Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Lamotrigin-ratiopharm 100 mg tbl 200x100 mg (blis.)

Kód výrobku: 131637

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Lamotrigin-ratiopharm 100 mg tbl 200x100 mg (blis.)

1/8
Sp.zn. sukls77934/2013
Příbalová informace: informace pro uživatele
RISPEN 1, 1 mg potahované tablety
RISPEN 2, 2 mg potahované tablety
RISPEN 3, 3 mg potahované tablety
RISPEN 4, 4 mg potahované tablety
risperidonum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je RISPEN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPEN užívat
3. Jak se přípravek RISPEN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek RISPEN uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je RISPEN a k čemu se používá
RISPEN patří do skupiny léků, které se nazývají antipsychotika.
RISPEN se používá k léčbě následujících stavů:
- Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou skutečné, věřit věcem, které
nejsou pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.
- Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, neklidně, nadšeně nebo hyperaktivně. Mánie se
vyskytuje u onemocnění nazývaného bipolární porucha.
- Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovskou demencí, které mohou
ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivých přípravků).
- Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 5 let)
nebo dospívajících s poruchami chování.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete RISPEN užívat
Neužívejte RISPEN
- jestliže jste alergický(á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem
dříve, než začnete RISPEN užívat.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku RISPEN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
2/8
- máte problémy se srdcem. Příkladem může být nepravidelný srdeční rytmus nebo náchylnost k
nízkému krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. RISPEN může
způsobit snížení krevního tlaku. Je možné, že Vám bude nutno upravit dávkování.
- jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici), jako
například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami mozku.
- máte Parkinsonovu chorobu nebo demenci
- jste diabetik
- máte epilepsii.
- jste muž a máte nebo jste měl kdykoli v minulosti prodlouženou nebo bolestivou erekci.
- máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním.
- máte problémy s ledvinami
- máte problémy s játry.
- máte vysokou hladinu hormonu prolaktin v krvi nebo máte nádor, který může být závislý na
prolaktinu.
- se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání
cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních
sraženin v cévách.
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem
dříve, než začnete RISPEN užívat.
RISPEN může způsobit přírůstek na tělesné hmotnosti. Vysoký přírůstek tělesné hmotnosti může
škodit Vašemu zdraví. Lékař bude pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.
Vzhledem k tomu, že u pacientů užívajících RISPEN byla pozorována nově se objevivší cukrovka
nebo její zhoršení, bude lékař kontrolovat příznaky zvýšení cukru v krvi. U pacientů s již přítomnou
cukrovkou je nutno pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi.
Starší lidé s demencí
U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demenci
způsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon. Během léčby risperidonem
byste měl(a) často navštěvovat lékaře.
V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlou
slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo nejasnou řeč,
i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky
cévní mozkové příhody.
Děti a dospívající
Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování.
Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna doby
podávání přípravku.
Před zahájením léčby může být tělesná hmotnost Vás nebo Vašeho dítěte měřena a může být
v průběhu léčby pravidelně sledována.
Další léčivé přípravky a přípravek RISPEN
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného:
- léky, které působí ve Vašem mozku, jako jsou léky, které Vám pomáhají se uklidnit
(benzodiazepiny), nebo některé přípravky proti bolesti (opiáty), přípravky proti alergii (některá
antihistaminika), protože risperidon může u všech zvýšit tlumivý účinek
- přípravky, které mohou změnit elektrickou aktivitu srdce, jako např. léky proti malárii, přípravky
užívané při problémech se srdečním rytmem (jako chinidin), některá antidepresiva nebo přípravky
na duševní poruchy
- přípravky, které zpomalují srdeční tep
3/8
- přípravky, které snižují hladiny draslíku v krvi (např. určitá diuretika)
- přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku. Risperidon může snížit krevní tlak
- léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa)
- odvodňovací přípravky (diuretika) užívané při srdečních problémech nebo otocích částí vašeho
těla vzhledem k tvorbě nadměrného množství tekutin (jako je furosemid nebo chlorothiazid).
Risperidon užívaný samostatně nebo v kombinaci s furosemidem může zvýšit riziko mozkové
příhody nebo smrti u starších lidí s demencí.
Následující léky můžou snížit účinek risperidonu:
- rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí)
- karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie)
- fenobarbital.
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku
risperidonu.
Následující léky můžou zvýšit účinek risperidonu:
- chinidin (užívaný u určitých typů srdečních chorob)
- antidepresiva, jako je paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva
- přípravky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku)
- fenothiaziny (užívané např. k léčbě psychóz nebo na zklidnění)
- cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku).
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku
risperidonu.
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem
dříve, než začnete RISPEN užívat.
Přípravek RISPEN s jídlem, pitím a alkoholem
Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem, nebo nalačno. Při užívání přípravku RISPEN byste
se měl(a) vyvarovat pití alkoholu.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek užívat.
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek RISPEN v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto
příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
RISPEN může zvyšovat hladinu hormonu s názvem prolaktin, který může mít vliv na plodnost (viz
Možné nežádoucí účinky).
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby přípravkem RISPEN se mohou vyskytnout závrať, únava a potíže se zrakem.
Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.
RISPEN obsahuje laktosu
Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. Jak se RISPEN užívá
4/8
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař vám sdělí, v jakých dávkách a jak dlouho přípravek užívat. To záleží na Vašem zdravotním
stavu, a u každého člověka může být jiné.
Doporučená dávka přípravku je následující:
Dospělí
Léčba schizofrenie
Obvyklá úvodní dávka je 2 mg denně, tu lze zvýšit na 4 mg denně druhý den. Dávku může lékař dále
upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu. Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg.
Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné, nebo dvou dávek za den. Lékař Vám
doporučí, co je pro Vás nejvhodnější.
Léčba mánie
Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně. Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší
odpovědi na léčbu. Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 1 až 6 mg.
Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovskou demencí
Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně. Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší
odpovědi na léčbu. Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti
mohou potřebovat 1 mg dvakrát denně. Trvání léčby u pacientů s Alzheimerovskou demencí by
nemělo být delší než 6 týdnů.
Starší osoby
Léčba schizofrenie a mánie
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně. Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg
dvakrát denně v závislosti na Vaší odpovědi na léčbu. Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.
Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovskou demencí
Stejná jako u dospělých.
Použití u dětí a dospívajících
Léčba schizofrenie a mánie
Děti a dospívající do 18 let věku by RISPEN na léčbu schizofrenie a bipolární mánie neměli užívat.
Léčba poruch chování u dětí a dospívajících
Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg
- úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně
- dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně
- obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně.
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více
- úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně
- dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně
- obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně.
Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů.
Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem RISPEN pro poruchu chování.
5/8
Osoby s onemocněním ledvin nebo jater
Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly
být poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji.
U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností.
RISPEN, potahované tablety
- je dostupný ve čtyřech silách 1 mg, 2 mg, 3 mg a 4 mg umožňujících přesné dávkování.
- Rispen 1 mg má půlicí rýhu určenou k dělení tablet na dvě stejné poloviny umožňující dávku 0,5
mg. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
- jestliže je zahajující dávka 0,25 mg, Váš lékař Vám předepíše jiný přípravek obsahující risperidon
umožňující dávku 0,25 mg.
Tablety spolkněte a zapijte vodou.
Jestliže jste užil(a) více přípravku RISPEN, než jste měl(a)
- Okamžitě vyhledejte lékaře. Krabičku s přípravkem si vezměte s sebou.
- V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohyby
těla, problémy s postojem nebo chůzí, cítit závrať vzhledem k nízkému krevnímu tlaku nebo mít
nenormální bušení srdce nebo záchvat.
Jestliže jste zapomněl(a) užít RISPEN
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
- Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro čas na
další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem.
- Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře.
Jestliže jste přestal(a) užívat RISPEN
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li
lékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Okamžitě oznamte svému lékaři, pokud:
se u Vás objeví krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,
bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit
bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
máte demenci a dojde k náhlé změně Vašeho duševního stavu nebo se objeví náhlá slabost
nebo necitlivost obličeje, paží nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nezřetelná
řeč, i když jen na krátký okamžik. Může se jednat o příznaky mozkové příhody (mrtvice).
se objeví horečka, ztuhlost svalů, pocení nebo snížená úroveň vědomí (onemocnění zvané
neuroleptický maligní syndrom). Může být nutná okamžitá léčba.
jste muž a máte prodlouženou nebo bolestivou erekci. To se nazývá priapismus. Může být
nutná okamžitá léčba.
se objeví mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst nebo obličeje. Může být nutné ukončit léčbu
risperidonem.
6/8
Při užívání risperidonu se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:
Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 lidí
- Parkinsonismus. To je lékařský termín, který zahrnuje mnoho příznaků. Každý jednotlivý příznak
se může vyskytnout u méně než 1 z 10 osob. Parkinsonismus zahrnuje: zvýšení tvorby slin nebo
vlhká ústa, ztuhlost kloubů a svalů, slinění, cukání při ohýbání končetin, pomalé, omezené nebo
nekoordinované pohyby těla, bezvýraznou tvář, napětí svalů, ztuhnutí šíje, ztuhlost svalů, krátké,
šouravé, uspěchané kroky a nedostatek pohybů rukou při chůzi, přetrvávající mrkání jako
odpověď na poklep na čelo (abnormální reflex)
- Bolest hlavy, závažné problémy s usínáním nebo spánkem.
Časté: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí
- Ospalost, únava, neklid, neschopnost klidně sedět, podrážděnost, úzkost, spavost, závrať, špatné
soustředění, pocit vyčerpání, poruchy spánku.
- Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, bolest nebo špatný pocit v břiše, bolest v
krku, sucho v ústech.
- Zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, snížení chuti k jídlu.
- Dušnost, zápal plic (pneumonie), chřipka, infekce dýchacích cest, rozmazané vidění, překrvení
nosní sliznice, krvácení z nosu, kašel.
- Infekce močových cest, pomočování.
- Svalové stahy, mimovolní pohyby obličeje nebo rukou a nohou, bolest kloubů, bolest zad, otok
rukou a nohou, bolest rukou a nohou.
- Vyrážka, zčervenání kůže.
- Zrychlená srdeční činnost, bolest na hrudi.
- Zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi.
Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí
- Nadměrné pití vody, nemožnost udržet stolici, žízeň, velmi tuhá stolice, chrapot nebo potíže s
hlasem.
- Infekce plic způsobené vdechováním potravy do dýchacích cest, infekce močového měchýře,
červenání očí, zánět nosních dutin, virová infekce, infekce v uchu, zánět mandlí, infekce v
podkoží, infekce oka, infekce žaludku, výtok z oka, plísňová infekce nehtů.
- Nenormální elektrická vodivost v srdci, pokles krevního tlaku po postavení se, nízký tlak krve,
závrať po změně polohy, nenormální elektrická aktivita v srdci (EKG), nenormální srdeční
rytmus, uvědomování si tlukotu srdce, zrychlení nebo zpomalení tepu.
- Inkontinence moči, bolest při močení, časté močení.
- Zmatenost, poruchy pozornosti, snížená úroveň vědomí, nadměrná spavost, nervozita, povznesená
nálada (mánie), nedostatek energie a zájmu.
- Zvýšení hladiny krevního cukru, zvýšení hodnot jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek,
snížení hemoglobinu nebo počtu červených krvinek (anemie), zvýšení počtu eosinofilů (speciální
bílé krvinky), zvýšení kreatininfosfokinázy v krvi, snížení počtu destiček (krevní buňky, které
pomáhají zastavovat krvácení).
- Svalová slabost, bolest svalů, bolest ucha, bolest krku, otok kloubů, nenormální držení těla,
ztuhlost kloubů, bolest svalů a kostí na hrudi, pocit tíže na hrudi.
- Porušení kůže, kožní problémy, suchá kůže, intenzivní svědění, akné, vypadávání vlasů, zánět
kůže způsobený roztoči, změna zbarvení pokožky, zesílení kůže, návaly horka, snížená citlivost
kůže na bolest a dotyk, zánět mastné kůže.
- Ztráta menstruace, sexuální selhání, erektilní dysfunkce, porucha ejakulace, výtok z prsů, zvětšení
prsů u mužů, snížení sexuální touhy, nepravidelná menstruace, výtok z pochvy.
- Mdloba, poruchy chůze, netečnost, snížení chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a snížení tělesné
hmotnosti, pocit rozladěnosti, porucha rovnováhy, alergie, otok, problémy s řečí, zimnice,
nenormální koordinace pohybů.
- Bolestivá přecitlivělost na světlo, zvýšení průtoku krve okem, otok oka, suchost oka, zvýšené
slzení.
7/8
- Problémy s dýchacími cestami, překrvení plic, chrčení v plicích, překrvení dýchacích cest,
problémy s mluvením, problémy s polykáním, vlhký kašel, drsný/hvízdavý zvuk při dýchání,
onemocnění podobné chřipce, ucpané nosní dutiny.
- Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, náhlý otok rtů a očí spolu s dýchacími problémy, náhlá
slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo
nevýrazná řeč, která trvá méně než 24 hodin (nazývá se malá mozková příhoda nebo mrtvice),
mimovolní pohyby obličeje, rukou nebo nohou, zvonění v uších, otok obličeje.
Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí
- Neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy.
- Lupy.
- Alergie na lék, studené končetiny, otok rtů, zánět rtů.
- Zelený zákal (glaukom), snížená ostrost vidění, zvýšená tvorba ospalků, protáčení očí.
- Nedostatek emocí.
- Změna stavu vědomí se zvýšením tělesné teploty a záškuby svalů, otok po celém těle, abstinenční
příznaky, snížení tělesné teploty.
- Rychlé povrchní dýchání, problémy s dýcháním ve spánku, chronický zánět středního ucha
(otitida).
- Ucpání střev.
- Snížení průtoku krve mozkem.
- Snížení počtu bílých krvinek, nepřiměřené vylučování hormonu, který kontroluje objem moči.
- Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza), porucha pohyblivosti.
- Koma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou.
- Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka).
- Zánět slinivky břišní.
Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až 1 uživatele z 10 000 lidí
- Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky.
Není známo: frekvenci nelze z dostupných údajů určit
- Těžká alergická reakce vedoucí k obtížím s dechem a šoku.
- Žádné granulocyty (druh bílých krvinek, které pomáhají obraně proti infekci).
- Prodloužená a bolestivá erekce.
- Nebezpečně zvýšený příjem tekutin.
- U starších pacientů s demencí bylo hlášeno mírné zvýšení počtu úmrtí u pacientů užívajících
antipsychotika, ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Dlouhodobě působící injekce risperidonu.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání dlouhodobě působících injekcí
s risperidonem. Objeví-li se u Vás některý z dále uvedených nežádoucích účinků, oznamte to svému
lékaři, i když nejste léčen(a) dlouhodobě působící injekcí s risperidonem.
Infekce střeva
Absces pod kůží, brnění, mravenčení nebo necitlivost kůže, zánět kůže
Snížení počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci
Deprese
Křeč
Mrkání očí
Pocit závratě nebo kymácení
Pomalý tlukot srdce, vysoký tlak krve
Bolest zubů, křeče jazyka
Bolest hýždí
Snížení váhy.
8/8
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak RISPEN uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli změn vzhledu tablet.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co RISPEN obsahuje
Léčivou látkou je risperidonum (risperidon) 1, 2, 3 nebo 4 mg v 1 potahované tabletě.
Dalšími složkami jsou laktosa, mikrokrystalická celulosa, předželatinovaný kukuřičný škrob,
magnesium stearát, hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý E 171, žlutý oxid železitý E 172
(Rispen 2, 3), červený oxid železitý (Rispen 2), zeleň laková E 104/132 (Rispen 4).
Jak přípravek RISPEN vypadá a co obsahuje toto balení
Rispen 1: bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
Rispen 2: světle růžové kulaté bikonvexní potahované tablety o velikosti 8 mm v průměru.
Rispen 3: žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o velikosti 9 mm v průměru.
Rispen 4: světle zelené kulaté bikonvexní tablety o velikosti 10 mm v průměru.
Balení obsahuje 20, 30 nebo 50 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká Republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.6.2013

Informácie o produkte

Kód výrobku: 131637
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Recenzie

Recenzie produktu Lamotrigin-ratiopharm 100 mg tbl 200x100 mg (blis.)

Diskusia

Diskusia k produktu Lamotrigin-ratiopharm 100 mg tbl 200x100 mg (blis.)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám