Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a prechladnutie » Lieky na zvýšenú teplotu a horúčku

IBALGIN 400 mg x 24 tabliet - diskusia

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 117110
Ibalgin 400 sa užíva pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov, pri bolestivej menštruácii, ďalej pri horúčkovitých stavoch.

Viac informácií

3,04
Bežná cena: 3,39 €, Ušetríte: 10 % (0,35 €)

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 23. 2. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 2. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Ibalgin 400 sa užíva pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov, pri bolestivej menštruácii, ďalej pri horúčkovitých stavoch.

Informácie o produkte

Výrobca: Zentiva sk
Značka: IBALGIN
Kód výrobku: 117110
Kód EAN: 8594739204935
Držiteľ rozhodnutia: Zentiva sk

Liek obsahuje liečivo ibuprofen, ktoré patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liečiv. Liek zmierňuje bolesť a zápal rôzneho pôvodu, zvlášť pri ochoreniach pohybového ústrojenstva. Taktiež tlmí horúčku, ktorá sprevádza napríklad choroby z prechladnutia. Liek sa užíva:

  • pri miernej až strednej bolesti, napríklad pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, pri bolestivej menštruácii, pri bolesti svalov a kĺbov sprevádzajúcich chrípkové ochorenia, pri poraneniach mäkkých tkanív ako je pomliaždenie a vyvrtnutie,
  • pri horúčkovitých stavoch počas chrípkových ochorení, 
  • ako doplnková liečba horúčkovitých stavov pri iných ochoreniach,
  • v prípade zápalových a degeneratívnych ochorení kĺbov (artritída) a chrbtice alebo mäkkých tkanív pohybového ústrojenstva sprevádzaných bolestivosťou, začervenaním, opuchom a stuhnutosťou kĺbov iba na odporúčanie lekára.

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Písomná informácia pre pou~ívate>

a

 

Ibalgin 40

 

400 m

g filmom obalené tablet

y

 

ibupr

o

fe

n

 

Pozorne si pre

ívae tento liek, preto~e obsahuje pre vás dôle~ité inf

o

rmácie.

Túto písomnú informáciu si usc

h

ovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu p

r

e

Ak máte akéko>vek alaie otázky, obráete sa na svojh

o

lekára al

ebo

A

k

sa u vás vyskytne akýko>vek ved>

a

jaí ú

, obráe

alebo l

e

r

n

ika. To sa týka aj akýchko>vek ved>ajaích ú

n

é v tejto písomnej informácii. Pozri

 

V tejto p

í

somnej informácii sa dozviete:

1. o

je Ibalgin 400 a na

2. o potrebuj

e

te vediee predtým, ako u~ijete Ibalgin 400

3. Ako u~ívae Ibal

g

in 400

4.

L

i

ek je vzh>adom na mno~stvo lie

i

v

a v jednej t

ablete

ur

o

m od 12

ro

k

o

v.

Pre deti vo veku 6  12 rokov je vhodný liek s obsahom 200 mg ibupro

f

enu, deeom do 6 rokov je ur

Ak ste dospelý a ak sa do 3 dní v príp

a

de horú

t

e cítie lepaie, alebo sa budete cítie horaie, musíte sa obráti

e

a.

U

pozornenia a opatrenia

Ibalgin 40

 

sa nemá u~í

vae sú

be~ne s inými nesteroi

d

nými pr

o

ti

z

á

palovými liekmi.

Len na odporú

aou poruchou funkcie obli

e

, s vysokým krvným tlakom, s vredovou

c

horobou tráviaceho ústrojenstva ako napr. Crohnova

c

horoba, pri prieduakovej astme aj v pokojovom stave, pri niektorý

c

h ochoreni

ach

E

x

istuje riziko poakodenia obli

k

u dehydratov

aných d

etí a dospievajúcich.

 

I

né liek

y

a

 

I

balgin 400

Ak teraz u~ívate alebo ste v poslednom

r

áve budete u~ívae alaie lieky, povedzte to svojmu le

k

árovi alebo lekárnikovi.

Ibalgin 400

m

ô~e ovplyvHovae alebo bye ovplyvnený niektorými

inými liekmi. Napríklad:

liekmi, ktoré sú antikoagulantmi (

m

ená ~e zr

ie

T

e

hotenstvo, doj

A

k

ste tehotná

alebo d

oj

~e ste

te

h

o

tná alebo ak plánujete otehotniee, porate sa so svojím lekárom alebo l

e

kárnikom predtým, ako za

 

Ibal

g

in 400 sa nesmie u~ívae po

d

ných troch mesiacov tehotenstva.

V prvých aiestich

mesiacoch tehotenstva a po

l

ovné odpor

ú

3

-

krát denne.

 

Odstup medzi jednotl

i

v

ými dávkami

je najm

enej 4 hodiny.

Ú

tabliet

~

ete podporie nanesením krému s obsahom ibuprofenu na postihnuté miesto (

n

apr. k:by, svaly, a>achy).

 

Filmom obalené tablety sa

p

reh:tajú celé, zapíjajú sa dostato

ý

m mno~stvom tekutiny.

Ak sa po

a

tráviace ea~kosti, liek u~ívajte po

m

liekom.

 

A

k s

U

~

e

.

Odstup medz

i jedno

tlivými dávkami je najm

e

nej 4 h

o

di

n

y

.

 

Ak máte alaie otázky týkajúce sa pou~itia tohto lieku, opýtajte sa

svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

4. Mo~né ved>ajaie ú

inky

 

Tak ako vaetky lieky, aj tento

l

iek mô~e spôsobovae ved>ajaie ú

n

eprejavia u ka~dého.

 

Ak sa objavia záva~nejaie reakcie, ako ~

i

h>avka, n

áhl

n

apínanie, vracanie, pálenie záhy,

h

n

a

a, nadú

vanie.

1

z 10 osôb):

b

olese v nadbruaku.

M

enej

e

j

ako 1 zo 10

0 osôb)

:

b

olese hlavy, závraty.

Z

riedkavé (mô~u postihovae menej

a

k

o 1 z 1 000

osôb):

z

ápal sliznice ~alúdka, ~alúdo

ý

alebo dvanás

tnikový

vred, krvácanie z tráv

i

aceho t

r

ak

t

u

(prejavuje sa ako

stolici), perforácia (prederavenie) sliznice tráviaceho t

r

aktu (Tieto ved>ajaie ú

ale nemusia bye sprevádzané varovnými príznakmi. R

i

ziko ich vzniku stúpa so zvyaujúcou sa dávkou, je vyaaie u star

a

nto

V

e>mi zriedkavé (mô~u postihovae

m

enej ako 1 z

10 000

osôb):

-

zápal sliznice ústnej dutiny s

p

r

evádzaný vzn

ikom vr

edov (ulcerózna stomati

t

ída), n

o

v

zplanutie zápalových ochorení s tvorbou vredov na sliznici tráviaceho tra

k

tu (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída),

- pokles p

o

k

,

- zadr~iavanie vody a/alebo soli s opuchmi,

- nespavose, depresia, citová labilita,

- palpitácie (búa

e

nie srdca

vní

N

eznáme (

z dostupných

údajov

):porucha sluchu

Lieky, ako je Ibalgin 400 mô~u by

e

spojené s m

alým zv

ýaením rizika infarktu

myokard

u

a

l

e

bo mozgovej porá~ky.

 

Hlásenie ved>ajaích ú

Ak sa u vás vyskytn

e

akýko>vek ved>ajaí ú

á

ra alebo lekárnika. To sa týka aj akýc

h

ko>vek ved>ajaích ú

v tejto písomnej informácii. Ved>ajaie ú

j

priamo pr

ost

U

c

hovávajte pri teplote do 25 °C v p

ô

v

odnom vnútor

nom oba

le, vnútorný obal uchov

á

vajte v

 

a

k

a

tu>ke.

 

Tento liek uchovávajte mimo doh>adu a dosahu detí.

 

Neu~ívajte

tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na ozna

e

sa vzeahuje na posledný deH v danom mesiaci.

 

Ne

l

ikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepou~itý

l

iek vráet

e d

V

z

h>ad lieku:

Ru~ové filmom obalen

é

tablety s pr

iemerom

12,2 mm.

 

Ve>kose ba

l

enia:

1

0,

1

2, 24, 30, 36 alebo 48 filmom obalených tabliet  liek nie je viazaný na

lekársky predpis

100 filmom obalených tabliet  liek je

v

iazaný na lekársky predpis

 

Na trh nem

u

sia bye uvedené vaetky ve>kosti balenia.

 

Dr~it

e

> rozhodnutia o registrácii a výrobca

 

Zentiva, k. s., U kabelovn

y

130, 102

37

 

 

 

 

 

E

Q 

Príloha

 notifikácii o zmene, e

v

.

2

01

5

/

05939-Z1B, 2015/05940-Z1A

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu IBALGIN 400 mg x 24 tabliet

Diskusia

Diskusia k produktu IBALGIN 400 mg x 24 tabliet

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam