Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Mirzaten Q-Tab 45 mg tbl oro 20x45 mg

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 121235

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 121235
Kód EAN:

Príbalový leták

 

 

 

Písomná informácia pre pou~ívate>a

 

Mirzaten Q-Tab 15 mg

Mirzaten Q-Tab 30 mg

Mirzaten Q-Tab 45 mg

orodispergovate>né tablety

 

mirtazapín

 

Pozorne si pre

v

á

s dôle~ité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

Ak máte akéko>vek alaie otázky, obráete sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Mô~e mu uakodie, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

h

k

o>vek ved>ajaích ú

é

nie sú uvedené v 

t

ejto písomnej inform

á

cii. Pozri

V

 

tejto písomnej informácii

s

a

dozviete:

1. o je Mirzaten Q-Tab a na

2. o

potrebujete vediee

p

redtý

m, ak

o u~ijete Mirzaten Q-Tab

3. Ako u~ívae Mirz

a

ten Q-Tab

4. Mo~né ved>ajaie ú

5. Ako uchovávae Mirzaten Q-Tab

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

 

1. o je Mirzaten Q-Tab a na

 

Mirzaten Q-Tab patrí do skupiny liekov nazývaných antidepresíva.

Mirzaten Q-Tab sa pou~íva na lie

 

Bude trvae 1 a~ 2 tý~dne, kým Mirzaten Q-Tab za

o

ch sa mô~ete za

ie

. Ak sa po 2 a~

4

 tý~dHoch necítite

lepaie alebo sa cít

i

te

horaie, musíte sa porozpr

á

v

ae so svojí

m lekárom. Viac informácií sa nachádza v 

i 3, s 

nadpisom  Kedy mô~

e

te o

ae zlepaenie .

 

 

2. o potrebujete vediee

predtým, ako u~ijete Mirzaten Q-Tab

 

Neu~ívajte Mirzaten Q-Tab

- ak ste alergický na mirtazapín alebo ktorúko>vek z alaích zlo~iek tohto lieku (uvedenýc

h

red

Samovra~edné myalienky a zhoraovanie depresie

Ak máte depresiu mô~ete niekedy mae sebapoakodzujúce alebo samovra~edné myalienky. Tieto myalienky mô~u bye

,

obvykle okolo dvoch tý~dHov ale

ni

ekedy aj dlhaie.

S vä

o

bnoseou mô~ete mae

t

a

kéto myalienky vtedy:

-

a

k

ste u~ mal

i v minulosti samovra~edné alebo sebapoakodz

ujúce m

yalienky.

- ak ste

v mla

dom d

ospelom veku. Informácie z klinických skúaaní

ukazujú na zvyaovanie rizika samovra~edného správania u dospelých mladaích ako 25 rokov s psychiatrickými poruchami, ktorí boli lie

Ak

máte kedyko>vek sebapoakodzujúce a

lebo

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tak doteraz neurobili, ak máte alebo ste mali:

záchvaty (epilepsiu). Ak sa u vás rozvinú záchvaty alebo vaae záchvaty budú

ochorenie pe

ochorenie obli

ochorenie srdca alebo nízky krvný tlak;

schizofréniu. Ak sa psychotické príznaky, ako sú paranoidné myalienky vyskytnú

manickú depresiu (striedavé obdobia povznesenej nálady/nadmernej aktivity a depresívnej nálady). Ak za

cukrovku (mô~e bye

p

o

trebná úprava vaaej dávky inzulín

u

alebo antidiabeti

c

kej lie

poruchy oka, napríklad zvýaený o

problémy s mo

ur

Ak sa u vás vyskytnú príznaky infekcie, ako nevysvetlite>ná horú

k

a

, bolesti v krku a vriedky v ústac

h.

PrestaHte u~ívae Mirzaten Q-Tab a ihne so svojím lekárom konzultujte vyaetrenie krvi. Vo vzácnych prípadoch mô~u bye tieto príznaky známkami poruchy produkcie krvných buniek v kostnej dreni. Aj ke zriedkavo, mô~u sa tieto príznaky objavie po 46 

t

ý

~dHoch lie

Ak ste staraí p

ac

ient. Mô~ete bye

viac vnímavý na ved

>

d

ep

r

esív.

 

Iné lieky a Mirzate

n

Q-Tab

Ak ter

az u~ívate alebo ste v poslednom

li,

práve budete u~íva

e

laie

lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo leká

r

nikovi.

 

Neu~ívajte Mirzaten Q-Tab v kombinácii s:

Inhibítormi monoaminoxidázy (MAO inhibítory). Taktie~ neu~ívajte Mirzaten Q-Tab súbe~ne s MAO inhibítormi. Ak prestanete u~ívae Mirzaten Q-Tab, neu~ívajte MAO inhibítory ani po

v

.

Medzi MAO inhibítory patrí naprík

la

d moklobemid, tra

n

ylcypromín (oba sú a

n

tidepresíva) a seleg

i

n

(pou~íva sa pri Parkinso

n

o

vej chorobe)

.

 

Bute opatrný pri u~ívaní Mirzatenu Q-Tab

v komb

inácii s nasledovným

i

liek

mi:

antidepresíva ako sú SSRI, venlafaxín a L-tryptofán alebo triptány (pou~ívajú sa pri lie

n

a lie

lo

bínu v krvi) a pr

í

pravky s obsahom >u

b

ovníka bodkovaného 

H

y

pericum perfortatum (rastl

i

n

ný prípravok

proti depresii). Vo ve>mi zriedkavých prípad

och mô~

b

aleb

o Mir

zaten Q-Tab v kombinácii s týmito liekmi viese

k takzvanému sérotonínovému syndrómu. Niektoré príznaky tohto syndrómu sú: nevysvetlite>ná horú

l

ované) svalové kontrakcie, triaaka,

abn

lieky na úzkose alebo nespavose ako sú benzodiazepíny.

lieky na schizofréniu ako je olanzapín.

lieky na alergie ako je cetirizín.

lieky na silnú bolese ako je morfín.

V kombinácii s týmito liekmi mô~e Mirzaten Q-Tab zvýaie ospalose navodenú týmito liekmi.

lieky na infekcie; lieky proti bakteriálnym infekciám (ako je erytromycín), lieky proti hubovým infekciám (ako je ketokonazol), lieky proti HIV/AIDS (ako sú inhibítory HIV proteázy) a lieky na lie

Kombinácia Mirza

t

e

nu Q-Tab s týmito liekmi mô~e zní

~

ie mno~stvo Mir

z

atenu Q-Tab vo vaae

j

krvi. O u~ívaní tý

c

ht

o

liekov informujte svojho

l

e

kára. Mô~e

bye potrebné zvýaie dávku Mirzatenu Q-Tab a

lebo, p

o ukon

a

tých

to li

ekov, opäe zní~ie dávku Mirzatenu Q-Tab.

li

e

ky na epilepsiu ako sú karbamazepín a fenytoín.

lieky na tuberkulózu ako je rifampicín.

V kombinácii s Mirzatenom Q-Tab mô~u tieto lieky zni~ovae mno~stvo Mirzatenu Q-Tab vo vaaej krvi. O u~ívaní týchto liekov informujte svojho lekára. Mô~e bye potrebné zvýaie dávku Mirzatenu Q-Tab alebo, po sko

n

zní~ie dávku Mi

r

zatenu Q-Tab.

lieky

n

a prevenciu krvnej z

r

á~

anlivosti ako je warfarín.

M

irzaten Q-Ta

b mô~e zvýaie ú

u~ívat

e tento liek, inform

u

jte o

 tom

svojho lekára. V prípade spolo

s týmto liekom sa odporú

lieky, ktoré mô~u mae vplyv na rytmus srdca, ako sú napríklad niektoré antibiotiká a niektoré antipsychotiká (lieky na lie

 

Mirzaten Q-Tab a jedlo, nápoje a alkohol

Ak pijete alkohol a u~ívate Mirzaten Q-Tab, mô~ete sa cí

t

i

e ospalý.

Odporú

ep

ili ~iaden alkoh

o

l.

Mirzaten Q-Tab mô

~

o

m

a

lebo bez jedla.

 

Tehotenst

v

o

, doj

a plodnose

Ak ste tehotná alebo doj

si mysl

íte, ~e ste tehotná

alebo

ak p

lánujete otehotniee, porate sa so svojím le

k

árom predtým, ako za

 

Obmedzené skúsenosti s podávaním Mirzatenu Q-Tab tehotným ~enám nenazna

nutná opatrnose pri u~ívaní tehotn

ými

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Mirzaten Q-Tab mô~e ovplyvnie vaau koncentráciu alebo pozornose. Pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov sa uistite, ~e vaaa schopnose viese vozidlá a obsluhovae stroje nie je zní~ená. Ak váa lekár predpísa

l

Mirzaten Q-Tab pacientovi mladaie

mu

ako 18 rokov, pr

e

dtýmLPrtœ

žÆÈÌÎ    z

ˆ

² ¼ Æ "

$

b d ¬ ´ õéÝÑƸª¸

ª

¸

ª¸œŽƒuÆÝiÝÆi

ÝiÝÆ^ÆShh“ÃCJaJhhm¤CJaJh

CJ\

hþSq5CJ\aJhh–`¿5CJ\aJhhÕ\85CJ\aJhhÕ\8CJaJhhÙXÚ5CJaJhhÕ\85CJaJhh [+5CJaJhhÌJúCJaJ

úúôôëúããØ

ØØÉú

U~ívajte Mirzaten Q-Tab ka~dý deH v rovnakom

a

sp

aním.

 

Orodisperg

o

vate>né tablety u~

í

vajte nasledovne:

Ta

b

le

t

y u~ívajte ústami.

 

Orodi

s

p

ergovate>né

tablety Mirzaten Q-Tab sú krehké. Nemajú sa p

retlá

ae cez fóliu blistr

o

vého

balen

ia, nako>ko sa takto mô~u poakodie. Tablet

u

vyberte z obalu nasledovne:

Uchopte blistrový strip na okraji a jemným potiahnutím pozd:~ perforácie odde>te jednu blistrovú bunku od ostatku stripu.

Okraje fólie potiahnite a odlúpnite od seba.

Tabletu si vyklopte do dlane.

 

 

Tableta sa za

.

Predtým ako sa tableta polo~í na

j

azyk majú bye ús

t

a prázdne.

 

Kedy mô~

ete o

en

i

e

Mirzaten Q-Tab zvy

e

za

kovae po 1 a~ 2 tý~dHoch a po 2 a~ 4 tý~

dHoch

sa mô~ete cítie le

p

aie.

Je d

ôle~ité, aby ste sa po

i

e

Po 2 a~ 4 tý~dHoch po za

Ak sa stále necítite lepaie, lekár vám mô~e predpísae vyaaiu dávku. V takom prípade, po alaích 2 a~ 4 tý~dHoch prekonzult

u

j

te ú

om

.

Obvykle budete

musiee u~ívae Mir

z

aten Q-Tab, kým vaa

e

p

r

íznaky depresie nezmiznú,

p

o

dobu 4 a~

6 mesiacov.

 

Ak u~ijete viac Mirzatenu Q-Tab,

ako má

te

Ak ste vy alebo n

i

ekto

iný u

~ili viac Mirzatenu Q-Tab, okam~ite sa spojt

e

so svojím lekárom. Naj

vani

 

Ak zabudnete u~ie Mirzaten Q-Tab

Neu~ívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

 

Ak máte u~ívae vaau dávku jedenkrát denne

Ak ste zabudli u~ie dávku Mirzatenu Q-Tab, neu~ívajte vynechanú dávku. Vynechajte ju.

U~ite vaau alai

u

dávku v obvyklom

Ak máte u~

vae vaau dávku

d

vakrát denne

Ak ste zabudli u~ie vaau rannú dávku, jednoducho ju u~ite s vaaou ve

Ak ste zabudli u~ie vaau ve

Ak ste zabudli u~ie obidve dávky, nesna~te sa vynechané dávky nahradie. Vynechajte obidve dávky a pokra

 

Ak prestanete u~ívae Mirzaten Q-Tab

PrestaHte u~ívae Mirzaten Q-Tab l

e

n

po konzultácii s lekárom.

Ak pres

ta

nete s u~ívaním

p

rília skoro, vaaa

d

epresia sa mô~e vrá

t

ie

. Ke sa u~ cítite lepa

i

e

, povedzte t

o svojmu lekárovi. Váa lekár rozhodne, kedy j

e mo~n

é lie

Nepre

staH

te náhle u~ívae Mirzaten Q-Tab, aj ke vaa

a

depresia ustúpila. Ak náhle prestanete u~ívae Mirzaten Q-Tab, mô~ete mae závraty, pocit na vracanie, mô~ete bye nepokojný alebo mae pocit úzkosti a bol

e

sti hlavy. Týmto príznakom sa mô~et

e vy

Tak ako vaetky lieky, aj tento liek mô~e spôsobovae ved>ajaie ú

 

Ak za

 

Mene

j

o

1 zo 100 osôb):

p

o

cit vzruaenia alebo

eufórie (mánia)

 

Zri

e

dk

a

vé (mô~u postihovae mene

j

ako 1 z 1 00

0 osôb):

~lté sfarbenie o

 

Neznáme (z dostupných údajov):

príznaky infekcie ako náhla nevysvetlite>ná horú

m

ô

~e mirtazapín spôsobie poruchu v

 t

vorbe krvných bun

i

ek (depresia kostnej

drene). Niektorý >u

d

ia

sa mô~u stae menej odoln

ý

m

i vo

kciám, preto~e mirtazapín mô~e spôsobie do

edostatok krvných bu

n

iek (

granu

locytopénia). V zriedkavých prípadoch mô~e mi

r

tazapín spôsobie nedostatok

e

bo nárast v po

(eoz

epileptický záchvat (kU

kombinácia príznakov ako nevysvetlite>ná horú

í

p

adoch mô~u bye tieto príznaky pr

íz

nakom sérotonínov

é

ho syndrómu.

myalienky na sebapoakodenie alebo samovra~du

záva~ná ko~ná reakcia (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)

 

 

Ve>mi

zvýaená chue do jedla a nárast telesnej hmotnosti

ospalose alebo spavose

bolese hlavy

sucho v ústach

 

>ahostajnose (letargia)

závrat

chvenie alebo triaaka

pocit na vracanie

hna

vracanie

zápcha

ko~né za

bolese k:bov (artralgia) alebo svalov (myalgia)

bolese chrbta

závraty alebo mdloby ke prudko vstanete (ortostatická hypotenzia)

opuch (zvy

únava

~ivé sny

zmätenose

pocit úzkosti

problémy so spánkom

 

Menej

zvláatne pocity na ko~i napr. pálenie, pichanie, svrbenie alebo brnenie (parestézia)

pocit nepokojných nôh

mdloby (synkopa)

pocit necitlivosti v ústach (orálna hypestézia)

nízky krvný tlak

no

pocit nepokoja

halucinácie

potreba pohybu

 

Zriedkavé (mô~u postihovae menej ako 1 z 1 000 osôb):

svalové záaklby alebo seahy (myoklonus)

agresívne správanie

bolese brucha a nevo>nose; mô~e sa jednae o zápal pod~alúdkovej ~>azy (pankreatitída)

 

Neznáme (frekvencia výskytu sa nedá ur

abnormálne pocity v ústach (orálna parestézia)

opuch v ústach (ústny edém)

opuch celého tela (celkový edém)

hyponatrémia

neprimeraná sekrécia anti-diuretického hormónu

záva~né ko~né reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm, bulózna dermatitída, multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza)

námesa

nezrozumite>ná re

zvýaené hladiny kreatínkinázy v krvi

ea~kosti pri mo

bolese svalov, stuhnutose a/alebo slabose, stmavnutie alebo zmena farby mo

 

U detí do 18 rokov boli najmä v klinických skúaaniach pozorova

n

é

nasledujúce ved>ajaie ú

razný nárast tele

s

nej hmotnosti, ~ih>

avka a zvýaená hlad

i

na

triglyceridov v krvi.

 

Hlásenie ved>ajaích ú

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

l

á

sie aj priamo prostredníctvom nár

od

ného systému hlás

e

nia uvedeného v  HY

P

ERLINK "http://www.e

m

a.

e

uropa.eu/docs/en_GB/docume

n

t

_library/Tem

plate_or_form/2013/03/WC500139752.doc" Prílo

he V.

Hlásením ved>ajaíc

h

ú

nkov

mô~ete prispiee k získaniu alaích informá

c

ií o bezpe

 

 

5. Ako uchovávae Mirzaten Q-Tab

 

Tento liek uchovávajte mimo doh>adu a dosahu detí.

 

Nepou~ívajte tento liek po dátume exsp

i

rácie, ktorý je uvedený na akatu>k

e a 

- Lie

- alaie zlo~ky sú: monohydrát laktózy, etylcelulóza, manitol (E421), sorbitol (E420), krospovidón, koloidný oxid kremi

v

á

príchue (obsahujúca maltodextrín

y,

modifikovaný kuk

u

ri

r

tám (E951), magnéziu

m

st

e

arát.

 

Ako vyzerá Mirzaten

Q

-Tab a obsah

balenia

 

Orodispergovate>né tablety sú biele

, okrúh

le a obojstranne vyp

u

klé.

Tento

liek je dostupný vo ve>kostiach balenia 6, 1

 

, 12, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 100x1, 180 orodispergovate>ných tabliet v perforovanom blistri s jednotlivými dávkami.

 

Na trh nemu

s

ia bye uvedené vaetky ve>kosti ba

leni

Názov

 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v decembri 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu Mirzaten Q-Tab 45 mg tbl oro 20x45 mg

Diskusia

Diskusia k produktu Mirzaten Q-Tab 45 mg tbl oro 20x45 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam