Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Lorista 100 tbl flm 84x100 mg

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 125864

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 125864
Kód EAN:

Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/03499

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Lorista 25
Lorista 50
Lorista 100
draselná soľ losartanu
filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.Čo je Lorista a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Loristu
3.Ako užívať Loristu
4.Možné vedľajšie účinky
5Ako uchovávať Loristu
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Lorista a na čo sa používa

Losartan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II.
Angiotenzín II je látka produkovaná telom, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach, čo spôsobuje ich zúženie. To vedie k zvýšeniu krvného tlaku. Losartan zabraňuje väzbe angiotenzínu II na tieto receptory, čím spôsobuje uvoľnenie krvných ciev, čo následne znižuje krvný tlak. Losartan spomaľuje pokles funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a cukrovkou 2. typu.

Lorista sa používa:
na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých, detských a dospievajúcich pacientov vo veku 6-18 rokov.
na ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a  cukrovkou 2. typu s laboratórnym dôkazom poškodenia funkcie obličiek a proteinúriou 0,5 g denne (ochorenie, pri ktorom moč obsahuje abnormálne množstvo proteínu).
na liečbu pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním, keď lekár nepovažuje liečbu osobitnými liekmi nazývanými inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory, lieky používané na zníženie vysokého krvného tlaku) za vhodnú. Ak sa vaše srdcové zlyhanie stabilizovalo ACE inhibítorom, nemali by ste prejsť na losartan.
u pacientov s vysokým krvným tlakom a zhrubnutím ľavej srdcovej komory sa preukázalo, že Lorista znižuje riziko vzniku cievnej mozgovej príhody (indikácia LIFE).


2.Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Loristu

Neužívajte Loristu
-keď ste alergický (precitlivený) na losartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Loristy.
-keď máte ťažké poškodenie funkcie pečene,
-keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Loristy aj v skorom štádiu tehotenstva - pozri časť Tehotenstvo.)


Upozornenia a opatrenia
Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi. Lorista sa neodporúča vo včasnom tehotenstve a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože ak sa používa v tomto štádiu, môže vážne ublížiť vášmu dieťaťu (pozri časť Tehotenstvo).

Je dôležité, aby ste skôr, ako začnete užívať Loristu, svojho lekára informovali:
ak ste prekonali angioedém (opuch tváre, pier, hrdla a/alebo jazyka), (pozri tiež časť 4 Možné vedľajšie účinky),
ak trpíte nadmerným vracaním alebo hnačkou vedúcim k extrémnemu úbytku tekutín a/alebo soli z vášho tela,
ak dostávate diuretiká (lieky, ktoré zvyšujú množstvo vody, ktoré vylúčite prostredníctvom obličiek) alebo máte diétu s obmedzením soli vedúcu k extrémnemu úbytku tekutín a soli z Vášho tela (pozri časť 3 Dávkovanie v osobitných skupinách pacientov),
ak viete, že máte zúžené alebo upchaté krvné cievy vyúsťujúce do obličiek, alebo vám nedávno transplantovali obličku,
ak máte poškodenú funkciu pečene (pozri časti 2 Neužívajte Loristu a 3 Dávkovanie v osobitných skupinách pacientov),
ak trpíte srdcovým zlyhaním s poškodením funkcie obličiek alebo bez poškodenia funkcie obličiek alebo súbežnými ťažkými, život ohrozujúcimi srdcovými arytmiami. Ak ste súbežne liečený ß-blokátorom, je potrebná osobitná opatrnosť.
ak máte problémy so srdcovými chlopňami alebo srdcovým svalom,
ak trpíte koronárnou chorobou srdca (spôsobenou znížením prietoku krvi v krvných cievach srdca) alebo mozgovocievnym ochorením (spôsobeným znížením cirkulácie krvi v mozgu),
ak trpíte primárnym hyperaldosteronizmom (syndrómom spojeným so zvýšeným vylučovaním hormónu aldosterónu prostredníctvom nadobličiek, spôsobeným abnormalitou v žľaze).

Deti a dospievajúci
Použitie losartanu u detí sa skúmalo. Pre ďalšie informácie sa obráťte na svojho lekára.

Iné lieky a Lorista
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo rastlinné prípravky a prírodné produkty, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Buďte obzvlášť opatrný, ak počas liečby Loristou užívate nasledujúce lieky:
iné lieky na zníženie krvného tlaku, pretože tieto vám môžu dodatočne znížiť krvný tlak. Krvný tlak môže znížiť aj niektorý z nasledujúcich liekov/niektorá z liekových skupín: tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, baklofén, amifostín.
lieky, ktoré zadržujú draslík alebo môžu zvýšiť hladiny draslíka (napr. doplnky draslíka, náhrady solí obsahujúce draslík alebo draslík šetriace lieky, ako sú niektoré diuretiká [amilorid, triamterén, spironolaktón] alebo heparín),
nesteroidné protizápalové lieky, ako sú indometacín, vrátane inhibítorov COX2 (liekov, ktoré tlmia zápal a môžu sa použiť na úľavu od bolesti), pretože tieto môžu znížiť účinok losartanu na zníženie krvného tlaku,
iné látky renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. ACE-inhibítory), pretože ich užívanie môže súvisieť s vyššou frekvenciou nízkeho krvného tlaku (hypotenzie), mdloby (synkopy), zvýšenej hladiny draslíka v krvi (hyperkaliémie) a zmien vo funkciách obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek) v porovnaní s užívaním Loristy.

Ak máte poškodenú funkciu obličiek, súbežné použitie týchto liekov môže viesť k zhoršeniu funkcie obličiek.

Lieky obsahujúce lítium sa nesmú užívať v kombinácii s losartanom bez dôkladného dohľadu vášho lekára. Môžu byť vhodné osobitné preventívne opatrenia (napr. krvné testy).

Lorista a jedlo a nápoje
Lorista sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo
Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi. váš lekár vám predtým, ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná, odporučí ukončiť užívanie Loristy a namiesto neho poradí iný liek. Lorista sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva, môže vážne ublížiť Vášmu dieťaťu.

Dojčenie
Ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Lorista sa neodporúča matkám, ktoré dojčia a váš lekár môže pre vás zvoliť inú liečbu, ak si želáte dojčiť. Obzvlášť, ak je vaše dieťa novonarodené alebo narodené predčasne.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Nie je pravdepodobné, že Lorista ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Avšak tak, ako pri iných liekoch používaných na liečbu vysokého krvného tlaku, losartan môže u niektorých osôb spôsobiť závrat a ospanlivosť. Ak u vás dôjde k závratu alebo ospanlivosti, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako sa pokúsite o takéto činnosti.

Lorista obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak viete o vašej neznášanlivosti k niektorým druhom cukrov, poraďte sa s vaším lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3.Ako užívať Loristu

Vždy užívajte Loristu presne tak, ako vám povedal váš lekár. O vhodnej dávke Loristy rozhodne lekár na základe vášho ochorenia a toho, či užívate iné lieky. Je dôležité pokračovať v užívaní Loristy tak dlho, ako vám ju lekár predpisuje, aby sa zaistila neprerušená kontrola vášho krvného tlaku.

Lorista je dostupná v silách 25 mg, 50 mg a 100 mg

Dospelí pacienti s vysokým krvným tlakom
Liečba zvyčajne začína dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta Loristy 50 mg) raz denne. Maximálny účinok na zníženie krvného tlaku sa má dosiahnuť 36 týždňov po nasadení liečby. U niektorých pacientov je možné neskôr dávku zvýšiť na 100 mg losartanu (dve tablety Loristy 50 mg) raz denne.
Ak máte dojem, že účinok losartanu je príliš silný alebo príliš slabý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Použitie u detí a dospievajúcich (vo veku 6 až 18 rokov)
Odporúčaná počiatočná dávka u pacientov s hmotnosťou medzi 20 a 50 kg je 0,7 mg losartanu na kg telesnej hmotnosti podaná raz denne (do 25 mg Loristy). Ak nie je krvný tlak kontrolovaný, lekár môže dávku zvýšiť.

Dospelí pacienti s vysokým krvným tlakom a cukrovkou 2. typu
Liečba zvyčajne začína 50 mg losartanu (jedna tableta Loristy 50 mg) raz denne. Dávku je možné neskôr zvýšiť na 100 mg losartanu (dve tablety Loristy 50 mg) raz denne, v závislosti od odpovede krvného tlaku.

Losartan môžete užívať spolu s inými liekmi určenými na znižovanie krvného tlaku (napr. diuretikami, blokátormi kalciového kanála, alfa- alebo beta-blokátormi a centrálne účinkujúcimi látkami), ako aj s inzulínom alebo inými liekmi, ktoré znižujú hladinu cukru v krvi (napr. deriváty sulfonylmočoviny, glitazóny a inhibítory glukozidázy).

Dospelí pacienti so srdcovým zlyhaním
Liečba zvyčajne začína dávkou 12,5 mg losartanu (polovica tablety Loristy 25 mg) raz denne. Zvyčajne sa má dávka postupne každý týždeň zvyšovať (t.j. 12,5 mg denne počas prvého týždňa, 25 mg denne počas druhého týždňa, 50 mg denne počas tretieho týždňa, 100 mg denne počas štvrtého týždňa, 150 mg denne počas piateho týždňa) až na udržiavaciu dávku stanovenú vašim lekárom. Môže sa použiť maximálna dávka 150 mg losartanu (napríklad tri tablety Loristy 50 mg alebo jedna tableta Loristy 100 mg a Lorista 50 mg) raz denne.

Pri liečbe srdcového zlyhania sa losartan zvyčajne podáva v kombinácii s diuretikom (liekom, ktorý zvyšuje množstvo vody, ktorú vylučujete prostredníctvom obličiek) a/alebo digoxínom (liekom, ktorý pomáha posilňovať srdce a zvyšovať jeho výkon) a/alebo beta-blokátorom.

Dávkovanie v osobitných skupinách pacientov
Lekár môže u niektorých pacientov, ako sú napr. pacienti liečení diuretikami vo vysokých dávkach, pacienti s poškodením funkcie pečene alebo pacienti starší ako 75 rokov, odporučiť nižšiu dávku, obzvlášť na začiatku liečby. Použitie losartanu sa neodporúča u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť Neužívajte Loristu).

Podávanie
Tablety sa majú prehltnúť a zapiť pohárom vody. Snažte sa užívať svoju dennú dávku približne v rovnakom čase každý deň. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Loristy, pokiaľ vám lekár nepovie inak.

Ak užijete viac Loristy, ako máte
Ak ste užili vyššiu dávku lieku, váš krvný tlak môže neprimerane klesnúť a srdce rýchlejšie biť.
V takomto prípade sa okamžite skontaktujte s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Loristu
Ak náhodne vynecháte dennú dávku, užite nasledujúcu dávku v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Lorista môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne nasledovné, prestaňte užívať tablety s losartanom a okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo navštívte pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici:
ťažká alergická reakcia (vyrážka, svrbenie, opuch tváre, pier, úst alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní).

Toto je závažný, ale zriedkavý vedľajší účinok, ktorý postihuje viac ako 1 z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1 000 pacientov. Môže byť potrebná rýchla lekárska pomoc alebo hospitalizácia.

Vedľajšie účinky liekov sú zatriedené nasledovne:
veľmi časté: vyskytnú sa u viac ako 1 z 10 používateľov,
časté: vyskytnú sa u 1 až 10 používateľov zo 100,
menej časté: vyskytnú sa u 1 až 10 používateľov z 1 000,
zriedkavé: vyskytnú sa u 1 až 10 používateľov z 10 000,
veľmi zriedkavé: vyskytnú sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov,
neznáme: frekvencia sa z dostupných údajov nedá stanoviť.

S losartanom boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

Časté:
závrat,
nízky krvný tlak,
slabosť,
únava,
príliš málo cukru v krvi (hypoglykémia),
príliš veľa draslíka v krvi (hyperkaliémia)
zmeny vo funkcii obličiek vrátane zlyhania obličiek,
znížené množstvo červených krviniek (anémia),
zvýšenie močoviny v krvi, zvýšenie kreatinínu a draslíka v sére u pacientov so srdcovým zlyhaním.

Menej časté:
ospanlivosť,
bolesť hlavy,
poruchy spánku,
pocit zvýšeného srdcového tepu (palpitácie),
ťažká bolesť na hrudníku (angina pectoris),
nízky krvný tlak (najmä po nadmernom úbytku vody z organizmu v krvných cievach, napr. u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním alebo pri liečbe vysokou dávkou diuretík),
ortostatické účinky súvisiace s dávkou, ako je zníženie krvného tlaku vyskytujúce sa po vstávaní z ľahu alebo zo sedu,
dýchavičnosť (dyspnoe),
bolesť brucha,
zápcha,
hnačka,
nutkanie na vracanie,
vracanie,
žihľavka (urtikária),
svrbenie (pruritus),
vyrážka,
lokalizovaný opuch (edém),
kašeľ.

Zriedkavé:
precitlivenosť,
angioedém (alergická reakcia),
zápal krvných ciev (vaskulitída vrátane Henoch-Schönleinovej purpury),
pocit znecitlivenia alebo tŕpnutia (parestézia),
mdloby (synkopa),
veľmi rýchly a nepravidelný srdcový tep (atriálna fibrilácia),
mozgová príhoda (mŕtvica),
zápal pečene (hepatitída),
zvýšenie hladín alanínaminotransferázy (ALT) v krvi, ktoré sa zvyčajne upraví po prerušení liečby.

Neznáme:
znížené množstvo trombocytov,
migréna,
abnormality funkcie pečene,
bolesť svalov a kĺbov,
príznaky podobné chrípke,
bolesť chrbta a infekcia močových ciest,
zvýšená citlivosť na slnko (fotosenzitivita),
nevysvetliteľná bolesť svalov s tmavým (farby čaju) močom (rabdomyolýza),
impotencia,
zápal pankreasu (pankreatitída),
nízke hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia),
depresia,
celkový pocti nepohody (nepokoj),
zvonenie, bzučanie, hučanie alebo cvakanie v ušiach (tinitus).

Vedľajšie účinky u detí sú podobné vedľajším účinkom pozorovaným u dospelých.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.Ako uchovávať Loristu

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Lorista 25 a Lorista 100: Uchovávajte pri teplote do 30 C.
Lorista 50: Uchovávajte pri teplote do 30 C. Chráňte pred vlhkosťou.

Nepoužívajte Loristu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Lorista obsahuje

-Liečivo je losartan vo forme draselnej soli.
Lorista 25: každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg losartanu vo forme draselnej soli.
Lorista 50: každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg losartanu vo forme draselnej soli.
Lorista 100: každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg losartanu vo forme draselnej soli.

-Ďalšie zložky sú: cellaktóza (monohydrát laktózy a celulózový prášok), predželatinovaný škrob, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, hypromelóza, mastenec, propylénglykol, oxid titaničitý E 171, chinolínová žltá E 104 (len Lorista 25).

Ako vyzerá Lorista a obsah balenia
Lorista 25 sú žlté oválne filmom obalené tablety so skosenou hranou a s deliacou ryhou na jednej strane. V škatuľke je 14, 28, 56 a 84 filmom obalených tabliet v blistrovom balení.
Lorista 50 sú biele okrúhle filmom obalené tablety so skosenou hranou a s deliacou ryhou na jednej strane. V škatuľke je 14, 28, 56 a 84 filmom obalených tabliet v blistrovom balení.
Lorista 100 sú biele oválne filmom obalené tablety so skosenou hranou. V škatuľke je 14, 28, 56 a 84 filmom obalených tabliet v blistrovom balení.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii: KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava.

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2012.

Recenzie

Recenzie produktu Lorista 100 tbl flm 84x100 mg

Diskusia

Diskusia k produktu Lorista 100 tbl flm 84x100 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam