Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na pálenie záhy a prekyselenie

Maalox bez cukru citron 40 x 400 mg

Liek
Kód výrobku: 331207
Maalox bez cukru citrón je liek proti nadmernej kyslosti žalúdkovej šťavy (antacidum). Obsahuje liečivá, ktoré svojím silným neutralizačným účinkom na kyselinu chlorovodíkovú, zodpovednú za kyslosť žalúdkového obsahu, túto kyslosť znižujú.

Viac informácií

4,79

Skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 25. 1. 2019, predpokladaný termín doručenia 28. 1. 2019.

Tovar odošleme 25. 1. 2019, predpokladaný termín doručenia 28. 1. 2019.

Doprava jen za 1 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Maalox bez cukru citron 40 x 400 mg

Maalox bez cukru citrón je liek proti nadmernej kyslosti žalúdkovej šťavy (antacidum). Obsahuje liečivá, ktoré svojím silným neutralizačným účinkom na kyselinu chlorovodíkovú, zodpovednú za kyslosť žalúdkového obsahu, túto kyslosť znižujú.

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00648

Písomná informácia pre používateľa

Maalox bez cukru citrón

žuvacie tablety

hydroxid horečnatý

hydroxid hlinitý (algeldrát)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Maalox bez cukru citrón a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Maalox bez cukru citrón

3. Ako užívať Maalox bez cukru citrón

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Maalox bez cukru citrón

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Maalox bez cukru citrón a na čo sa používa

Maalox bez cukru citrón je liek proti nadmernej kyslosti žalúdkovej šťavy (antacidum). Obsahuje liečivá, ktoré svojím silným neutralizačným účinkom na kyselinu chlorovodíkovú, zodpovednú za kyslosť žalúdkového obsahu, túto kyslosť znižujú.

Tento liek sa indikuje dospelým pacientom a deťom nad 15 rokov na pálenie záhy a pri prenikaní kyslého žalúdkového obsahu späť do pažeráka (gastroezofageálny reflux).

Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Maalox bez cukru citrón

Neužívajte Maalox bez cukru citrón

-ak ste alergický na hydroxid horečnatý alebo hydroxid hlinitý alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6),

- pri závažnom ochorení obličiek,

-ak trpíte neznášanlivosťou fruktózy (vzhľadom na prítomnosť sorbitolu a maltitolu).

Upozornenia a opatrenia

Bez odporúčania lekára neužívajte liek:

  ak vaše ťažkosti súvisia s úbytkom hmotnosti,

  ak máte problémy pri prehĺtaní alebo pretrvávajúcu žalúdkovú nepohodu,

  ak sa ťažkosti tráviaceho traktu vyskytli po prvýkrát alebo sa nedávno zmenili,

  ak trpíte ochorením obličiek.

Ak máte vyšší vek, poškodenú funkciu obličiek, poruchy vyprázdňovania čriev (hnačka, zápcha, zúženie hrubého čreva) alebo poruchy hladín fosforu a horčíka v krvi, môžete tento liek užívať len na základe výslovného odporúčania lekára.

V prípade dlhodobého užívania tohto lieku alebo u pacientov s rizikom nedostatku fosfátov v tele (pri diéte s obmedzením príjmu fosforu) je nutné požiadať o radu lekára.

Pre pacientov s porfýriou, ktorí sa podrobujú hemodialýze, môže byť hydroxid hliníka nebezpečný.

U dlhodobo dialyzovaných pacientov alebo pri dlhodobej liečbe obličiek treba zohľadniť obsah hliníka.

Iné lieky a Maalox bez cukru citrón

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky lieku Maalox bez cukru citrón a iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Maalox bez cukru citrón môže znižovať vstrebávanie veľkej väčšiny súčasne užívaných liekov, ku ktorým patria H2 antagonisty, atenolol, cefdinir, cefpodoxim, chlorochín, cyklíny, diflunisal, digoxín, bisfosfonáty, etambutol, fluorochinolóny, sodná soľ fluóru, glukokortikoidy, indometacín, izoniazid, ketokonazol, levotyroxín, linkozamidy, metoprolol, fenotiazínové neuroleptiká, penicilamín, propranolol, rosuvastatín, soli železa. Preto je vhodné dodržiavať medzi dávkou Maaloxu bez cukru citrón a ďalších liekov časový odstup najmenej 2 hodiny (pri fluorochinolónoch 4 hodiny).

Pri súbežnom užívaní tohto lieku s polystyrénsulfonátom (kayexalátom, používa sa pri liečbe zvýšenej hladiny draslíka v krvi) sa odporúča opatrnosť, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Súčasné užívanie hydroxidu hliníka a citrátov môže zapríčiniť zvýšenú hladinu hliníka najmä u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek.

Súčasné užívanie Maaloxu bez cukru citrón s chinidínmi môže zvýšiť sérovú hladinu chinidínu a môže viesť k predávkovaniu chinidínom.

Maalox bez cukru citrón a jedlo a nápoje

Nie je vhodné zapíjať liek nápojmi z citrusových plodov.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.

Ak sa tento liek užíva v odporúčaných dávkách, možno počas liečby v dojčení pokračovať.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Maalox bez cukru citrón nemá žiadny známy účinok na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Maalox bez cukru citrón obsahuje sorbitol a maltitol

Maalox bez cukru citrón obsahuje sorbitol a maltitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Maalox bez cukru citrón

Liek sa užíva ústami.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Keď lekár neurčí inak, užívajú dospelí a deti nad 15 rokov:

  1 až 2 tablety na cmúľanie alebo žuvanie pri pálení záhy alebo refluxe.

  Maximálne možno užiť 6 dávok denne.

Denná dávka nesmie presiahnuť 12 tabliet denne.

Ak užijete viac Maaloxu bez cukru citrón, ako máte

Pri predávkovaní alebo pri náhodnom požití lieku sa poraďte s lekárom. K príznakom predávkovania patrí hnačka, bolesť brucha, vracanie.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek sa obvykle dobre znáša, ale s frekvenciou výskytu menej často (u menej ako 1 zo 100, ale u viac ako u 1 z 1 000 používateľov) sa zaznamenali poruchy vyprázdňovania ako zápcha alebo hnačka. Pri prekročení odporúčaného dávkovania sa môžu tieto ťažkosti stupňovať.

Boli hlásené príznaky precitlivenosti vo forme svrbenia, žihľavky, angioedému (opuch) a anafylaktické reakcie. Ich frekvenciu výskytu nemožno určiť z dostupných údajov.

Zaznamenali sa aj tieto prípady, ktorých frekvenciu výskytu nemožno určiť z dostupných údajov: zvýšená koncentrácia horčíka alebo hliníka v sére, pokles fosfátov v sére (hypofosfatémia).

Dlhodobé užívanie alebo užívanie vysokých či dokonca aj normálnych dávok tohto lieku môže viesť u pacientov s diétou s obmedzením príjmu fosforu k zvýšenej kostnej resorpcii (odbúravanie kostí), zvýšenému vylučovaniu vápnika do moču, osteomalácii (mäknutie kostí) .

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Maalox bez cukru citrón

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Maalox bez cukru citrón po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Maalox bez cukru citrón obsahuje

Liečivá: hydroxid horečnatý 400 mg, hydroxid hlinitý 400 mg v jednej žuvacej tablete. Pomocné látky: Sorbitol (70%) (nekryštalizovateľný), maltitol, glycerol (85%), sodná soľ sacharínu, citrónová príchuť, čistená voda, mastenec, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Maalox bez cukru citrón a obsah balenia

Maalox bez cukru citrón sú ploché, okrúhle, tablety bielej až nažltlej farby s citrónovou vôňou.

Papierová škatuľka obsahuje 20 alebo 40 žuvacích tabliet bez cukru. Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 02/2014

<p>

  <p>

</p>

Informácie o produkte

Výrobca: WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Značka: SANOFI
Kód výrobku: 331207
Kód EAN: 8588003914484
Držiteľ rozhodnutia: WINTHROP INDUSTRIE, TOURS

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek sa používa proti nadmernej kyslosti žalúdkovej šťavy (ako antacidum). Obsahuje liečivá, ktoré svojím silným neutralizačným účinkom na kyselinu chlorovodíkovú, zodpovednú za kyslosť žalúdkového obsahu, túto kyslosť znižujú. Liek je určený na pálenie záhy a pri prenikaní kyslého žalúdkového obsahu späť do pažeráka (gastroezofageálny reflux). Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Maalox bez cukru citron 40 x 400 mg – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Maalox bez cukru citron 40 x 400 mg zobrazíte alebo stiahnete tu: Maalox bez cukru citron 40 x 400 mg.doc

Recenzie

Recenzie produktu Maalox bez cukru citron 40 x 400 mg

Diskusia

Diskusia k produktu Maalox bez cukru citron 40 x 400 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam