Moje srdcovky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na bolesť » Lokálne tlmenie bolesti

LIOTON gel 100 000 gel der (tuba Al) 1x50 g

Liek
Kód výrobku: 115876
Gél obsahuje liečivo heparín vo forme sodnej soli.

Viac informácií

7,99 €

Skladom zajtra

Pozajtra odosielame, u vás v piatok 29. 5.

Pozajtra odosielame, u vás v piatok 29. 5.

ZITENAX

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie LIOTON gel 100 000 gel der (tuba Al) 1x50 g

Gél obsahuje liečivo heparín vo forme sodnej soli. Patrí do skupiny liekov na ochorenia žíl a je vhodný aj na ošetrenie zápalových alebo úrazových stavov. Gél sa aplikuje na kožu, preniká cez kožu a pôsobí proti opuchu, proti zápalu, proti tvorbe výpotku a znižuje zrážanie krvi. Používa na liečbu:

 • povrchových ochorení ciev ako syndrómy týkajúce sa kŕčových žíl (varikózne syndrómy) a pridružené komplikácie, zápal hlbokých žíl (flebotrombóza), povrchový zápal žíl (tromboflebitída), zápal žilovej steny alebo okolia žily (povrchová periflebitída), vred predkolenia,
 • pooperačného zápalu kŕčových žíl (pooperačná varikoflebitída), komplikácií po operačnom odstránení povrchových podkožných žíl na dolných končatinách (safenektómia),
 • úrazov a krvných podliatin (hematómov), miestnych opuchov a infiltrátov (tkanív s nahromadenou tekutinou), podkožných krvných podliatín,
 • úrazov svalovo-šľachového a puzdrovo-väzivového aparátu.

Viac na adcc.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

<p>Príloha
č. 2 k&nbsp;notifikácii o&nbsp;zmene, ev. č.: 2018/05383-Z1B</p>
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Lioton gel 100 000

1 000 IU/g gél

sodná soľ heparínu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

  Čo je Lioton gel 100 000 a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lioton gel 100 000

  Ako používať Lioton gel 100 000

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať Lioton gel 100 000

  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Lioton gel 100 000 a na čo sa používa

Lioton gel 100 000 je dermálny (kožný) gél, ktorý obsahuje liečivo heparín vo forme sodnej soli. Patrí do skupiny liekov na ochorenia žíl a je vhodný aj na ošetrenie zápalových alebo úrazových stavov.

Používa sa na liečbu:

  povrchových ochorení ciev ako sú syndrómy týkajúce sa kŕčových žíl (varikózne syndrómy) a pridružené komplikácie, zápal hlbokých žíl (flebotrombóza), povrchový zápal žíl (tromboflebitída), zápal žilovej steny alebo okolia žily (povrchová periflebitída), vred predkolenia,

  pooperačného zápalu kŕčových žíl (pooperačná varikoflebitída), komplikácií po operačnom odstránení povrchových podkožných žíl na dolných končatinách (safenektómia),

  úrazov a krvných podliatin (hematómov), miestnych opuchov a infiltrátov (tkanív s nahromadenou tekutinou), podkožných krvných podliatín,

  úrazov svalovo-šľachového a puzdrovo-väzivového aparátu.

Gél po aplikácii preniká cez kožu a pôsobí proti opuchu, proti zápalu, proti tvorbe výpotku a znižuje zrážanie krvi.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lioton gel 100 000

Nepoužívajte Lioton gel 100 000

  ak ste alergický na sodnú soľ heparínu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Lioton gel 100 000, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Ak trpíte krvácavými stavmi, lekár rozhodne, či budete môcť tento liek použiť alebo nie.

  Lioton gel 100 000 sa nemá používať pri krvácaní, na otvorené rany a sliznice, ani na infikované miesta počas hnisania.

Skúsenosti s týmto liekom u detí sú obmedzené, preto sa nemá používať u detí.

Iné lieky a Lioton gel 100 000

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

U pacientov, ktorí užívajú lieky proti zrážaniu krvi (perorálne antikoagulanciá), môže heparín obsiahnutý v tomto lieku predĺžiť protrombínový čas (čas, za aký dôjde k zrazeniu krvi), čo sa prejaví oneskoreným zrážaním krvi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Údaje o používaní tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia nie sú k dispozícii.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Lioton gel 100 000 obsahuje:

  Metylparahydroxybenzoát (E 218) a propylparahydroxybenzoát ako konzervačné látky. Môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).

  Silicu kvetu oranžovníka a levanduľovú silicu ako vonné zmesi. Obsahujú citral, citronelol, kumarín, d-limonén, farnezol, geraniol a linalol, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie.

3. Ako používať Lioton gel 100 000

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je jeden až trikrát denne naniesť 3 −10 cm gélu na postihnuté miesto a jemne rozotrieť, aby sa uľahčilo jeho vstrebanie.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Použitie u detí

Skúsenosti s týmto liekom u detí sú obmedzené, preto sa nemá používať u detí.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Alergické reakcie na heparín po aplikácii na kožu sú veľmi zriedkavé. Zriedkavo sa však môže objaviť alergická reakcia prejavujúca sa začervenaním a svrbením, príznaky zvyčajne vymiznú po prerušení aplikácie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Lioton gel 100 000

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na tube po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote 15 − 25 °C na suchom mieste.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Lioton gel 100 000 obsahuje

  Liečivo je sodná soľ heparínu. 1 g gélu obsahuje 1 000 IU (medzinárodných jednotiek) sodnej soli heparínu.

  Pomocné látky sú karbomér 940, etanol 95 %, metylparahydroxybenzoát (E 218), propylparahydroxybenzoát, silica kvetu oranžovníka (obsahujúca linalol, d-limonén, geraniol, citral, citronelol a farnezol), levanduľová silica (obsahujúca linalol, d-limonén, geraniol a kumarín), trolamín, čistená voda.

Ako vyzerá Lioton gel 100 000 a obsah balenia

  Lioton gel je bezfarebný, takmer transparentný gél v hliníkovej tube s lakovanou vnútornou vrstvou so závitovým uzáverom z polyetylénu.

  Obsah balenia: 30 g, 50 g alebo 100 g gélu v tube.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

Via Sette Santi 3

501 31 Florencia

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l.

Via Sette Santi 3

501 31 Florencia

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2019.

Informácie o produkte

Výrobca: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: LIOTON
Kód výrobku: 115876
Kód EAN: 4013054001394
Kód ŠUKL: 26007
ATC skupina: Heparín
Držiteľ rozhodnutia: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príbalový leták LIOTON gel 100 000 gel der (tuba Al) 1x50 g

Príbalovú informáciu k produktu LIOTON gel 100 000 gel der (tuba Al) 1x50 g zobrazíte alebo stiahnete tu: LIOTON gel 100 000 gel der (tuba Al) 1x50 g.doc

Recenzie

Recenzie LIOTON gel 100 000 gel der (tuba Al) 1x50 g

Diskusia

Diskusia LIOTON gel 100 000 gel der (tuba Al) 1x50 g

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam