Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Bolesť » Celkové tlmenie bolesti

MILGAMMA tbl obd 50 - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 115302
Milgamma sa používa na liečbu ochorení nervov rôzneho pôvodu, neuralgie (bolesť nervov), neuritídy (zápal nervov), pásového oparu (herpes zoster), obrny tvárového nervu (paréza nervi facialis), poškodenia srdcového svalstva následkom nedostatku vitamínu B1, reumatických ťažkostí, bolesti svalov, pri príznakoch nadmerného preťaženia a v rekonvalescencii (zotavenie sa po chorobe).

Viac informácií

13,08

Dostupnosť: skladom 1 - 2 ks

Tovar odošleme 18. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 19. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Milgamma sa používa na liečbu ochorení nervov rôzneho pôvodu, neuralgie (bolesť nervov), neuritídy (zápal nervov), pásového oparu (herpes zoster), obrny tvárového nervu (paréza nervi facialis), poškodenia srdcového svalstva následkom nedostatku vitamínu B1, reumatických ťažkostí, bolesti svalov, pri príznakoch nadmerného preťaženia a v rekonvalescencii (zotavenie sa po chorobe).

Informácie o produkte

Výrobca: WorwagPharma
Značka: WÖRWAG
Kód výrobku: 115302
Kód EAN: 4030674000026
Držiteľ rozhodnutia: WorwagPharma

Ochorenia nervov rôzneho pôvodu, neuropatie a polyneuropatie (napr. zápalové ochorenia periférnych nervov a koreňov, poškodenie nervov ako následok diabetu, chronického alkoholizmu), neuralgie, neuritídy, pásový opar (herpes zoster), paréza nervi facialis (obrna tvárového nervu), poškodenie srdcového svalstva následkom nedostatku vitamínu B1, reumatické ťažkosti, bolesť svalov, pri príznakoch nadmerného preťaženia a v rekonvalescencii. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Písomná informácia pre používateľa

Milgamma
obalené tablety
liečivá: benfotiamín, kyanokobalamín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-Ak sa do 28 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Milgamma a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Milgammu
3. Ako užívať Milgammu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Milgammu
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Milgamma a na čo sa používa

Milgamma je liek, ktorý obsahuje účinné látky benfotiamín (derivát vitamínu B1) a kyanokobalamín (vitamín B12). Milgamma sa používa na liečbu dospelých pacientov.

Milgamma sa používa na liečbu
- ochorení nervov rôzneho pôvodu, neuropatie a polyneuropatie (napr. zápalových ochorení periférnych nervov a koreňov, pri poškodení nervov následkom cukrovky, chronického alkoholizmu),
- neuralgie (bolesť nervov),
- neuritídy (zápal nervov),
- pásového oparu (herpes zoster),
- obrny tvárového nervu (paréza nervi facialis),
- poškodenia srdcového svalstva následkom nedostatku vitamínu B1,
- reumatických ťažkostí,
- bolesti svalov,
- pri príznakoch nadmerného preťaženia a v rekonvalescencii (zotavenie sa po chorobe).

Ak sa do 28 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Milgammu

Neužívajte Milgammu
-ak ste alergický (precitlivený) na benfotiamín alebo kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
-ak máte obštrukciu (upchatie) čreva.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Milgammu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte psoriázu, liečba Milgammou sa môže začať len vtedy, ak prínos z liečby prevažuje nad jej rizikami, pretože vitamín B12 môže zhoršiť kožné príznaky.

Vzhľadom na prítomnosť ricínového oleja v lieku sa môže vyskytnúť vracanie, nutkanie na vracanie (nevoľnosť), bolesť brucha a pri vysokom dávkovaní má liek laxatívny (preháňajúci) účinok.

Deti a dospievajúci
Nie sú skúsenosti s užívaním Milgammy u detí a dospievajúcich (do 18 rokov). Preto sa Milgamma nemá podávať deťom.

Iné lieky a Milgamma
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinok tiamínu (vitamínu B1) sa ruší 5-fluorouracilom (liek používaný pri chemoterapii), pretože 5-fluorouracil potláča jeho metabolizmus.

Nasledujúce lieky (liečivá) môžu mať nepriaznivý vplyv na vstrebávanie vitamínu B12:
-kolchicín,
-aminoglykozidové antibiotiká (napr. neomycín),
-kyselina p-aminosalicylová,
-antiepileptiká (napr. fenytoín, fenobarbital a primidón),
-cholestyramín,
-lieky s predĺženým uvoľňovaním draslíka,
-metyldopa,
-inhibítory žalúdočnej kyseliny (napr. omeprazol, cimetidín)
-perorálne antidiabetiká biguanidového typu.

Pacienti, ktorí sú liečení chloramifenikolom môžu slabo reagovať na liečbu vitamínom B12.

Súbežné užívanie vitamínu C a vitamínu B12 môže viesť k zníženiu množstva vitamínu B12 v krvnom sére a v telesných zásobách.

Milgamma a jedlo, nápoje a alkohol
Alkohol má nepriaznivý vplyv na vstrebávanie vitamínu B12.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, odporúča sa užívať denne 1,4 až 1,6 mg vitamínu B1 a 4 µg vitamínu B12 (kyanokobalamínu). Viac vitamínu B1 môžete užívať len v prípade, ak sa u vás zistil jeho nedostatok, keďže bezpečnosť užívania vyšších dávok než sú odporúčané denné dávky nebola doteraz stanovená. Nedokázalo sa, že by užívanie vysokých dávok vitamínu B12 bolo nebezpečné. Vitamíny B1 a B12 prestupujú do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Milgamma nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Milgamma obsahuje laktózu, glukózový sirup a sacharózu.
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje farbivá E122 a E124, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.

Vzhľadom na prítomnosť ricínového oleja v lieku sa u vás môže vyskytnúť vracanie, nutkanie na vracanie (nevoľnosť), bolesť brucha a pri vysokom dávkovaní má liek laxatívny (preháňajúci) účinok.


3. Ako užívať Milgammu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 1 obalená tableta užívaná 3 až 4-krát denne. Obalenú tabletu pri užívaní nerozhryzujte. V ľahších prípadoch alebo v rekovalescencii je dostačujúca dávka 1 až 2 obalené tablety denne.

Spôsob užívania
Obalené tablety sa majú po jedle prehltnúť celé a zapiť malým množstvom tekutiny.

Použitie u detí
Bezpečnosť a účinnosť Milgammy u detí nebola zatiaľ stanovená. Údaje nie sú k dispozícii.

Ak užijete viac Milgammy, ako máte
Ak ste vy (alebo niekto iný) užili väčšie množstvo Milgammy ako je odporúčaná dávka, alebo si myslíte, že dieťa prehĺtlo tabletu, vyhľadajte najbližšiu lekársku pohotovostnú službu alebo svojho lekára
Ak zabudnete užiť Milgammu
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v užívaní Milgammy v rovnakej dávke ako predtým a snažte sa v budúcnosti užívať liek pravidelne.

Ak prestanete užívať Milgammu
Ak svojvoľne ukončíte liečbu, ohrozíte jej úspešnosť. Ak spozorujete vedľajšie účinky, porozprávajte sa s lekárom o možnosti ďalšej liečby.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Poruchy imunitného systému
Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):
alergické reakcie (žihľavka, kožné vyrážky, astma). Ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú, riziko alergických reakcií je vyššie.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):
v klinických štúdiách boli zaznamenané ojedinelé prípady porúch tráviaceho traktu, ako je nutkanie na vracanie (nevoľnosť) a iné zažívacie ťažkosti. Spojitosť medzi vitamínom B1 a veľkosťou dávky je stále nejasná.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):
vyrážky vo forme akné a tvorba pľuzgierov.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Milgammu

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote 15 - 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Milgamma obsahuje

Liečivami sú benfotiamín (vitamín B1) a kyanokobalamín (vitamín B12).

Jedna obalená tableta obsahuje 50 mg benfotiamínu a 0,25 mg kyanokobalamínu.

Ďalšie zložky sú:
monohydrát laktózy, sacharóza, kukuričný škrob, želatína, mikrokryštalická celulóza, mastenec, kyselina stearová, dextrín, glukózový sirup, uhličitan vápenatý, šelak, ricínový olej, oxid titaničitý, brilantová červeň E 104, E 122, E 124, biely vosk, karnaubský vosk.

Ako vyzerá Milgamma a obsah balenia
Tablety Milgammy sú červené okrúhle obojstranne vypuklé obalené tablety.

Milgamma je dostupná v baleniach po 20, 50 alebo 100 obalených tabliet alebo ako nemocničné balenie po 500, 1000 a 5000 obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko

Výrobca:
Mauermann Arzneimittel KG
Heinrich – Knote – Strasse 2, 82343 Pöcking, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2014.

Recenzie

Recenzie produktu MILGAMMA tbl obd 50

Diskusia

Diskusia k produktu MILGAMMA tbl obd 50

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam