Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na nervový systém » Lieky na odvykanie od fajčenia

NICORETTE Icemint Gum 2 mg gum med (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Liek
Kód výrobku: 358742

Liečivá žuvačka patrí do skupiny liekov používaných pri odvykaní od fajčenia a je určená na liečbu závislosti od nikotínu.

Viac informácií

Produkt je dlhodobo nedostupný

Termín distribúcie je neznámy

Podobné produkty
Podobné produkty od rovnakého výrobcu Pošlite mi e-mail, keď bude produkt opäť skladom

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie NICORETTE Icemint Gum 2 mg gum med (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Liečivá žuvačka patrí do skupiny liekov používaných pri odvykaní od fajčenia a je určená na liečbu závislosti od nikotínu.

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/02134-ZME

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Nicorette Icemint Gum 2 mg

Nicorette Icemint Gum 4 mg

liečivá žuvačka

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Nicorette Icemint Gum 2 mg

Jedna liečivá žuvačka obsahuje 2 mg nikotínu (vo forme 10 mg nikotín rezinátu).

Nicorette Icemint Gum 4mg

Jedna liečivá žuvačka obsahuje 4 mg nikotínu (vo forme 20 mg nikotín rezinátu).

Pomocná látka so známym účinkom: xylitol.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Liečivá žuvačka

Nicorette Icemint Gum 2 mg sú obalené štvorcové biele žuvačky o veľkosti 15 x 15 x 6 mm.

Nicorette Icemint Gum 4 mg sú obalené štvorcové smotanové žuvačky o veľkosti 15 x 15 x 6 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liek je určený na liečbu závislosti od tabaku, na zmiernenie potreby fajčiť (zmiernenie túžby po nikotíne) a na zmiernenie abstinenčných príznakov, čo uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť. Slúži ako podporný liek na prekonávanie dočasnej abstinenčnej fázy fajčenia alebo na jednoduchšie zníženie počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Počas liečby liečivými žuvačkami Nicorette Icemint Gum má pacient vynaložiť čo najväčšie úsilie na to, aby definitívne prestal fajčiť. Prínos liečby zvyšuje odborná rada a podpora okolia.

Liečivé žuvačky sa majú používať namiesto fajčenia alebo v prípade, kedy by si fajčiar za normálnych okolností zapálil cigaretu alebo ak sa objaví túžba po cigarete. Každý deň sa má používať dostatočné množstvo liečivých žuvačiek. Na maximalizáciu úspechu je dôležité, aby nedošlo k poddávkovaniu. Dávka sa má u fajčiara individuálne nastaviť na základe stupňa závislosti od nikotínu.

Dospelí a staršie osoby

Úvodná dávka liečivých žuvačiek Nicorette Icemint Gum sa má u fajčiara individuálne nastaviť podľa stupňa závislosti od nikotínu. Používanie 8 – 12 liečivých žuvačiek vhodnej sily denne počas najmenej 3 mesiacov má byť pre liečbu dostatočné. Fajčiari s vysokou mierou závislosti (Fagerströmov test závislosti od nikotínu (FTND) 6 alebo fajčenie  20 cigariet denne) alebo osoby, ktorým sa nepodarilo prestať fajčiť po používaní liečivých žuvačiek s obsahom 2 mg nikotínu (Nicorette Icemint Gum 2 mg), majú liečbu začať liečivou žuvačkou s obsahom 4 mg nikotínu (Nicorette Icemint Gum 4 mg). V ostatných prípadoch je vhodná úvodná dávka 2 mg nikotínu (Nicorette Icemint Gum 2 mg). Denne sa nemá používať viac ako 24 liečivých žuvačiek.

Pediatrická populácia

Osoby mladšie ako 18 rokov môžu Nicorette Icemint Gum používať len na základe odporúčania lekára. Nie sú k dispozícii žiadne údaje z kontrolovaných klinických štúdií, ktoré podporujú liečbu liečivými žuvačkami Nicorette u dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Množstvo nikotínu, ktoré dospelí fajčiari tolerujú, môže vyvolať príznaky otravy alebo mať fataláne následky, aj liek nedopatrením požije dieťa.

Porucha funkcie pečene a obličiek

U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo závažnou poruchou funkcie obličiek je pri stanovovaní dávky potrebná opatrnosť, pretože môže dôjsť k poklesu klírensu nikotínu alebo jeho metabolitov a možnému zhoršeniu nežiaducich účinkov, pozri časti 4.4 a 5.2.

1) Ukončenie fajčenia

Liečivé žuvačky je potrebné používať minimálne 3 mesiace a počas tejto doby začať so znižovaním počtu liečivých žuvačiek. Denná dávka nikotínu sa má postupne upravovať znižovaním celkového počtu liečivých žuvačiek v závislosti od subjektívneho vnímania potreby fajčiť u každej osoby. Liečba sa má ukončiť po znížení používania na 1 – 2 liečivé žuvačky denne.

2) Zníženie počtu cigariet

Liečivé žuvačky sa majú používať medzi jednotlivými epizódami fajčenia vždy, keď sa dostaví naliehavá potreba fajčiť, s cieľom predĺžiť interval bez fajčenia a znížiť počet vyfajčených cigariet počas dňa na čo najmenšiu možnú mieru. Ak sa nepodarí znížiť počet vyfajčených cigariet počas 6 týždňov od začiatku liečby, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

Osoba sa má pokúsiť skončiť s fajčením hneď, ako je na to pripravená, najneskôr však do 6 mesiacov od začiatku liečby. Ak sa osobe nepodarí definitívne prestať fajčiť do 9 mesiacov od začiatku liečby, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

Pravidelné používanie liečivých žuvačiek dlhšie ako 12 mesiacov sa vo všeobecnosti neodporúča. Niektorí bývalí fajčiari však môžu pociťovať potrebu dlhšej liečby liečivými žuvačkami Nicorette Icemint Gum, aby sa vyhli návratu k fajčeniu. Odporúča sa, aby bývalí fajčiari nosili pri sebe liečivú žuvačku Nicorette Icemint Gum aj po ukončení fajčenia a použili ju v prípade, že pocítia náhlu potrebu fajčiť.

3) Dočasná abstinencia

Liečivé žuvačky je možné používať aj v situáciách, kedy je potrebné vyhnúť sa fajčeniu napr. v nefajčiarskych priestoroch alebo keď fajčiar nechce fajčiť a pritom pociťuje silnú potrebu zapáliť si cigaretu.

Spôsob podávania

Každá liečivá žuvačka Nicorette Icemint Gum sa má pomaly prerušovane žuvať počas približne 30 minút. Liečivá žuvačka sa má žuvať dovtedy, kým nie je cítiť silnú chuť nikotínu alebo pocit pálenia, potom sa žuvanie preruší a liečivá žuvačka sa umiestni medzi ďasno a líce dovtedy, kým chuť a/alebo pálenie neustane. Potom sa liečivá žuvačka opäť pomaly žuje a postup sa zopakuje.

Podávanie nikotínu sa má dočasne zastaviť, ak sa objavia akékoľvek príznaky z nadmerného množstva nikotínu. Ak príznaky z nadmerného množstva nikotínu pretrvávajú, príjem nikotínu sa má znížiť buď znížením frekvencie podávania dávky alebo sily (pozri časť 4.9).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Deti a dospievajúci mladší ako 12 rokov.

Nefajčiari.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Prínosy ukončenia fajčenia prevažujú nad akýmikoľvek rizikami, ktoré sú spojené so správne podávanou liečbou náhradou nikotínu (NRT - Nicotine Replacement Therapy).

U pacientov s nasledovnými stavmi má vhodný zdravotnícky pracovník vykonať zhodnotenie pomeru prínosu a rizika:

Závislí fajčiari s výskytom infarktu myokardu v nedávnej minulosti, nestabilnou alebo zhoršujúcou sa angínou pektoris vrátane Prinzmetalovej angíny, závažnými srdcovými arytmiami, cerebrovaskulárnou príhodou v nedávnej minulosti a/alebo osoby, ktoré trpia nekontrolovanou hypertenziou

U týchto pacientov sa má ukončenie fajčenia podporovať nefarmakologickými intervenciami (ako je napr. poradenstvo). Ak tento spôsob zlyhá, môže sa zvážiť použitie Nicorette Icemint Gum, ale údaje týkajúce sa bezpečnosti v skupine týchto pacientov sú obmedzené a liečba sa má začať len pod pozorným dohľadom lekára.

Diabetes mellitus

Pacientov s diabetes mellitus je potrebné poučiť, aby si pri ukončení fajčenia a začatí NRT sledovali hladiny glukózy v krvi pozornejšie ako zvyčajne, pretože zníženie uvoľňovania katecholamínov vyvolané nikotínom môže ovplyvniť metabolizmus sacharidov.

Porucha funkcie pečene a obličiek

U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo závažnou poruchou funkcie obličiek sa majú liečivé žuvačky používať s opatrnosťou, pretože klírens nikotínu alebo jeho metabolitov sa môže znížiť s možnosťou zvýšenia nežiaducich účinkov.

Feochromocytóm a nekontrolovaná hypertyreóza

U pacientov s nekontrolovanou hypertyreózou alebo feochromocytómom sa majú liečivé žuvačky používať s opatrnosťou, pretože nikotín spôsobuje uvoľňovanie katecholamínov.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Prehltnutý nikotín môže zhoršiť príznaky u pacientov trpiacich ezofagitídou, gastritídou alebo peptickými vredmi a v týchto prípadoch sa má NRT používať s opatrnosťou.

Pacienti so zubnou protézou

Pacienti so zubnou protézou môžu mať ťažkosti so žuvaním liečivých žuvačiek Nicorette Icemint Gum. Liečivá žuvačka sa môže prilepiť na zubnú protézu a v zriedkavých prípadoch ju môže poškodiť.

Pediatrická populácia

Riziko u detí

Dávky, ktoré znášajú fajčiari, môžu u detí vyvolať silné toxické účinky, ktoré môžu byť smrteľné. Lieky obsahujúce nikotín, nepoužité alebo použité, sa nesmú nechávať na mieste, kde s nimi môžu manipulovať alebo ich požiť deti, pozri časť 4.9.

Prenesená závislosť

Môže sa objaviť prenesená závislosť, ale je však menej škodlivá a ľahšie sa prekoná ako závislosť od fajčenia.

Ukončenie fajčenia

Polycyklické aromatické uhľovodíky v tabakovom dyme spúšťajú metabolizmus liekov metabolizovaných prostredníctvom CYP1A2. Ak fajčiar prestane fajčiť, môže to viesť k spomaleniu metabolizmu a následnému zvýšeniu hladín takýchto liekov v krvi. Toto je potenciálne klinicky významné pri liekoch s úzkym terapeutickým oknom, ako napr. teofylín, takrín, klozapín a ropinirol.

Liek obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami s intoleranciou fruktózy nemajú používať tento liek.

Používanie čistého nikotínu v liekovej forme liečivých žuvačiek Nicorette Icemint Gum je menej škodlivé ako fajčenie tabaku.

Niektoré osoby môžu pokračovať v používaní liečivých žuvačiek Nicorette Icemint Gum aj po uplynutí odporúčanej doby liečby. Potenciálne riziko z dlhodobej liečby je oveľa nižšie ako riziko vyplývajúce z návratu k fajčeniu.

4.5 Liekové a iné interakcie

Fajčenie tabaku (nie však nikotín) je sprevádzané zvýšením aktivity CYP1A2. Po skončení fajčenia sa môže znížiť klírens substrátov tohto enzýmu. Môže to navodiť zvýšenie plazmatických hladín niektorých liekov, čo môže mať potenciálny klinický význam pre lieky s podobnou terapeutickou šírkou, napr. teofylín, takrín, klozapín a ropirinol.

Plazmatické koncentrácie ostatných liečiv čiastočne metabolizovaných prostredníctvom CYP1A2, napr. imipramín, olanzapín, klomipramín a fluvoxamín môžu byť taktiež zvýšené pri prerušení fajčenia. Klinické údaje, ktoré by to potvrdzovali, nie sú zatiaľ k dispozícii a klinický význam tohto účinku na uvedené liečivá nie je známy.

Medzi liečbou náhradou nikotínu a inými liekmi sa definitívne nestanovili žiadne klinicky významné interakcie. Nikotín však môže potenciálne zosilniť hemodynamické účinky adenozínu, t. j. zvýšiť krvný tlak a frekvenciu srdca a tiež zvýšiť vnímanie bolesti (bolesť na hrudi pri angíne pektoris) vyvolanú podávaním adenozínu. Podrobnejšie informácie o zmenách metabolizmu niektorých liečiv po ukončení fajčenia, pozri v časti 4.4.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Na rozdiel od dobre známych nežiaducich účinkov fajčenia tabaku na počatie a graviditu u ľudí, sú účinky liečby nikotínom neznáme. Aj keď sa v súčasnosti nepovažovalo žiadne odporúčanie týkajúce sa potreby antikoncepcie u žien za nevyhnutné, najrozumnejším riešením pre ženy, ktoré plánujú otehotnieť, je nefajčiť a ani nepoužívať NRT. I keď fajčenie môže mať nežiaduce účinky na fertilitu mužov, neexistuje žiadny dôkaz, že sú u mužov počas liečby NRT potrebné osobitné antikoncepčné opatrenia.

Gravidita

Fajčenie počas gravidity je spojené s rizikami ako napr. spomalenie vnútromaternicového rastu, predčasný pôrod alebo narodenie mŕtveho plodu. Jediným najúčinnejším spôsobom na zlepšenie zdravotného stavu gravidnej fajčiarky a jej dieťaťa je prestať fajčiť.

Nikotín preniká placentárnou bariérou k plodu a ovplyvňuje jeho dýchanie a krvný obeh. Účinky na krvný obeh sú závislé od dávky. Gravidnú fajčiarku je preto potrebné vždy poučiť, aby úplne prestala fajčiť bez použitia liečby náhradou nikotínu. Riziko pokračovania vo fajčení môže predstavovať väčšie nebezpečenstvo pre plod v porovnaní s používaním liekov na náhradu nikotínu v kontrolovanou programe na ukončenie fajčenia. Používanie liečivých žuvačiek Nicorette Icemint Gum gravidnými fajčiarkami sa má začať len po porade s odborným zdravotníckym pracovníkom.

Dojčenie

Nikotín ľahko prechádza do ľudského materského mlieka v množstvách, ktoré môžu aj pri terapeutických dávkach ovplyvniť dieťa. Počas dojčenia sa má preto predísť používaniu liečivých žuvačiek Nicorette Icemint Gum. Ak nie je možné dosiahnuť ukončenie fajčenia, používanie liečivých žuvačiek Nicorette Icemint Gum u fajčiarok počas dojčenia sa má začať len po porade s odborným zdravotníckym pracovníkom. V prípade, že prínos používania lieku prevyšuje riziko pre dojča, majú dojčiace ženy použiť liek hneď po dojčení.

Fertilita

Fajčenie tabaku u žien odďaľuje čas do počatia, znižuje mieru úspechu pri fertilizácii in vitro a významne zvyšuje riziko infertility. Fajčenie tabaku u mužov znižuje tvorbu spermií, zvyšuje oxidačný stres a poškodenie DNA. Spermatozoa fajčiarov majú zníženú fertilizačnú kapacitu. Miera v akej nikotín špecificky prispieva k týmto účinkom u ľudí nie je známa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liečivé žuvačky Nicorette Icemint Gum nemajú žiadny alebo majú zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Účinky spojené s ukončením fajčenia

Bez ohľadu na použitý spôsob je pri ukončovaní bežného používania tabaku známe, že je spojené s rôznymi príznakmi. Tieto príznaky zahŕňajú emocionálne a kognitívne účinky ako napr. dysfória alebo depresívna nálada, insomnia, podráždenosť, frustrácia alebo hnev, úzkosť, ťažkosti so sústredením, nepokoj a netrpezlivosť. Môže sa objaviť aj fyzické účinky ako napr. pokles frekvencie srdca, zvýšená chuť do jedla alebo zvýšenie telesnej hmotnosti, závrat alebo príznaky stavu pred synkopou, kašeľ, zápcha, krvácanie ďasien alebo tvorba aftóznych vriedkov alebo nazofaryngitída. Okrem toho môže túžba po nikotíne viesť ku klinicky významným silným nutkaniam fajčiť.

Nicorette Icemint Gum môže spôsobovať nežiaduce účinky podobné nežiaducim účinkom pri iných cestách podávania nikotínu a väčšinou závislé od dávky. U citlivých jedincov sa môžu objaviť alergické reakcie ako je napr. angioedém, žihľavka alebo anafylaxia.

Liečivá žuvačka sa môže prilepiť na zubnú protézu a v zriedkavých prípadoch ju môže aj poškodiť.

Miestne nežiaduce účinky sú podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri iných perorálne podávaných liekoch. Počas prvých niekoľkých dní liečby sa môže objaviť podráždenie v ústach a hrdle a obzvlášť časté je čkanie.

Pri pokračovaní v liečbe sa liek zvyčajne toleruje.

Nežiaduce účinky perorálnych liekov s obsahom nikotínu identifikované v klinických štúdiách a na základe skúseností po ich uvedení na trh sú uvedené nižšie. Pri nežiaducich účinkoch identifikovaných zo skúseností po ich uvedení na trh bola frekvencia ich výskytu stanovená z klinických štúdií.

Veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), menej časté (> 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé < 1/10 000), neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov).

Trieda orgánového systému

Hlásený nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

Časté

precitlivenosť

Zriedkavé

alergické reakcie vrátane angioedému a anafylaxie

Psychiatrické poruchy

Menej časté

abnormálne sny

Poruchy nervového systému

 

Veľmi časté

bolesť hlavy

Časté

dysgeuzia, parestézia, závrat

Poruchy oka

Neznáme

rozmazané videnie, zvýšené slzenie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

palpitácie, tachykardia, fibrilácia predsiene

Poruchy ciev

 

Menej časté

začervenanie, hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi časté

čkanie, podráždenie hrdla

Menej časté

bronchospazmus, rinorea, dysfónia, dyspnoe, nazálna kongescia, orofaryngeálna bolesť, kýchanie, pocit zovretia v hrdle

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

nauzea, gastrointestinálny diskomfort

Časté

bolesť brucha, sucho v ústach, hnačka, dyspepsia, plynatosť, hypersekrécia slín, stomatitída, vracanie

Menej časté

eruktácia, krvácanie ďasien, glositída, pľuzgiere a exfoliácia sliznice v ústnej dutine, orálna parestézia

Zriedkavé

dysfágia, orálna hypestéza, nevoľnosť

Neznáme

suchosť v hrdle, bolesť pier

Poruchy kože a podkožného tkaniva

 

Menej časté

hyperhidróza, svrbenie, vyrážka, žihľavka

Neznáme

erytém

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

 

Časté

pocit pálenia, únava

Menej časté

asténia, nepríjemný pocit a bolesť na hrudníku, malátnosť

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Pri nadmernom používaní liekov na náhradnú liečbu nikotínom a/alebo fajčení sa môžu objaviť príznaky z predávkovania.

K predávkovaniu nikotínom môže dôjsť v prípade súbežného používania nadmerného množstva liečivých žuvačiek a fajčenia alebo súbežného používania iných foriem náhradnej nikotínovej liečby alebo u fajčiarov s veľmi nízkou mierou závislosti od nikotínu. Riziko otravy spôsobenej prehltnutím liečivej žuvačky je veľmi nízke, pretože vstrebávanie pri absencii žuvania je pomalé a neúplné.

Príznaky predávkovania sú podobné ako pri akútnej otrave nikotínom a zahŕňajú nevoľnosť, slinenie, bolesť brucha, hnačku, potenie, bolesť hlavy, závrat, poruchy sluchu a výraznú slabosť. Vo vysokých dávkach môže po týchto príznakoch nasledovať hypotenzia, slabosť a nepravidelný pulz, ťažkosti s dýchaním, vyčerpanie, kolaps obehovej sústavy a generalizované kŕče.

Dávky nikotínu, ktoré znášajú dospelí fajčiari počas liečby, môžu u malých detí spôsobiť závažné príznaky otravy a môžu byť smrteľné.

Liečba predávkovania

Podávanie nikotínu sa má okamžite ukončiť a má sa začať so symptomatickou liečbou. Vstrebávanie nikotínu v gastrointestinálnom trakte znižuje perorálne podanie aktívneho uhlia. Akútna minimálna letálna dávka u človeka je 40 – 60 mg nikotínu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné liečivá na centrálnu nervovú sústavu, liečivá na odvykanie od fajčenia. ATC kód: N07BA01

Nikotín je agonistom nikotínových receptorov v periférnom a centrálnom nervovom systéme a prejavuje sa účinkami na CNS a kardiovaskulárnu sústavu.

Farmakologické účinky nikotínu sú dobre zdokumentované. Hlavným farmakologickým účinkom je centrálna stimulácia a/alebo útlm, prechodné hyperpnoe, periférna vazokonstrikcia (vedúca k zvýšenému systolickému tlaku), zníženie chuti do jedla a stimulácia peristaltiky.

Náhle ukončenie používania tabakových výrobkov po dlhom období každodenného dodávania nikotínu môže vyvolať vznik charakteristických abstinenčných príznakov zahŕňajúcich dysfóriu alebo depresívnu náladu, nespavosť, podráždenosť, frustráciu alebo agresivitu, úzkosť, zhoršenie koncentrácie, nepokoj alebo netrpezlivosť, zníženie srdcovej frekvencie a zvýšenú chuť do jedla alebo zvýšenie telesnej hmotnosti. Túžba po nikotíne považovaná za klinicky významný príznak je tiež dôležitou súčasťou odvykania od nikotínu.

Klinické štúdie preukázali, že lieky na náhradu nikotínu môžu pomôcť fajčiarom nefajčiť alebo znížiť frekvenciu fajčenia zmiernením týchto abstinenčných príznakov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nikotín je dibázická zlúčenina s pKa1 približne 3 a pKa2 približne 8. Nikotín je preto slabou bázou a jeho pohyb cez membránu buniek závisí od pH. Je ľahko rozpustný vo vode a aj v tukoch v závislosti od stupňa ionizácie. Existujú dva stereoizoméry nikotínu (S)- a (R)-forma, biologicky účinný je len (S)-nikotín.

Farmakokinetické štúdie s liečivými žuvačkami Nicorette Icemint Gum sa vykonali u dospelých fajčiarov.

Absorpcia

Väčšia časť nikotínu uvoľnená pri žuvaní žuvačiek sa vstrebáva cez sliznicu v ústach.

Vo farmakokinetickej (FK) štúdii s 2 mg liečivými žuvačkami (zahŕňajúcej 17 jedincov) sa preukázateľné plazmatické koncentrácie nikotínu dosiahli v rámci 5 – 7 minút po začatí žuvania a maximálnu hodnotu dosiahli na konci žuvania (t. j. po 30 minútach žuvania, s použitím metronómu na kontrolu rýchlosti žuvania) alebo krátko potom.

Množstvo nikotínu uvoľneného z jednej liečivej žuvačky závisí od intenzity a dĺžky trvania žuvania. Vo farmakokinetickej (FK) štúdii sa po 30 minútach žuvania pri rýchlosti jedno žuvanie každé dve sekundy pohybovalo priemerné množstvo nikotínu získané z 2 mg liečivej žuvačky v rozmedzí od 1,3 až 1,6 mg a v rozmedzí 2,5 až 3,5 mg pri 4 mg liečivej žuvačke. Množstvo vstrebaného nikotínu závisí od podielu dávky získanej z liečivej žuvačky a podielu straty z dôvodu prehltnutia a následnej eliminácie pri prvom prechode pečeňou. Príslušné priemerné hodnoty FK parametrov pri liečivej žuvačke sú uvedené v tabuľke nižšie.

Liek

FK parameter

Priemerná hodnota

SD

N

Odkaz

2 mg liečivá žuvačka

Cmax

4,7 ng/ml

1,6

72

Study report Birgersson et al., 2009.

Tmax

30 min*

NA

AUC

14,7 ng/ml • hod

5,7

Css, min**

14,1 ng/ml

5,1

19

Study report Hansson et al., 2003.

Css, max**

16,2 ng/ml

5,5

4 mg liečivá žuvačka

Cmax

8,7 ng/ml

3,4

71

Study report Birgersson et al., 2009.

Tmax

30 min*

NA

AUC

28,2 ng/ml • hod

10,4

Css, min**

26,3 ng/ml

6,3

30

Study report Molander et al., 2007.

Css, max**

33,3 ng/ml

8,0

* medián

** jedna liečivá žuvačka žuvaná počas 30 minút každú hodinu počas 11 hodín

Biologická dostupnosť nikotínu podávaného v liečivých žuvačkách Nicorette Icemint Gum 2 mg je 65 % a 54 % pri 4 mg liečivých žuvačkách.

Distribúcia

Vo viacerých štúdiách sa skúmal distribučný objem po intravenóznom podaní nikotínu. Priemerné hodnoty sa v šiestich štúdiách pohybovali v rozmedzí od 2,2 až 3,3 l/kg.

Väzba nikotínu na plazmatické bielkoviny sa považuje za nízku a je približne 5 %. Preto sa nepredpokladá, že zmeny vo väzbe nikotínu pri užívaní súbežných liekov alebo zmeny plazmatických bielkovín spôsobených ochorením budú mať významné účinky na farmakokinetiku nikotínu.

Biotransformácia

Výsledky farmakokinetických štúdií naznačujú, že metabolizmus a eliminácia nikotínu sú závislé od výberu liekovej formy nikotínu a preto sa na popísanie distribúcie, biotranformácie, metabolizmu a vylučovania nikotínu použili výsledky štúdií s intravenóznym podávaním nikotínu.

Hlavným orgánom, v ktorom prebieha eliminácia, je pečeň hoci sa nikotín v malom rozsahu metabolizuje aj v pľúcach a mozgu. Enzým, ktorý je primárne zapojený do biotransformácie nikotínu, je CYP2A6. Bolo identifikovaných sedemnásť metabolitov nikotínu, pričom sa u všetkých predpokladá, že sú menej účinné ako materská zlúčenina.

Primárny metabolit nikotínu v plazme, kotinín, má terminálny polčas 14 až 20 hodín; plazmatické koncentrácie kotinínu 10-násobne presahujú plazmatické koncentrácie nikotínu.

Eliminácia

Hlásili sa priemerné hodnoty celkového klírensu nikotínu v rozmedzí od 66,6 až 90,0 l/hod a priemerné hodnoty polčasov eliminácie boli približne 2 – 3 hodiny.

Primárne metabolity nikotínu v moči sú kotinín a trans-3-hydroxykotinín. V priemere 10 – 12 % vstrebanej dávky nikotínu sa vylučuje vo forme kotinínu a 28 – 37 % dávka sa vylučuje vo forme trans-3-hydroxykotinínu. Približne 10 – 15 % nikotínu sa vylučuje v nezmenenej forme do moču. Pri moči s nízkou hodnotou pH (pod 5) sa však v nezmenenej forme vylúčilo až 23 % dávky nikotínu.

Linearita/nelinearita

Na základe dostupných vedomostí sa linearita eliminácie nikotínu s ohľadom na dávku nevyhodnocovala.

Charakteristiky osobitných skupín osôb

Porucha funkcie obličiek

Progresívna závažnosť poruchy funkcie obličiek je spojená s poklesom celkového klírensu nikotínu. Klírens nikotínu bol znížený v priemere o 50 % u jedincov so závažnou poruchou funkcie obličiek. Zvýšené hladiny nikotínu sa pozorovali u fajčiarov, ktorí podstupovali hemodialýzu.

Porucha funkcie pečene

U fajčiarov s cirhózou pečene, ale len s miernou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 5), nie je farmakokinetika nikotínu ovplyvnená. U fajčiarov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7) sa však hlásilo, že celkový klírens bol znížený v priemere o 40 – 50 %. Neexistujú žiadne údaje týkajúce sa farmakokinetiky nikotínu u fajčiarov s Childovým-Pughovým skóre viac ako 7.

Staršie osoby

U zdravých starších osôb je celkový klírens nikotínu znížený, ale odchýlky sú rôzne a nepovažujú sa za dostatočne významné na to, aby boli dôvodom na všeobecné úpravy dávok v závislosti od veku.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Skúmanie genotoxicity nikotínu in vitroin vivo poskytlo prevažne negenotoxické výsledky. Bolo hlásených niekoľko pozitívnych zistení pri skúmaní genotoxicity in vitroin vivo, ale skúmanie s použitím metód a protokolov akceptovaných regulačnými úradmi nepreukázali žiadny dôkaz genotoxickej aktivity pri terapeutických dávkach.

Analýza výsledkov z údajov dlhodobých skúšok karcinogenity pri nikotíne alebo kotiníne, hlavnom metabolite nikotínu, prevažne naznačujú, že nikotín nemá žiadny významný alebo závažný karcinogénny účinok.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Nicorette Icemint Gum 2 mg

základ žuvacej hmoty (obsahujúci butylhydroxytoluén E 321)

xylitol

silica mäty piepornej

uhličitan sodný

hydrogénuhličitan sodný

draselná soľ acesulfámu

levomentol

ľahký oxid horečnatý

zložená tekutá mätová aróma

hypromelóza

sukralóza

polysorbát 80

nabobtnalý škrob

oxid titaničitý (E 171)

karnaubský vosk

mastenec.

Nicorette Icemint Gum 4 mg

základ žuvacej hmoty (obsahujúci butylhydroxytoluén E 321)

xylitol

silica mäty piepornej

uhličitan sodný

draselná soľ acesulfámu

levomentol

ľahký oxid horečnatý

zložená tekutá mätová aróma

hypromelóza

sukralóza

polysorbát 80

nabobtnalý škrob

oxid titaničitý (E 171)

karnaubský vosk

hlinitý lak chinolínovej žlte (E104)

mastenec.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC-PVDC /Al blister

Veľkosť balenia: 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204 alebo 210 liečivých žuvačiek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

McNeil AB

Norrbroplatsen 2

251 09 Helsingborg

Švédsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Nicorette Icemint Gum 2 mg: 87/0450/10-S

Nicorette Icemint Gum 4 mg: 87/0451/10-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 12. júna 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie:

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

07/2018

 

 

Informácie o produkte

Výrobca: McNeil Consumer Heralthcare GmbH
Značka: NICORETTE
Kód výrobku: 358742
Kód EAN: 3574660563924
kód ŠUKL: 21513
Držiteľ rozhodnutia: McNeil Consumer Heralthcare GmbH

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liečivá žuvačka patrí do skupiny liekov používaných pri odvykaní od fajčenia a je určená na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky, ktoré fajčiari pociťujú, keď sa snažia prestať fajčiť (napríklad podráždenosť, priberanie, závraty, bolesti hlavy, nespavosť). Používa sa:

  • na uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť,
  • ako pomoc fajčiarom prekonať abstinenčnú fázu pri prechodnom vynechaní fajčenia,
  • na zníženie počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť.

Liečivé žuvačky neobsahujú látky ako napríklad decht a oxid uhoľnatý, ktoré obsahuje cigaretový dym, a preto nemajú také zdravotné riziko ako má fajčenie. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie NICORETTE Icemint Gum 2 mg gum med (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Diskusia

Diskusia NICORETTE Icemint Gum 2 mg gum med (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Príbalový leták

Príbalový leták NICORETTE Icemint Gum 2 mg gum med (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Príbalovú informáciu k produktu NICORETTE Icemint Gum 2 mg gum med (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: NICORETTE Icemint Gum 2 mg gum med (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam