Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 115801
Kód EAN:

Príbalový leták

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Maltofer
50 mg/ml
perorálne roztokové kvapky
(polymaltosum ferricum)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.
Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa, prosím, na Vášho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Maltofer a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Maltofer
3. Ako používať Maltofer
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Maltofer
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MALTOFER A NA ČO SA POUŽÍVA

Maltofer kvapky je liek s obsahom železa na liečbu bezpríznakového nedostatku železa, anémie zapríčinenej nedostatkom železa a na profylaktickú liečbu nedostatku železa na krytie odporúčanej dennej dietnej dávky (RDA) počas tehotenstva a kojenia, pre deti, dospievajúcich, ženy v plodnom veku a pre dospelých (napr. vegetariáni a starší ľudia). . Železo je dôležitou zložkou hemoglobínu, myoglobínu a enzýmov obsahujúcich železo. Liečba nedostatku železa u kojencov do veku jedného roka je nesmierne dôležitá. Nedostatok železa v tomto veku môže poškodiť vývoj mozgu. Vo všeobecnosti, nedostatok železa môže spôsobiť chronickú únavu, neschopnosť sústrediť sa, podráždenosť, nervozitu, bolesti hlavy, stratu chuti do jedla, náchylnosť na stres a infekcie, bledosť, prasknutú kožu v kútikoch úst (ragády), suchú kožu, lámavosť vlasov a nechtov, ako aj nechuť k hraniu sa u detí.
V Maltofer kvapkách sa železo nachádza vo forme polymaltózového komplexu hydroxidu železitého, v ktorom sú jednotlivé častice zapustené do sacharidového polyméru (polymaltóza). Tak sa zabráni tomu aby železo žiadnym spôsobom nepoškodilo tráviaci systém. Táto ochrana inhibuje interakcie železa s jedlom. Okrem toho sa zabezbečí biologická dostupnosť železa.
Štruktúra IPC (železo(III)-hydroxid polymaltózový komplex) je podobná štruktúre feritínu, prirodzene sa vyskytujúcej bielkovine, v ktorej sa uchováva železo. Vzhľadom na túto podobnosť sa železo vstrebáva prirodzeným mechanizmom.
IPC nemá žiadne prooxidačné vlastnosti, ktoré sú typické pre soli dvojmocného železa.
2. SKôR AKO POUŽIJETE MALTOFER

Použitie MALTOFERu je kontraindikované v prípadoch:
preťaženie železom (napr. hemochromatóza, hemosideróza)
poruchy vo využití železa (napr. anémia zapríčinená olovom, sidero-achrestická anémia, talasémia)
anémia nespôsobená nedostatkom železa (napr. hemolytická anémia)
známa precitlivenosť na ktorúkoľvek zložieku lieku

Buďte zvlášť opatrný pri používaní MALTOFERu:
upozornenie pre diabetikov: 0.01 jednotiek chleba na ml (20 kvapiek)
v prípadoch anémie následkom infekcie alebo zhubnosti, nahradené železo sa skladuje v retikulo-endoteliálnom systéme, z ktorého sa mobilizuje a využije len po vyliečení primárnej choroby.


Používanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Test na hemokult (výberový na Hb) na zistenie okultnej krvi nie je narušený a preto nie je potrebné prerušiť liečbu železom.


Používanie MALTFERu s jedlom a nápojmi
Doteraz neboli spozorované interakcie. Keďže železo je komplexne viazané, výskyt iónových interakcií so zložkami jedla (fytín, oxaláty, tanín, atď. ) a sprievodné podávanie liekov (tetracyklíny, antacidy) sú nepravdepodobné.


Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Reprodukčné štúdie u zvierat neukázali žiadne riziko pre plod. Kontrolované štúdie tehotných žien po prvom trimestri neukázali žiadne nežiadúce účinky ani u matky ani u novorodencov. Neexistujú žiadne dôkazy o riziku počas prvého trimestra a negatívny vplyv na plod je nepravdepodobný. Je nepravdepodobné, že podávanie Maltofer kvapiek spôsobí nežiadúce účinky dojčenému dieťaťu.
Počas tehotenstva a dojčenia by sa Maltofer kvapky mali užívať len po konzultácii s lekárom alebo s lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je pravdepodobné, že MALTOFER ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.3. AKO UŽÍVAŤ MALTOFER

Vždy užívajte Maltofer presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie a dĺžka liečby závisia na miere nedostatku železa.

Nedostatok železa s príznakmi: liečba trvá okolo 3 - 5 mesiacov, kým sa dosiahne normalizácia hodnoty hemoglobínu. Liečba by potom mala pokračovať ešte niekoľko týždňov, alebo v prípade tehotných žien, aspoň do konca tehotenstva, s takými dávkami, ako sú opísané pre nedostatok železa bez príznakov, kým sa obnovia zásoby železa.
Nedostatok železa bez príznakov: liečba trvá okolo 1 - 2 mesiacov.Nedostatok železa s príznakmi
Nedostatok železa bez príznakov
Profylaktická liečba(RDA)
Dojčatá (do veku 1 roka)
10 - 20 kvapiek denne(25-50 mg železa)
6 - 10 kvapiek denne (15-25 mg železa)
2 - 4 kvapky denne(5-10 mg železa)
Deti (1-12 ročné)
20 - 40 kvapiek denne(50-100 mg železa)
10 - 20 kvapiek denne (25-50 mg železa)
4 - 6 kvapiek denne(10-15 mg železa)
Deti (> 12 rokov), dospelí a dojčiace matky
40 - 120 kvapiek denne(100-300 mg železa)
20 - 40 kvapiek denne(50-100 mg železa)
4 - 6 kvapiek denne(10-15 mg železa)
Tehotné ženy
80 - 120 kvapiek denne(200-300 mg železa)
40 kvapiek denne(100 mg železa)
20 - 40 kvapiek denne (50-100 mg železa)
Predčasne narodené deti
1-2 kvapky denne na kg telesnej hmotnosti (2,5-5 mg železa)
--
--


Dennú dávku je možné rozdeliť na niekoľko dávok alebo je možné ju užiť jednorázovo.
Maltofer kvapky by sa mali brať počas alebo ihneď po jedle.
Maltofer kvapky sa môžu miešať s ovocnými alebo zeleninovými nápojmi alebo sa môžu pridať do fľašky na kŕmenie. Jemné zafarbenie nemá vplyv na chuť ani účinnosť.

Ak užijete MALTOFERu viac, ako máte:
V prípadoch predávkovania neboli doteraz hlásené žiadne prípady otravy alebo preťaženia železom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Maltofer môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po požití Maltoferu dojde veľmi zriedkavo (u menej ako 1 pacienta z 10000) k týmto nepriaznivým reakciám na liek: zápcha, hnačka, nevoľnosť, bolenie brucha, žalúdočné poruchy, tráviace poruchy (dyspepsia), vracanie, vyrážky (urtikária, exantéma, svrbenie).
Stmavnutie stolice následkom vylučovania železa nie je klinicky významné.
Maltofer kvapky nesfarbuje zubnú sklovinu.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MALTOFER

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Po otvorení spotrebujte do 2 mesiacov.

Nepoužívajte Maltofer po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obale.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Maltofer obsahuje
Liečivo je železo vo forme polymaltózového komplexu hydroxidu železiého [železo(III)-hydroxid komplex maltózy]
- Ďalšie zložky sú sacharóza , metyl hydroxybenzoát sodný (E219), propyl hydroxybenzoát sodný (E217), krémová aróma, hydroxid sodný čistená voda


Ako vyzerá Maltofer a obsah balenia
20(30) ml hnedá sklenená fľaša s vloženým kvapátkom, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Vifor France SA
7 13, Bd Paul Emile Victor
92200 Neuilly-sur-Seine
Francúzsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2010.

Recenzie

Recenzie produktu Maltofer gto por 1x20 ml

Diskusia

Diskusia k produktu Maltofer gto por 1x20 ml

Pridať nový príspevok do diskusie