Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety tbl flm 250x850 mg (blister PV

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 163297

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 163297
Kód EAN:

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2012/00468
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2012/06755
Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č. 2012/08907
Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č. 2012/03513Písomná informácia pre používateľa.

Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety

metformíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Metformin Sandoz 850 mg a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metformin Sandoz 850 mg
3.Ako užívať Metformin Sandoz 850 mg
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Metformin Sandoz 850 mg
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Metformin Sandoz 850 mg a na čo sa používa

Metformín sa používa na liečbu ľudí s cukrovkou 2. typu (diabetes mellitus), keď samotná diéta a cvičenie nepostačujú na kontrolu hladín krvného cukru (glukózy). Pri cukrovke 2. typu sa tvorba inzulínu a/alebo jeho účinky postupne znižujú. Metformin Sandoz 850 mg sa používa najmä na liečbu pacientov s nadváhou.

Dospelí môžu užívať Metformin Sandoz 850 mg samotný alebo spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré sa užívajú cez ústa (perorálne) alebo s inzulínom.

Deti vo veku 10 rokov a viac môžu dostávať Metformin Sandoz 850 mg samotný alebo spolu s inzulínom.

Metformin Sandoz patrí do skupiny liečiv nazývaných biguanidy, ktoré znižujú hladiny cukru v krvi. U dospelých pacientov s nadváhou tiež pomáha znižovať riziko komplikácií spojených s cukrovkou.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metformin Sandoz 850 mg

Neužívajte Metformin Sandoz 850 mg

a povedzte svojmu lekárovi:
ak ste alergický (precitlivený) na metformín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Metforminu Sandoz 850 mg

ak máte ťažkú cukrovku a zároveň príliš veľa kyseliny v krvi (ketoacidóza) z dôvodu nedostatku inzulínu. Príznaky tohto stavu sú:
bolesť brucha
rýchle a hlboké dýchanie
ospalosť alebo nezvyčajný ovocný zápach v dychu
výrazný pokles telesnej hmotnosti.
To môže viesť k stavu predchádzajúcemu kóme.
ak máte ťažkú cukrovku spojenú so stratou vedomia, nazývaná diabetická prekóma, ktorá je spôsobená prekyslením krvi
ak máte problémy s obličkami
ak máte problémy s pečeňou
ak pravidelne požívate nadmerné množstvá alkoholu
ak máte nedostatok tekutín (dehydratácia), napr.
pri pretrvávajúcej alebo silnej hnačke alebo
dlhodobom vracaní.
ak ste liečený kvôli srdcovému zlyhaniu
ak ste nedávno prekonali srdcový záchvat
ak máte závažné problémy s krvným obehom
ak máte ťažkosti s dýchaním
ak máte závažnú infekciu, ako je infekcia postihujúca pľúca, dolné dýchacie cesty alebo obličky.

Prestaňte užívať Metformin Sandoz 850 mg a ihneď informujte svojho lekára ak sa u vás počas liečby vyskytne závažný stav nazývaný laktátová acidóza. Tento stav sa u vás môže vyskytnúť predovšetkým keď máte zníženú funkciu obličiek.

Príznaky sú:
vracanie
bolesť brucha so svalovými kŕčmi
pocit celkovej únavy a nepohody
sťažené dýchanie
Nutná je bezodkladná liečba v nemocnici, aby sa predišlo kóme. Iné ochorenia, dlhodobé hladovanie, nedostatočná kontrola krvi alebo požívanie alkoholu môžu zvyšovať riziko výskytu závažných porúch.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Metformin Sandoz 850 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak sa vás týka niektorý z nasledujúcich stavov:
-podstupujete operáciu pod celkovou anestézou
Váš lekár vám ukončí liečbu Metforminom Sandoz 850 mg 48 hodín pred operáciou. Ak lekár rozhodne, že vaša funkcia obličiek je v normále, môžete pokračovať v užívaní Metforminu Sandoz 850 mg 48 hodín po operácii. Je dôležité, aby ste dôkladne dodržiavali pokyny svojho lekára.
Váš lekár rozhodne, či je pre vás potrebná akákoľvek iná liečba počas tohto obdobia.

zvyčajné príznaky znížených hladín cukru v krvi sú:
slabosť
závraty
zvýšené potenie
zrýchlený tep srdca
poruchy videnia
ťažkosti s koncentráciou.
Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, zjedzte alebo vypite niečo, čo obsahuje cukor. Metformín Sandoz 850 mg samotný na rozdiel od iných liekov na liečbu cukrovky nemôže spôsobiť príliš výrazný pokles hladín cukru v krvi.
nadváha
Dodržujte svoju nízkokalorickú diétu.
-užívanie iných liekov
Pozri časť Užívanie iných liekov.

Je potrebné, aby ste pravidelne dodržiavali nasledovné:
konzultujte so svojím lekárom, najmä na začiatku liečby Metforminom Sandoz 850 mg
zvyčajné laboratórne vyšetrenia krvi a moču na kontrolu cukrovky
kontroly funkcie obličiek lekárom aspoň raz ročne
Ľudia vo veku 65 rokov a viac a ľudia s hodnotami funkcie obličiek na hranici normálu potrebujú tieto kontroly aspoň 24-krát ročne.
-jedlo jedzte v priebehu dňa pravidelne, ak užívate Metformin Sandoz 850 mg, pozri tiež bod 3, časť Spôsob užívania.

Deti mladšie ako 10 rokov
Metformin Sandoz 850 mg sa neodporúča u tejto vekovej skupiny.

Iné lieky a Metformin Sandoz 850 mg
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nasledujúce lieky a Metformin Sandoz 850 mg sa môžu navzájom ovplyvňovať
jódové kontrastné látky
Váš lekár vám preruší liečbu Metforminom Sandoz 850 mg pred röntgenovým vyšetrením, ak sa použijú kontrastné látky. Ak zhodnotí, že funkcia obličiek je v normále, môžete pokračovať v užívaní Metforminu Sandoz 850 mg 48 hodín po vyšetrení. Váš lekár rozhodne, či potrebujete v tomto čase inú liečbu.
lieky obsahujúce alkohol
glukokortikoidy, liečivá na prevenciu odmietnutia orgánu po transplantácii, znižujúce zápal napr. kože alebo používané pri liečbe astmy
liečivá uvoľňujúce dýchacie cesty, ako sú salbutamol, fenoterol a terbutalín

Ak je u vás riziko zníženej funkcie obličiek, váš lekár vás musí starostlivo sledovať počas užívania Metforminu Sandoz 850 mg. Týka sa vás to, ak sa napríklad liečite:
liekmi na liečbu vysokého krvného tlaku
diuretikami (lieky na odvodnenie)
určitými liekmi na liečbu bolesti, horúčky a zápalu.
Znížená funkcia obličiek sa vyskytuje častejšie u starších pacientov.
lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, ktorých názvy liečiv končia -pril
liečivá znižujúce hladiny cukru v krvi, ako sú inzulín a tie, ktoré sa užívajú cez ústa (perorálne)
Užívanie týchto liekov spolu s Metforminom Sandoz 850 mg môže spôsobiť príliš výrazné zníženie vášho krvného tlaku. Pozri časť Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Metforminu Sandoz 850 mg.

Metformin Sandoz 850 mg a alkohol
Alkohol zvyšuje riziko vedľajšieho účinku laktátovej acidózy. Z tohto dôvodu sa odporúča vyhnúť sa požívaniu alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
Tehotenstvo
Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, nesmiete užívať Metformin Sandoz 850 mg.
Ak sa vás to týka, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi. Liečba metformínom sa má prerušiť a nahradiť liečbou inzulínom.
Dojčenie
Keď dojčíte, neužívajte Metformin Sandoz 850 mg, bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.

Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Ak sa Metformin Sandoz 850 mg užíva samotný na liečbu cukrovky, neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Ak užívate aj iné lieky okrem Metforminu Sandoz 850 mg na liečbu cukrovky, môže vám hladina cukru v krvi príliš klesnúť. To môže znížiť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Predtýmr ako budete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, poraďte sa so svojím lekárom.


3.Ako užívať Metformin Sandoz 850 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

* Na individuálnu úpravu dávky sú tiež dostupné tablety obsahujúce 500 mg a 1 000 mg (resp. 2 x 500 mg) liečiva metformíniumchloridu.

Dospelí:
Zvyčajná dávka: 1 tableta Metforminu Sandoz 850 mg 2 až 3-krát denne.
Po približne dvoch týždňoch užívania Metforminu Sandoz 850 mg vám môže váš lekár zmerať hladinu cukru v krvi a upraviť dávku.
Maximálna dávka: 3 000 mg* metformíniumchloridu denne.

Deti staršie ako 10 rokov:
Zvyčajná začiatočná dávka: 500 mg* metformíniumchloridu alebo 1 tableta Metforminu Sandoz 850 mg denne.
Po približne dvoch týždňoch užívania Metforminu Sandoz 850 mg môže lekár vášmu dieťaťu zmerať hladinu cukru v krvi a upraviť dávku.
Maximálna dávka: 2 000 mg* metformíniumchloridu denne rozdelených do 2 až 3 dávok.

Pacienti starší ako 65 rokov:
Lekár určí dávku Metforminu Sandoz 850 mg na základe vašej funkcie obličiek, keďže v tejto skupine pacientov je vysoký výskyt zhoršenej funkcie obličiek. Pozri tiež bod 2 časť Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Metforminu Sandoz 850 mg.

Spôsob podávania
Tablety prehĺtajte celé a zapite ich pohárom vody počas jedla alebo po jedle.

Dĺžka liečby
Váš lekár rozhodne, ako dlho budete liek užívať.

Ak užijete viac Metforminu Sandoz 850 mg, ako máte
Ak ste užili príliš veľa Metforminu Sandoz 850 mg, ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Predávkovanie Metforminom Sandoz 850 mg nespôsobuje výrazné zníženie hladín krvného cukru. Zvyšuje však riziko prekyslenia krvi kyselinou mliečnou. Príznaky prekyslenia sú uvedené na konci časti Neužívajte Metformin Sandoz 850 mg.
V priebehu niekoľkých hodín sa môžu rozvinúť svalové kŕče, hlboké a rýchle dýchanie, strata vedomia a kóma. Tento stav vyžaduje bezodkladnú hospitalizáciu.

Ak zabudnete užiť Metformin Sandoz 850 mg
Ak ste zabudli užiť dávku, vynechajte ju a ďalšiu dávku užite v predpísanom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Metformin Sandoz 850 mg
Ak ukončíte liečbu Metforminom Sandoz 850 mg bez súhlasu svojho lekára, vaša hladina cukru v krvi môže nekontrolovateľne stúpnuť. To zvýši riziko možného dlhodobého poškodenia, napríklad očí, obličiek a ciev.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okamžite prestaňte užívať Metformin Sandoz 850 mg a ihneď informujte svojho lekára, ak máte tieto príznaky laktátovej acidózy (zvýšený obsah kyslých látok v krvi z dôvodu nahromadenia kyseliny mliečnej):
- vracanie
- bolesti brucha so svalovými kŕčmi
- celkový pocit únavy a choroby
- problémy s dýchaním
- telesnú teplotu pod normálom
- bezvedomie
Pozri kapitolu 2, pod názvom Upozornenia a opatrenia.

Iné možné vedľajšie účinky

Veľmi časté, môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb.
nutkanie na vracanie
vracanie
hnačka
bolesť brucha
strata chuti do jedla
Tieto ťažkosti sa vyskytujú prevažne na začiatku liečby a vo väčšine prípadov spontánne vymiznú. Užívajte tablety počas jedla alebo po jedle a v 2 až 3 rozdelených dávkach, aby ste predchádzali týmto ťažkostiam.

Časté, môžu postihovať viac ako 1 zo 100 osôb
zmena chuti

Veľmi zriedkavé, môžu postihovať viac ako 1 z 10 000 osôb
znížené vstrebávanie vitamínu B12 v čreve počas dlhodobej liečby Meftorminom Sandoz 850 mg.
začervenanie kože
svrbenie
svrbiaca vyrážka
nezvyčajné hodnoty výsledkov funkčných pečeňových testov alebo zápal pečene,
to môže spôsobiť: - únavu
stratu chuti do jedla
úbytok telesnej hmotnosti
zožltnutie kože alebo očných bielok.
Ak sa u vás vyskytnú tieto stavy, prestaňte hneď užívať Metformin Sandoz 850 mg a povedzte to svojmu lekárovi.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Metformin Sandoz 850 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky ma uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďaľšie informácie

Čo Metformin Sandoz 850 mg obsahuje

-Liečivo je metformíniumchlorid
Každá filmom obalená tableta obsahuje 850 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 662,9 mg metformínu.

-Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: povidón K 90, magnéziumstearát.
Filmová vrstva: hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý.

Ako vyzerá Metformin Sandoz 850 mg a obsah balenia

Oválne, biele filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s označením M 850 na druhej strane.

Metformin Sandoz 850 mg je dostupný:
v HDPE fľašiach s LDPE viečkami s 30, 60, 100, 200, 250, 500 filmom obalenými tabletami
v blistroch z PVC/hliníka s 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250, 300 filmom obalenými tabletami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko

Výrobcovia

Sandoz Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Nemecko

s výrobným miestom:
Dieselstrasse 5
70839 Gerlingen
Nemecko

LEK S.A.
Ul. Podlipie 16 C
95010 Stryków
Poľsko

s výrobným miestom:
Ul. Domaniewska 50 C
02-672 Varšava
Poľsko

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ľubľana
Slovinsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko Meglucon
Belgicko: Metformine Sandoz 850 mg filmomhulde tabletten
Dánsko:Metformin Sandoz
Španielsko:Metformina Sandoz 850 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Fínsko:Oramet
Francúzsko:METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimé pelliculé
Taliansko:METFORMINA SANDOZ GmbH 850 mg compresse rivestite con film
Holandsko:Metformine HCl Sandoz  850 mg
Nórsko:Metformin Sandoz
Portugalsko:Metformina Romac
Poľsko:Etform 850
Švédsko:Metformin Sandoz
Slovinsko:Metforminijev klorid Lek 850 mg filmsko obložene tablete
Slovensko:Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety
Veľká Británia:metformin hydrochloride 850 mg film-coated tablets

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2013.

Recenzie

Recenzie produktu Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety tbl flm 250x850 mg (blister PV

Diskusia

Diskusia k produktu Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety tbl flm 250x850 mg (blister PV

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam