Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac zistíte tu.

Název

Dostupnost

Cena

V košíku máte za €.

Vybíráme pro vás

Produkt
Produkt
Produkt

Bioderma 2+1

Volajte 0221 201 380

IRUMED 5 tbl 60x5 mg

IRUMED 5 tbl 60x5 mg

Informácie len pre odborníkov v zdravotníctve.

Popis tovaru IRUMED 5 tbl 60x5 mg

Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

Kód výrobku: 163651
Kód SUKL: 0052309
Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06130


Písomná informácia pre používateľa

IRUMED 5 mg
IRUMED 10 mg
IRUMED 20 mg
dihydrát lizinoprilu
tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je IRUMED a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete IRUMED
3. Ako užívať IRUMED
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať IRUMED
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je IRUMED a na čo sa používa

IRUMED patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy, ktoré pomáhajú znižovať krvný tlak a uľahčuje srdcu prečerpávať krv do všetkých častí tela.

IRUMED sa používa na liečbu:
- vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
- symptomatického srdcového zlyhania, stav pri ktorom srdce nie je schopné prečerpávať krv do tela tak,
ako by malo
- srdcového záchvatu (akútneho srdcového infarktu), ktorý môže viesť k oslabeniu srdca,
- problémov s obličkami v súvislosti s cukrovkou a vysokým krvným tlakom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete IRUMED

Neužívajte IRUMED
- ak ste alergický na lizinopril alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
- ak ste boli predtým liečený liekom rovnakej skupiny ako je IRUMED (ACE inhibítory) a mali ste
alergickú reakciu, ktorá spôsobila opuch rúk, chodidiel alebo členkov, tváre, pier, jazyka
a/alebo hrdla s problémami prehĺtania alebo dýchania (angioedém),
- ak viete o výskyte angioedému vo vašej rodine alebo sa u vás objavil angioedém za iných
okolností,
- ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (je tiež lepšie vyvarovať sa IRUMEDu na začiatku
tehotenstva pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať IRUMED, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
ak trpíte zúžením aorty (aortálna stenóza) alebo srdcových chlopní (zúženie dvojcípej chlopne) alebo máte zhrubnutý srdcový sval (hypertrofická kardiomyopatia),
ak trpíte ochorením krvných ciev (kolagénová vaskulárna choroba),
ak máte zúženie (stenóza) obličkovej tepny,
ak trpíte ochorením obličiek alebo ste dialyzovaný, ak máte ochorenie pečene,
ak máte cukrovku (metabolické ochorenie, pri ktorom telo nevyužíva cukor správnym spôsobom),
ak ste nedávno mali hnačku alebo ste vracali,
ak máte nízky krvný tlak (môže sa prejavovať závratmi alebo pocitom točenia hlavy, najmä pri
rýchlom postavení sa),
ak ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo užívate doplnky draslíka,
ak máte vysoké hladiny cholesterolu a ste liečený tzv."LDL aferézou",
ak ste čiernej pleti, IRUMED môže byť menej účinný. Môže sa u vás ľahšie vyskytnúť nežiaduci účinok "angioedém" (závažná alergická reakcia),
ak podstupujete alebo máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu alergie, napríklad po uštipnutí hmyzom. Desenzibilizačná liečba znižuje účinky alergie (napr. uštipnutie včelou alebo osou), ale niekedy môže spôsobiť závažnejšiu alergickú reakciu, ak užívate ACE inhibítory počas desenzibilizačnej liečby,
ak sa chystáte do nemocnice na operáciu (vrátane zubnej operácie), oznámte svojmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate IRUMED. IRUMED v kombinácii s lokálnymi alebo celkovými anestetikami môže spôsobiť krátkodobý pokles krvného tlaku krátko po užití .

Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi. IRUMED sa neodporúča užívať v počiatočnom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, nakoľko užívanie počas tehotenstva môže spôsobiť vážne poškodenie vášho dieťaťa (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

Prestaňte užívať IRUMED a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás prejaví nasledovná alergická reakcia:
- keď sa u vás objavia ťažkosti s dýchaním súčasne s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla alebo bez opuchu,
-keď sa u vás objaví opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť problémy s prehĺtaním,
-keď sa u vás objaví bolestivé svrbenie kože (s tvorbou hrčiek),
-keď sa u vás objaví opuch rúk, chodidiel alebo členkov so svrbením v tejto oblasti.

Poznámka: Buďte zvlášť opatrný pri užívaní prvej dávky IRUMEDu .
IRUMED môže vyvolať vyšší pokles krvného tlaku. Môžete trpieť závratmi alebo točením hlavy. Môže vám  pomôcť ak si ľahnete. Ak sa vás to týka, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.

Iné lieky a IRUMED
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Upozornite na všetky lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinky iných liekov.

Informujte svojho lekára, ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov:
- Diuretiká (lieky, ktoré zvyšujú množstvo vylúčeného moču a zahŕňajú lieky šetriace draslík).
- Iné lieky na váš vysoký krvný tlak (antihypertenzíva).
- Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je indometacín a vysoké dávky kyseliny
acetylsalicylovej (viac ako 3 gramy denne), ktoré sa používajú na liečbu artritídy alebo bolesti
svalov.
- Lieky s obsahom zlata a tie, ktoré sa podávajú formou injekcie (napríklad aurotiomalát sodný;
používaný na liečbu artritídy).
- Lieky na duševné poruchy, ako je lítium, antipsychotiká alebo tricyklické antidepresíva.
- Tablety s obsahom draslíka alebo náhrady solí s obsahom draslíka.
- Lieky na liečbu cukrovky, ako je inzulín alebo lieky, ktoré sa užívajú perorálne (ústami) na
zníženie cukru v krvi.
- Lieky, ktoré stimulujú centrálny nervový systém (sympatomimetiká). Patrí medzi ne efedrín,
pseudoefedrín a salbutamol a môžu sa vyskytovať v niektorých liekoch na uvoľnenie
dýchacích ciest, liekoch proti kašľu/nádche a liekoch na astmu.
- Lieky, ktoré tlmia imunitnú odpoveď tela (imunosupresíva), liečba alopurinolom (na dnu)
alebo prokaínamidom (na abnormálny tlkot srdca).

IRUMED a jedlo a nápoje
IRUMED sa môže užívať s jedlom a nápojmi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Váš lekár vám pravdepodobne odporučí ukončenie užívania IRUMEDu pred otehotnením, alebo čo najskôr v prípade zistenia tehotenstva a odporučí vám užívanie iného lieku namiesto IRUMEDu. IRUMED sa neodporúča v počiatočnom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, nakoľko užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť vážne poškodenie vášho dieťaťa.

IRUMED sa neodporúča dojčiacim matkám a ak chcete dojčiť, lekár vám môže vybrať iný typ liečby, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Je nepravdepodobné, že by IRUMED ovplyvňoval vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Nemali by ste však vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť, pokiaľ neviete, ako na vás vplýva tento liek. Niektorí ľudia pociťujú závrat alebo únavu pri užívaní tohto lieku.


3. Ako užívať IRUMED
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.
Dávkovanie je individuálne a je dôležité, aby ste liek užívali tak, ako vám to predpísal váš lekár. Vaša počiatočná dávka a dlhodobá dávka bude závisieť od vášho zdravotného stavu a od toho, či užívate iné lieky. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Vysoký krvný tlak
Zvyčajná odporúčaná počiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne.
Zvyčajná dlhodobá dávka je 20 mg jedenkrát denne.

Srdcové zlyhanie
Zvyčajná odporúčaná počiatočná dávka je 2,5 mg jedenkrát denne.
Zvyčajná udržiavacia dávka je 5 až 35 mg jedenkrát denne.

Po srdcovom záchvate
Zvyčajná odporúčaná počiatočná dávka je 5 mg na prvý a druhý deň, nasleduje 10 mg jedenkrát denne.

Problémy s obličkami v súvislosti s cukrovkou:
Zvyčajná dávka je buď 10 mg alebo 20 mg jedenkrát denne.

Ak ste starší, máte problémy s obličkami alebo užívate diuretiká, váš lekár vám môže dať nižšiu dávku, ako je zvyčajná dávka.

Použitie u detí a dospievajúcich (6 až 16 rokov) s vysokým krvným tlakom
IRUMED sa neodporúča u detí do 6 rokov, ani u žiadnych detí so závažným ochorením obličiek.
Lekár stanoví vášmu dieťaťu správnu dávku. Dávka závisí od telesnej hmotnosti dieťaťa. 
Pre deti, ktoré vážia od 20 kg do 50 kg, je zvyčajná počiatočná dávka 2,5 mg jedenkrát denne. 
Pre deti, ktoré vážia viac ako 50 kg, je zvyčajná počiatočná dávka 5 mg jedenkrát denne.

Prehltnite tabletu a zapite pohárom vody.
Tablety sa majú užívať každý deň v rovnakom čase. Môžete ich užívať pred jedlom alebo po jedle.

Ak máte pocit, že účinky IRUMEDu sú príliš silné alebo príliš slabé, povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac IRUMEDu, ako máte
Okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu, ak ste užili viac IRUMEDu, ako vám predpísal váš lekár. Predávkovanie môže spôsobiť veľmi nízky krvný tlak, čo môže mať za následok točenie hlavy a závrat. Príznaky môžu zahŕňať tiež skrátenie dychu, rýchly alebo pomalý pulz, palpitácie (búšenie srdca), úzkosť alebo kašeľ.

Ak zabudnete užiť IRUMED Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Pokračujte vo svojom obvyklom užívaní.

Ak prestanete užívať IRUMED
Aj keď sa cítite lepšie, neprerušujte liečbu bez súhlasu lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať IRUMED a ihneď informujte o tom vášho lekára:

- Závažné alergické reakcie (menej časté, postihuje 1 až 10 pacientov z 1 000). Príznaky môžu

zahŕňať jeden z nasledovných prejavov:
- Opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním.
- Ťažký alebo náhly opuch rúk, nôh a členkov.
- Sťažené dýchanie.
- Silné svrbenie kože (s prejavom hrčiek).
- Závažné kožné ochorenia, ako je náhla, neočakávaná vyrážka alebo pálenie, začervenanie alebo
olupovanie kože (veľmi zriedkavé, postihuje menej než 1 pacienta z 10 000).
- Infekcia s príznakmi ako je horúčka a závažné zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo horúčka s
príznakmi lokálnej infekcie ako sú bolesti v krku / hltanu / ústach alebo močové problémy (veľmi
zriedkavé, postihuje menej než 1 pacienta z 10 000).

Iné vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100):
- Bolesť hlavy.
- Závraty alebo pocit točenia hlavy, najmä pri rýchlom postavení sa.
- Hnačka.
- Suchý kašeľ.
- Nevoľnosť (vracanie).
- Problémy s obličkami (ukáže sa v krvných testoch).

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000):
- Zmeny nálady.
- Zmena farby prstov na rukách alebo nohách (svetlo modré, následne červené) alebo
poruchy citlivosti či mravenčenie v prstoch na rukách alebo nohách.
- Zrýchlený srdečný tep.
- Zmena vnímania chuti.
- Pocit ospalosti.
- Ťažkosti pri zaspávaní.
- Cievna mozgová príhoda.
- Pocit točenia (vertigo).
- Nádcha.
- Napínanie na vracanie (nauzea).
- Bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti.
- Kožná vyrážka.
- Svrbenie.
- Neschopnosť dosiahnuť erekciu (impotencia).
- Pocit únavy alebo slabosti (strata sily).
- Nadmerný pokles krvného tlaku sa môže objaviť u pacientov s cievnym ochorením srdca, so zúženou
aortou (srdcová aorta), so zúženou obličkovou tepnou alebo u pacientov so zhrubnutým srdcovým
svalom. Ak sa to u vás prejaví, môžete pociťovať točenie hlavy alebo závrat, najmä pri rýchlom
postavení sa.
- Zmeny krvných testov, ktoré poukazujú, ako funguje vaša pečeň a obličky.
- Srdcový záchvat.

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000):
- Zmätenosť.
- Vyrážka (žihľavka).
- Sucho v ústach.
- Vypadávanie vlasov.
- Psoriáza (kožné ochorenie).
- Zmeny vo vnímaní vône.
- Gynekomastia (zväčšenie prsníkov) u mužov.
- Zriedkavo sa môžu vyskytnúť zmeny vo výsledkoch niektorých krvných testov. Je možné, že vám
lekár bude príležitostne odoberať vzorky krvi, aby si overil, či má prípravok Irumed nežiaduci účinok
na vašu krv. Tieto zmeny sa niekedy môžu prejavovať ako únava, bledá koža, bolesť v krku, alebo
vysoká teplota (horúčka), bolesti kĺbov a svalov, opuch kĺbov alebo žliaz alebo citlivosť na slnečné
svetlo.
- Náhle zlyhanie obličiek.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000):
- Zápal prínosových dutín (pocity bolesti a plnosti v tvári, v oblasti líc a očí).
- Dýchavičnosť.
- Pokles hladiny cukru v krvi (hypoglykémia). Príznaky môžu zahŕňať pocit hladu alebo slabosť, potenie
a búšenie srdca.
- Zápal pľúc (pneumónia). Príznaky zahŕňajú kašeľ, pocit dýchavičnosti a vysokú teplotu (horúčka).
- Žltačka (zožltnutie) kože a/alebo očí.
- Zápal pečene. To môže spôsobiť stratu chuti do jedla, zožltnutie kože a očných bielok a tmavé
sfarbenie moču.
- Zápal podžalúdkovej žľazy. To spôsobí stredne ťažké až ťažké bolesti v žalúdku.
- Závažné kožné ochorenia (príznaky zahŕňajú začervenenie kože, tvorbu pľuzgierov a odlupovanie
kože).
- Potenie.
- Vylučovanie menšieho množstva moču ako zvyčajne alebo žiadne močenie.
- Zlyhanie pečene.
- Hrčky.
- Zápal čriev.

Neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):
- Príznaky depresie.
- Mdloba.
- Nízka hladina sodíka v krvi (príznaky môžu byť únava, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie).

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich
Ukazuje sa, že vedľajšie účinky u detí sú porovnateľné s vedľajšími účinkami pozorovanými u dospelých.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.Ako uchovávať IRUMED

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo IRUMED obsahuje
Liečivo je dihydrát lizinoprilu.
Každá tableta obsahuje dihydrát lizinoprilu v množstve zodpovedajúcom 5 mg, 10 mg alebo 20 mg lizinoprilu.

Ďalšie zložky sú : manitol, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, predželatínový škrob (kukuričný), koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnézium stearát. 10 mg a 20 mg tablety obsahujú tiež žltý oxid železitý (E 172). 20 mg tablety obsahujú tiež červený oxid železitý (E 172).

Ako vyzerá IRUMED a obsah balenia
IRUMED 5 mg sú biele okrúhle tablety s deliacou ryhou na jednej strane
IRUMED 10 mg sú svetložlté okrúhle tablety s deliacou ryhou na jednej strane
IRUMED 20 mg sú okrúhle tablety broskyňovej farby s deliacou ryhou na jednej strane

Deliaca ryha má umožniť delenie tablety pre ľahšie prehltnutie, nie je určená na delenie dávky.

IRUMED je balený v PVC/PVDC/AL blistroch, ktoré sa nachádzajú v škatuli s potlačou. Každá škatuľa obsahuje buď 30 alebo 60 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: BELUPO, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:
BELUPO Pharmaceuticals and Cosmetics Inc., Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica, Chorvátska republika

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Slovenská republika, Slovinsko: IRUMED

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2013.

Diskusia k tovaru IRUMED 5 tbl 60x5 mg

Nadpis:
Príspevok:
Vkladať diskusné príspevky môžu iba prihlásení zákazníci.
Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.
Produkt bol pridaný do Váąho nákupného koąíka.
ukáza? koąík