidy (lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy), informujte o tom svojho lekára.

Deti a dospievajúci

Deťom mladším ako 12 rokov sa neodporúča užívať tento liek.

Iné lieky a Nolpaza 20 mg

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nolpaza môže ovplyvniť účinnosť iných liekov, preto povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

- lieky, ako je ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používajú sa na liečbu infekcií spôsobených plesňami) alebo erlotinib (používa sa na liečbu určitých typov rakoviny), pretože Nolpaza môže spôsobiť, že tieto a ďalšie lieky nebudú správne účinkovať;

- warfarín a fenprokumón, ktoré ovplyvňujú zhusťovanie alebo zrieďovanie krvi. Budete možno potrebovať ďalšie vyšetrenia;

- atazanavir (používa sa na liečbu HIV infekcie);

  metotrexát (chemoterapeutický liek používaný vo vysokých dávkach na liečbu rakoviny).

Nolpaza 20 mg a jedlo a nápoje

Tablety užívajte 1 hodinu pred jedlom bez rozhrýzania a drvenia a prehltnite ich celé s trochou vody.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Skúsenosti s užívaním pantoprazolu u tehotných žien sú obmedzené. Zaznamenalo sa vylučovanie do ľudského materského mlieka. Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak dojčíte, užívajte tento liek len vtedy, ak váš ošetrujúci lekár zváži, že prínos je pre vás väčší ako možné riziko pre vaše nenarodené alebo dojčené dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ako závrat alebo poruchy videnia, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.

Nolpaza 20 mg obsahuje sorbitol

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Nolpazu 20 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kedy a ako máte užívať Nolpazu 20 mg

Tablety užite 1 hodinu pred jedlom, nehryzte ich ani nedrvte, ale prehltnite ich vcelku a zapite vodou.

Ak vám nepovedal váš lekár inak, odporúčaná dávka je:

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:

Liečba príznakov spojených s gastroezofageálnym refluxným ochorením (napr. pálenie záhy, spätné vracanie (regurgitácia) kyseliny, bolesť pri prehĺtaní)

Odporúčaná dávka je 1 tableta denne. Táto dávka zvyčajne do 2 ‑ 4 týždňov, najneskôr po ďalších 4 týždňoch, prinesie úľavu. Váš lekár vám povie, ako dlho máte pokračovať v užívaní tohto lieku. Potom, ak je to potrebné, si môžete preliečiť opätovne sa objavujúce príznaky užitím jednej tablety denne.

Dlhodobá liečba a predchádzanie opätovnému prepuknutiu refluxnej ezofagitídy

Odporúčaná dávka je 1 tableta denne. Ak choroba opätovne prepukne, váš lekár môže dávku zdvojnásobiť. V tom prípade môžete užívať jednu tabletu Nolpazy 40 mg denne. Po preliečení môžete dávku opäť znížiť na jednu tabletu 20 mg denne.

Dospelí:

Predchádzanie dvanástnikovým a žalúdočným vredom u pacientov, ktorí musia nepretržite užívať nesteroidné protizápalové lieky

Odporúčaná dávka je 1 tableta denne.

Osobitné skupiny pacientov:

  ak máte závažné ťažkosti s pečeňou, neužívajte viac ako jednu tabletu 20 mg denne.

Použitie u detí a dospievajúcich

Deti mladšie ako 12 rokov.

Neodporúča sa užívať tento liek deťom mladším ako 12 rokov.

Ak užijete viac Nolpazy 20 mg ako máte

Informujte svojho lekára alebo lekárnika. Príznaky predávkovania nie sú známe.

Ak zabudnete užiť Nolpazu 20 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Nolpazu 20 mg

Neprestaňte užívať tieto tablety skôr ako sa poradíte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo sa spojte s pohotovostnou lekárskou službou v najbližšej nemocnici:

Závažné alergické reakcie (častosť výskytu zriedkavá (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)):

  opuch jazyka a/alebo hrdla,

  ťažkosti pri prehĺtaní,

  žihľavka (jemné vyrážky),

  ťažkosti s dýchaním,

  alergický opuch tváre (Quinckeho edém/angioedém),

  závažné závraty s veľmi rýchlym pulzom a silným potením.

Závažné poškodenia kože (častosť výskytu neznáma (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)):

  pľuzgiere na koži a rýchle zhoršovanie celkového stavu,

  erózie (vrátane mierneho krvácania) v oblasti očí, nosa, úst/pier alebo pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm, Leyllov syndróm, mnohopočetný erytém),

  citlivosť na svetlo.

Ďalšie závažné stavy (častosť výskytu neznáma (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)):

  zožltnutie kože alebo očných bielok (závažné poškodenie pečeňových buniek, žltačka),

  horúčka,

  vyrážka,

  zväčšenie obličiek niekedy s bolestivým močením a bolesťou v dolnej časti chrbta (závažný zápal obličiek, s možnosťou progresie do zlyhania obličiek).

Ak užívate pantoprazol dlhšie ako 3 mesiace, môže u vás dôjsť k poklesu hladiny horčíka v krvi. Nízka hladina horčíka sa prejaví ako únava, mimovoľné sťahy svalov, dezorientácia, kŕče, závraty, zvýšená tepová frekvencia. Ak máte niektorý z týchto príznakov, ihneď informujte svojho lekára. Nízka hladina horčíka môže viesť aj k zníženiu hladiny draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám bude pravidelne robiť krvné testy na sledovanie hladiny horčíka.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

  závažné zníženie počtu bielych krviniek, čo spôsobuje väčšiu náchylnosť na infekcie. Oznámte lekárovi akékoľvek príznaky náhlej horúčky, bolesti hrdla a nadmernej únavy, pretože môžu byť prejavom infekcie.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

  zníženie počtu krvných doštičiek, čo vedie k častejšiemu krvácaniu a tvorbe modrín ako je normálne. Oznámte lekárovi akékoľvek nevysvetliteľné krvácanie alebo tvorbu modrín.

Ďalšie vedľajšie účinky sú:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

  benígne polypy v žalúdku

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

  bolesť hlavy,

  závraty,

  hnačka,

  pocit nevoľnosti, vracanie,

  nadúvanie a plynatosť (vetry),

  zápcha,

  sucho v ústach,

  bolesť brucha a nepríjemný pocit v brušnej dutine,

  vyrážky na koži, vyrážka; erupcia,

  svrbenie,

  zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice,

  pocit slabosti, vyčerpania alebo celková slabosť,

  poruchy spánku.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

  poruchy videnia, ako je rozmazané videnie,

  žihľavka,

  bolesť kĺbov,

  bolesti svalov,

  zmeny hmotnosti,

  zvýšenie telesnej teploty,

  opuch končatín (periférny edém),

  alergické reakcie,

  depresia,

  zväčšenie prsníkov u mužov,

  poruchy chuti.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

  dezorientácia (strata orientácie).

Neznáme (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

  halucinácie, zmätenosť (hlavne u pacientov, ktorí už mali tieto príznaky),

  zníženie hladiny sodíka v krvi,

  zníženie hladiny vápnika v krvi,

  zníženie hladiny draslíka v krvi,

  mravčenie alebo necitlivosť v rukách alebo nohách,

  svalové kŕče,

  vyrážka, s možnou bolesťou kĺbov.

Vedľajšie účinky zistené krvnými testami:

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

  zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

  zvýšenie hladiny bilirubínu,

  zvýšenie hladiny tukov v krvi.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

  zníženie počtu bielych krviniek, ktoré môže viesť k častejším infekciám,

  závažné zníženie počtu krvných buniek, čo môže spôsobiť slabosť, tvorbu modrín alebo zvýšiť náchylnosť na infekcie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Nolpazu 20 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Blistrové balenie: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Obal: Uchovávajte v dôkladne uzatvorenom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Po prvom otvorení obalu spotrebujte liek do 3 mesiacov.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nolpaza 20 mg obsahuje

- Liečivo je pantoprazol. Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme seskvihydrátu sodnej soli pantoprazolu).

- Ďalšie zložky sú manitol, krospovidón (typ B), bezvodý uhličitan sodný, sorbitol (E420), stearan vápenatý v jadre tabliet a hypromelóza, povidón (K25), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), propylénglykol, kopolymér MA/EA, laurylsíran sodný, polysorbát 80, makrogol 6000 a mastenec v obalovej vrstve.

Ako vyzerá Nolpaza 20 mg a obsah balenia

Nolpaza 20 mg gastrorezistentné tablety sú svetlo hnedastožlté oválne mierne dvojito vypuklé tablety.

Veľkosť balenia:

Škatuľka s 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 112 a 140 gastrorezistentnými tabletami v blistrovom balení.

Plastový obal so 100 a 250 gastrorezistentnými tabletami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann str. 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko

Pantoprazolo Krka

Poľsko, Slovensko, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v októbri 2017.

<p>
7</p>

Informácie o produkte

Výrobca: KRKA
Značka: KRKA
Kód výrobku: 122860
Kód EAN: 3838989584214
Držiteľ rozhodnutia: KRKA

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje liečivo pantoprazol, ktorý blokuje „pumpu“ produkujúcu žalúdočnú kyselinu, čím znižuje množstvo kyseliny v žalúdku. Liek sa používa na krátkodobú liečbu príznakov refluxu (napríklad pálenie záhy, regurgitácia kyseliny). Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

NOLPAZA 20MG TBL ENT 7X20MG – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu NOLPAZA 20MG TBL ENT 7X20MG zobrazíte alebo stiahnete tu: NOLPAZA 20MG TBL ENT 7X20MG.doc

Recenzie

Recenzie produktu NOLPAZA 20MG TBL ENT 7X20MG

Diskusia

Diskusia k produktu NOLPAZA 20MG TBL ENT 7X20MG

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam