Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na srdce a cievy » Lieky na žily a cievy

Protamin ME 1000 I.U./ml sol inj 5x5 ml/5000 IU (amp.skl.)

Kód výrobku: 121728
Tento liek je protiliekom a používa sa: na vyblokovanie heparínu pri väčších krvácaniach v dôsledku predávkovania heparínom, na vyblokovanie heparínu po mimotelovom obehu a pripojení na umelú obličku.

Viac informácií

14,09

Do 5 dní

Tovar odošleme 30. 1. 2019, predpokladaný termín doručenia 31. 1. 2019.

Tovar odošleme 30. 1. 2019, predpokladaný termín doručenia 31. 1. 2019.

Doprava jen za 1 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Protamin ME 1000 I.U./ml sol inj 5x5 ml/5000 IU (amp.skl.)

Tento liek je protiliekom a používa sa: na vyblokovanie heparínu pri väčších krvácaniach v dôsledku predávkovania heparínom, na vyblokovanie heparínu po mimotelovom obehu a pripojení na umelú obličku.
<p>

</p>

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Protamin ME 1000 I.U./ml

Protamin ME 5000 I.U./ml

Pred tým, než začnete užívať liek, pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

    Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na ošetrujúceho lekára alebo lekárnika.

    Tento liek predpísali Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Protamin ME a na čo sa používa.

2. Skôr ako použijete Protamin ME.

3. Ako používať Protamin ME.

4. Možné vedľajšie účinky.

5. Ako uchovávať Protamin ME.

6. Ďalšie informácie.

1. ČO JE Protamin ME A NA ČO SA POUŽÍVA

Protamin ME je protiliek a používa sa na vyblokovanie heparínu pri väčších krvácaniach v dôsledku predávkovania heparínu, vyblokovanie heparínu po mimotelovom obehu a pripojení na umelú obličku.

Protamíny sú silno zásadité nízkomolekulárne proteíny s vysokým obsahom arginínu a získavajú sa zo semeníkov lososovitých rýb. Protamín pôsobí in vitro aj in vivo ako neutralizátor heparínu tak, že so silne kyslým heparínom vytvárajú neaktívne komplexy, ktoré nemajú žiadnu protizrážanlivú aktivitu. Účinok protamínu nastupuje 1-2 minúty po vnútrožilnej injekcii. Podanie samotného protamínu môže tlmiť zrážanie krvi.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE Protamin ME

Nepoužívajte Protamin ME

- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo protamíniumchlorid alebo na niektorú z ďalších zložiek pomocných látok Protamiun ME.

opatrný pri používaní Protaminu ME

- pretože podanie protamínu sa spája s rizikom vzniku anafylaktických reakcií, ktoré sa môžu prejaviť bronchospazmom (zúženie priedušiek), obehovým kolapsom a zastavením srdca. S uvedenou skutočnosťou treba počítať a zabezpečiť preventívne opatrenia. Na liečbu týchto reakcií treba zabezpečiť potrebné lieky.

Používanie iných liekov

Protamin ME vytvorením komplexu neutralizuje heparín. Liek sa nemá podávať spolu s inými liekmi, najmä s antibiotikami alebo kontrastnými látkami používanými v rádiológii, pretože pri súčasnom podaní môžu vzniknúť zrazeniny.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

O vplyve lieku na tehotenstvo a dojčenie sa nerobili kontrolované štúdie ani na zvieratách, ani u tehotných žien. Počas tehotenstva sa liek podáva len ak je prínos vyšší ako riziko pre plod. Nie sú známe údaje o prieniku lieku do materského mlieka. Ak sa liek podá, dojčenie treba ukončiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Protamin ME sa podáva len hospitalizovaným pacientom, preto riadenie motorového vozidla ani obsluha strojov neprichádza do úvahy.

3. AKO POUŽÍVAŤ Protamin ME

Vždy používajte Protamin ME presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Protamin ME 1000 I.U./ml podávjte veľmi pomaly i.v.(vnútrožilne), Protamin ME 5000 I.U./ml i. m. (vnútrosvalovo).

Požadované množstvo Protaminu ME závisí od množstva cirkulujúceho heparínu v krvi. Vzhľadom ku

krátkemu polčasu heparínu sa v priebehu času, ktorý uplynul od jeho podania, znižuje množstvo

protamínu, ktoré treba na jeho neutralizáciu. Pri liečbe zriedkavého krvácania v dôsledku podávania

heparínu sa odporúča použiť množstvo Protamin ME, ktoré zodpovedá 50% poslednej podanej

dávky heparínu (v I.U.). Po i. v. podaní heparínu sa dávka Protamin ME 1000 I.U./ml podáva pomaly,

t. j. počas 2 - 5 minút i. v. Po s. c. podaní heparínu sa podáva menšie množstvo Protaminu ME 1000

I.U./ml pomaly vnútoržilne a  zvyšok Protamin ME 5000 I.U./ml vnútrosvalovo.

Pri neznámej koncentrácii heparínu sa odporúča nepodávať na začiatku viac ako 1 ml Protamin ME 1000 I.U./ml pomaly vnútrožilne.

Protamin ME sa podáva len dovtedy, kým sa znova znormalizuje trombínový čas, čím sa zabráni nadbytku protamínu.

Na inaktiváciu heparínu použitého pri mimotelovom obehu sa používa Protamin ME 1000 I.U./ml, resp. Protamin ME 5000 I.U./ml. Dávkovanie závisí od výsledkov opakovaných stanovení zrážacích parametrov (trombínový čas, aktivovaný parciálny tromboplastínový čas). Protamín nemá vplyv na protizrážanlivé účinky antikoagulancií (lieky proti nadmernej zrážanlivosti krvi) kumarínového typu.

Ak použijete viac Protamin ME, ako máte

Pri predávkovaní Protaminom ME sa môže vyskytnúť krvácanie, ktoré sa lieči podaním heparínu až do normalizácie trombínového času.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Protamin ME môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri rýchlom vnútrožilnom podaní sa môžu vyskytnúť tieto nežiaduce účinky: nevoľnosť, vracanie, pocit tepla (návaly), bradykardia, dýchavičnosť, vážny pokles tlaku krvi alebo zvýšenie tlaku krvi. Zriedkavo vzniknú alergické reakcie, ktoré napodobňujú stavy ako pri šoku. K takýmto stavom sú náchylní pacienti alergickí na ryby, muži po vazektómii (sterilizácia u muža), pacienti liečení injekciami protamínového inzulínu so zinkom, alebo pacienti, ktorí už predtým dostávali protamín na zmenšenie účinku heparínu (pozri upozornenie).

Pri liečbe protamíniumchloridom (Protamin ME ) sa na rozdiel od iných solí protamínu nepozoroval heparínový fenomén z vysadenia (t. j. oslabenie až vymiznutie vyblokovanie heparínu pred vylúčením komplexu heparín-protamín po mimotelovom obehu).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ Protamin ME

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25° C.

Nepoužívajte Protamin ME po dátume expirácie (použiteľnosti), ktorý je uvedený na škatuli, fľaši. (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo PROTAMIN ME obsahuje

- Liečivom je protamíniumchlorid vo vodnom roztoku, štandardizovaný v medzinárodných jednotkách (I.U.).

Protamin ME 1000 I.U./ml obsahuje protamíniumchlorid 1 000 I.U. v 1 ml injekčného roztoku. Používa sa na pomalé vnútrožilné podanie, 1 ml neutralizuje 1000 I.U.

Protamin ME 5000 I.U./ml obsahuje protamíniumchlorid 5000 I.U. v 1 ml injekčného roztoku. Používa sa na vnútrosvalové podanie. 1 ml neutralizuje 5 000 I.U.

- Ďalšie zložky sú: chlorid sodný (len Protamin ME 1000 I.U./ml), kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, voda na injekciu.

Ako vyzerá PROTAMIN ME a obsah balenia

Protamin ME 1000 I.U./ml

Protamin ME 5000 I.U./ml

Ampulky z bezfarebného skla, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDA Pharma, spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Slovenská republika

Výrobca

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

D-61352 Bad Homburg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2017.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Meda Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

Bratislava 821 02

Tel: +421 2 49 14 01 71

Fax: +421 2 49 14 01 75

e-mail: info@meda.sk

Informácie o produkte

Kód výrobku: 121728
Kód EAN: 9088881307952

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Tento liek je protiliekom a používa sa:

  • na vyblokovanie heparínu pri väčších krvácaniach v dôsledku predávkovania heparínom,
  • na vyblokovanie heparínu po mimotelovom obehu a pripojení na umelú obličku.

Účinok lieku nastupuje 1-2 minúty po vnútrožilnej injekcii. Podanie samotného protamínu môže tlmiť zrážanie krvi. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Protamin ME 1000 I.U./ml sol inj 5x5 ml/5000 IU (amp.skl.) – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Protamin ME 1000 I.U./ml sol inj 5x5 ml/5000 IU (amp.skl.) zobrazíte alebo stiahnete tu: Protamin ME 1000 I.U./ml sol inj 5x5 ml/5000 IU (amp.skl.).doc

Recenzie

Recenzie produktu Protamin ME 1000 I.U./ml sol inj 5x5 ml/5000 IU (amp.skl.)

Diskusia

Diskusia k produktu Protamin ME 1000 I.U./ml sol inj 5x5 ml/5000 IU (amp.skl.)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam