Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na hnačku

IMODIUM Instant 2 mg x 6 tabliet

Liek
Kód výrobku: 331185
Imodium Instant je liek proti hnačke. Imodium Instant pri hnačke zvyšuje hustotu stolice a znižuje jej frekvenciu. Imodium Instant môžete užívať pri náhlej (akútnej) hnačke alebo po porade s lekárom pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke.

Viac informácií

3,65

Skladom do 24 hodín

Odosielame v pondelok 25. 2., u vás v utorok 26. 2.

Odosielame v pondelok 25. 2., u vás v utorok 26. 2.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - IMODIUM Instant 2 mg x 6 tabliet

Imodium Instant je liek proti hnačke. Imodium Instant pri hnačke zvyšuje hustotu stolice a znižuje jej frekvenciu. Imodium Instant môžete užívať pri náhlej (akútnej) hnačke alebo po porade s lekárom pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke.
<p>Príloha
č. 1 k&nbsp;notifikácii o&nbsp;zmene, ev. č.: 2016/00554-ZIA</p>
<p>
Príloha
č. 2 k&nbsp;notifikácii o&nbsp;zmene, ev. č.: 2017/02884-ZIA</p>

Písomná informácia pre používateľa

Imodium Instant

orodispergovateľné tablety

(loperamidi hydrochloridum, 2 mg)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  Ak sa do 2 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Imodium Instant a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Imodium Instant

3. Ako užívať Imodium Instant

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Imodium Instant

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Imodium Instant a na čo sa používa

Imodium Instant je liek proti hnačke.

Imodium Instant pri hnačke zvyšuje hustotu stolice a znižuje jej frekvenciu.

Imodium Instant môžete užívať pri náhlej (akútnej) hnačke alebo po porade s lekárom pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke.

Po porade s lekárom môžete Imodium Instant užívať taktiež v prípade, keď vám bola odstránená časť čreva, čo často spôsobuje hnačku.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Imodium Instant

Neužívajte Imodium Instant

  ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

  ak je prítomná krv v stolici, alebo ak máte vysokú horúčku,

  ak máte zápal hrubého čreva, napríklad ulceratívnu kolitídu alebo pseudomembranóznu kolitídu (zápal hrubého čreva, prípadne komplikovaný vredmi, vznikajúci ako komplikácia spojená s podávaním širokospektrálnych antibiotík),

  ak vám lekár povie, že je vo vašom prípade spomalenie čriev nevhodné, napr. ak máte zápchu alebo nafukovanie,

Upozornenia a opatrenia

  Pri hnačke môžete stratiť veľa tekutín. Preto máte nahrádzať straty tekutín pitím dostatočného množstva tekutín (väčšieho množstva než normálne) s obsahom cukru a solí. Je to dôležité najmä u detí.

  Imodium Instant hnačku zastavuje, nelieči však jej príčinu. Preto hneď ako je to možné, sa má taktiež liečiť príčina hnačky.

  Pri náhlej (akútnej) hnačke Imodium Instant zvyčajne odstráni príznaky do 48 hodín. Ak príznaky neodoznejú, prestaňte liek užívať a poraďte sa s lekárom.

  Ak trpíte ochorením AIDS a máte hnačku, ktorá je liečená liekom Imodium Instant, a prejavia sa u vás príznaky nafukovania, okamžite ukončite užívanie lieku Imodium Instant a poraďte sa s lekárom.

  Oznámte lekárovi, ak máte ťažkosti s pečeňou. Počas užívania lieku Imodium Instant budete možno potrebovať prísnejší lekársky dohľad.

  Neužívajte tento liek na iné ako určené použitie (pozri časť 1) a nikdy neužívajte väčšie množstvo než sa odporúča (pozri časť 3). U pacientov, ktorí užili príliš veľa loperamidu, účinnej látky v lieku Imodium Instant, boli hlásené závažné problémy so srdcom (ktorých príznaky zahŕňajú rýchly alebo nepravidelný srdcový tep).

Predtým, ako začnete užívať Imodium Instant, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a Imodium Instant

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte svojho lekára, ak užívate lieky, ktoré spomaľujú činnosť žalúdka a čriev (napr. anticholinergiká), pretože môžu zosilniť účinky lieku Imodium Instant.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri liečbe príznakov hnačky liekom Imodium Instant sa môže vyskytnúť únava, závraty alebo ospanlivosť. Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov je preto potrebná zvýšená opatrnosť.

Imodium Instant obsahuje aspartám, jedná sa o zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketoúriou.

3. Ako užívať Imodium Instant

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka, ktorú budete užívať, závisí od vášho veku a typu hnačky.

Liek Imodium Instant je dostupný vo forme orodispergovateľných (rozpustných) tabliet, ktoré sa podávajú perorálne (ústami). Pre zjednodušenie uvádzame ďalej len názov tablety.

Imodium Instant môžete užiť kedykoľvek počas dňa. Tablety nie je potrebné zapiť tekutinou. Tableta sa položí na jazyk a za niekoľko sekúnd sa tableta rozpustí.

Ako vyberať tablety z blistra:

  Oddeľte okraj fólie

  Odstráňte fóliu.

  Vytlačte tabletu.

  Vyberte tabletu a položte ju na jazyk. Tableta sa za niekoľko sekúnd rozpustí.

Tablety nevytláčajte cez fóliu. Keďže sú tablety krehké, mohli by sa tým poškodiť.

Použitie u detí

Liek Imodium Instant nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.

Deti od 6 rokov do 17 rokov:

  pri náhlej (akútnej) hnačke užijú najskôr 1 tabletu a potom 1 tabletu po každej riedkej stolici. Ak má dieťa formovanú a neobvykle tuhú stolicu, alebo ak spozorujete u dieťaťa nevoľnosť, ktorá môže byť spôsobená aj zastavením pohybu v črevách, viac tabliet už nepodávajte a neodkladne vyhľadajte lekára.

  Pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke musí byť správne dávkovanie určené lekárom. Úvodná dávka je obvykle 1 tableta denne. Udržiavaciu dávku je potrebné určiť vo vzťahu k telesnej hmotnosti (najviac 3 tablety/20 kg) do dosiahnutia 1-2 tuhých stolíc denne.

Pozor: Nikdy neprekračujte maximálnu odporúčanú dávku na jeden deň a na hmotnosť (kg) dieťaťa!

Hmotnosť dieťaťa v kilogramoch (kg)

Maximálny počet tabliet lieku Imodium Instant podaný za 1 deň

od 14 do 20 kg

nikdy nie viac ako 2 tablety

od 20 do 27 kg

nikdy nie viac ako 3 tablety

od 27 do 34 kg

nikdy nie viac ako 4 tablety

od 34 do 40 kg

nikdy nie viac ako 5 tabliet

od 40 do 47 kg

nikdy nie viac ako 6 tabliet

od 47 do 54 kg

nikdy nie viac ako 7 tabliet

od 54 kg

nikdy nie viac ako 8 tabliet

V prípade akýchkoľvek pochybností požiadajte lekára alebo lekárnika o radu.

Dospelí (vrátane starších pacientov)

  pri náhlej (akútnej) hnačke užite 2 tablety na úvod a potom 1 tabletu po každej riedkej stolici. Ak máte formovanú a neobvykle tuhú stolicu, alebo ak prestanete pociťovať v črevách pohyb, tablety už neužívajte a neodkladne vyhľadajte lekára.

  Pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke užívajte najskôr 2 tablety (4 mg) denne. Dávku môžete zvyšovať na udržiavaciu dávku 1-6 tabliet denne do dosiahnutia 1-2 tuhých stolíc denne.

Pozor: Počas 24 hodín neužívajte viac než 8 tabliet!

Ak užijete viac lieku Imodium Instant, ako máte

Ak ste užili príliš veľa lieku Imodium, ihneď vyhľadajte lekára alebo choďte do nemocnice. Príznaky môžu zahŕňať: zvýšený srdcový tep, nepravidelný srdcový tep, zmeny v srdcovom tepe (tieto príznaky môžu mať potenciálne závažné, život ohrozujúce následky), stuhnutosť svalov, nekoordinované pohyby, ospalosť, problémy s močením alebo plytké dýchanie.

Deti reagujú na veľké množstvá lieku Imodium Instant intenzívnejšie než dospelí. Ak dieťa užije príliš veľa lieku alebo ak sa uňho vyskytne ktorýkoľvek z uvedených príznakov, okamžite vyhľadajte lekára.

Informácia pre lekára v prípade predávkovania:

  Podajte injekčne naloxón.

  V prípade potreby injekciu naloxónu po 1-3 hodinách zopakujte.

  Monitorovanie pacienta je potrebné najmenej počas 48 hodín.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek Imodium Instant sa zvyčajne dobre znáša a ak sa používa podľa odporúčaní, pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov je veľmi malá.

K častým nežiaducim účinkom patrí plynatosť, zápcha, bolesti hlavy, nevoľnosť a závraty.

K menej častým nežiaducim účinkom patrí ospanlivosť, bolesti brucha, tráviace ťažkosti, vracanie, sucho v ústach a vyrážka.

Zriedkavo sa môže objaviť únava, žihľavka, svrbenie, začervenanie kože, opuch na rôznych miestach tela, rozšírenie hrubého čreva, nafukovanie, nepriechodnosť čriev, rozšírenie zrenice, znížená úroveň vedomia, strata vedomia. V tomto prípade ukončite užívanie lieku a poraďte sa s lekárom.

Niekedy sa vyskytujú nasledujúce ťažkosti, ale tie môžu súvisieť so samotnou hnačkou: bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie, sucho v ústach, únava, ospanlivosť, závraty, zápcha a plynatosť.

Zriedkavo môže dôjsť k precitlivenosti a ťažkostiam s močením.

Precitlivenosť na liek Imodium Instant spoznáte napríklad podľa kožnej vyrážky, žihľavky, svrbenia, skrátenia dychu alebo opuchu tváre. Pri výskyte niektorého z týchto príznakov neodkladne privolajte lekára.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Imodium Instant

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte Imodium Instant po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Imodium Instant obsahuje

Liečivom je loperamid. Loperamid sa v lieku Imodium Instant nachádza vo forme loperamidi hydrochloridum.

Jedna tableta obsahuje 2 mg loperamidiumchloridu.

Pomocné látky sú želatína, manitol, aspartám, hydrogénuhličitan sodný, mentolová aróma.

Ako vyzerá Imodium Instant a obsah balenia

Tableta Imodium Instant je bielej až šedobielej farby, okrúhleho tvaru.

6 orodisperovateľných tabliet

12 orodisperovateľných tabliet

18 orodisperovateľných tabliet

24 orodisperovateľných tabliet

Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson, Limited, Maidenhead, Veľká Británia

Janssen-Cilag S.P.A., Via C. Janssen, 04100 Borgo San Michele (Latina), Taliansko

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica SA, Estrada Consiglieri Pedroso 69-B, Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, Portugalsko

Janssen-Cilag, Domaine de Maigremont, 27100 Val-De-Reuil, Cedex, Francúzsko

Ďalšie informácie o tomto lieku získate u lokálneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, e-mail: dotazy@its.jnj.com

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2017.

1

Informácie o produkte

Výrobca: Johnson & Johnson s.r.o.
Značka: IMODIUM
Produktová rada: Výbava na cesty
Kód výrobku: 331185
Kód EAN: 3574661075617
Držiteľ rozhodnutia: Johnson & Johnson s.r.o.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje liečivo loperamid hydrochlorid a používa sa na liečbu hnačky. Liek sa môže užívať pri náhlej (akútnej) alebo po porade s lekárom pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke. Po porade s lekárom sa môže užívať aj v prípade, ak bola bola odstránená časť čreva, čo často spôsobuje hnačku. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

IMODIUM Instant 2 mg x 6 tabliet – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu IMODIUM Instant 2 mg x 6 tabliet zobrazíte alebo stiahnete tu: IMODIUM Instant 2 mg x 6 tabliet.docx

Recenzie

Recenzie produktu IMODIUM Instant 2 mg x 6 tabliet

Diskusia

Diskusia k produktu IMODIUM Instant 2 mg x 6 tabliet

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam