Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Prípravky s vitamínmi a minerálmi » Prípravky pri nedostatku vitamínov » Prípravky s multivitamínmi

GERIAVIT PHARMATON CPS MOL 100

Liek
Kód výrobku: 115317

Komplex vitamínov, minerálov a výtažku ženšenu G115. Pôsobí proti únave, posilňuje telesné a duševné funkcie a vitalitu. Liek k vnútornému použitiu.

Viac informácií

Bežná cena: 41,00 €
35,99
Ušetríte: 12 % (5,01 €)

Skladom už iba 3 - 5 kusy

Pozajtra odosielame, u vás v utorok 23. 7.

Pozajtra odosielame, u vás v utorok 23. 7.

Doprava ZADARMO

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie GERIAVIT PHARMATON CPS MOL 100

Komplex vitamínov, minerálov a výtažku ženšenu G115. Pôsobí proti únave, posilňuje telesné a duševné funkcie a vitalitu. Liek k vnútornému použitiu.

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2018/05132-ZME

Písomná informácia pre používateľa

Pharmaton Geriavit

mäkké kapsuly

 

štandardizovaný výťažok z koreňa všehoja (ženšenu), vitamíny, minerály a stopové prvky

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

 • Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo ak sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Pharmaton Geriavit a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pharmaton Geriavit

 3. Ako užívať Pharmaton Geriavit

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Pharmaton Geriavit

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Pharmaton Geriavit a na čo sa používa

Pharmaton Geriavit obsahuje vitamíny, minerály a stopové prvky v množstvách zodpovedajúcich odporúčaným denným dávkam a štandardizovaný výťažok z koreňa všehoja (ženšenu) G115 Pharmaton.

Štandardizovaný ženšenový výťažok G115 Pharmaton zvyšuje celkovú úroveň bunkovej aktivity, čo sa prejaví posilnením telesných a duševných funkcií. Vitamíny, minerály a stopové prvky upravujú a zabraňujú poškodeniu bunkového metabolizmu (látkovej premeny) v záťažových situáciách. Nízky prísun vitamínov, minerálov a stopových prvkov môže spôsobiť poruchy ako sú vyčerpanosť, únava, zníženie vitality, zníženie odolnosti a spomalenie rekonvalescencie (obdobie uzdravovania, zotavovania sa po chorobe). Vitamíny B-komplexu sú potrebné pre normálne metabolické funkcie.

Zloženie a dávky komponentov boli zvolené na základe odporúčaných denných dávok pre doplnky výživy v EÚ.

Pharmaton Geriavit sa používa:

 • pri stavoch vyčerpanosti (napr. spôsobených stresom), únavy, pocitoch slabosti, zníženej koncentrácii, ako aj zníženej mentálnej pozornosti;

 • pri nevyváženej alebo nedostatočnej výžive, napr. u starších ľudí alebo pri diétach, strate chuti do jedla, anorexii a vyčerpanosti spôsobenej náhlym alebo dlhodobým ochorením, chirurgickým zákrokom a počas rekonvalescencie.

Pharmaton Geriavit dopĺňa denné nutričné požiadavky a zlepšuje kvalitu života, energiu, vitalitu, kvalitu pamäti, krátkodobej pamäti a znižuje únavu.

 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pharmaton Geriavit

Neužívajte Pharmaton Geriavit

 • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte poruchy látkovej premeny vápnika, napr. hyperkalciémiu (zvýšená hladina vápnika v krvi) a hyperkalciúriu (zvýšené vylučovanie vápnika močom),

 • ak máte poruchy zapríčinené predávkovaním vitamínmi A alebo D (hypervitaminóza A alebo D),

 • ak trpíte nedostatočnou funkciou obličiek,

 • ak sa práve liečite retinoidmi (napr. proti akné) alebo vitamínom D,

 • ak máte v anamnéze alergiu na sóju alebo arašidy,

 • ak máte zriedkavé dedičné ochorenia, ktoré môžu byť nezlučiteľné s pomocnou látkou lieku (pozri časť 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Pharmaton Geriavit, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Deti a dospievajúci

Pharmaton Geriavit sa nemá používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov, pretože používanie lieku u tejto vekovej skupiny nebolo stanovené z dôvodu nedostatočných údajov.

Iné lieky a Pharmaton Geriavit

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V prípade súbežného užívania liekov s obsahom ženšenu a liekov na riedenie krvi (antikoagulancií, napr. warfarínu) užívaných ústami, sa môže potenciálne znížiť účinok liekov na riedenie krvi. Pacienti užívajúci lieky na riedenie krvi sa pred začatím užívania lieku Pharmaton Geriavit majú poradiť so svojím lekárom.

Železo sa môže vzájomne ovplyvňovať s tetracyklínovými antibiotikami (lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií, napr. tetracyklín, doxycyklín, minocyklín). Vitamín B6 sa môže vzájomne ovplyvňovať s levodopou (liek používaný na liečbu Parkinsonovej choroby). Ak užívate ktorýkoľvek z uvedených liekov, pred začatím užívania lieku Pharmaton Geriavit sa poraďte so svojím lekárom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotné alebo dojčiace ženy môžu Pharmaton Geriavit užívať len na základe odporúčania lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nevykonali sa žiadne štúdie o vplyve tohto lieku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pharmaton Geriavit obsahuje laktózu, etylparabén a propylparabén

Tento liek obsahuje 26 mg laktózy v maximálnej  odporúčanej dennej dávke. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje sodné soli etylparabénu a propylparabénu, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (aj oneskoreného typu).

 1. Ako užívať Pharmaton Geriavit

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka pre dospelých je 1 kapsula denne užívaná s jedlom, najlepšie pri raňajkách.

Staršie osoby

Nie sú špeciálne odporúčania dávkovania u starších osôb.

 

Informácia pre pacientov s cukrovkou

Tento liek obsahuje 26 mg laktózy v 1 kapsule.

 

Použitie u detí a dospievajúcich

Pharmaton Geriavit sa nemá používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov.

 

Ak užijete viac Pharmatonu Geriavit, ako máte

Ak užijete viac Pharmatonu Geriavit ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 

Škodlivosť lieku vo vysokých dávkach je spôsobená v tukoch rozpustnými vitamínmi A a D. Dlhodobé užívanie vysokých množstiev (zodpovedajúcich 25 kapsulám pre vitamín A a 5 kapsulám pre vitamín D) môže vyvolať príznaky ako sú vracanie, bolesti hlavy, ospalosť a hnačka.

Celkový denný príjem železa a zinku nemá vo všeobecnosti prekročiť 15 mg.

Ak zabudnete užiť Pharmaton Geriavit

Ak zabudnete užiť Pharmaton Geriavit, užite dávku ihneď, ako si spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku užite tak ako obvykle.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sú zoradené podľa nasledovnej frekvencie (častosti výskytu):

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • bolesti hlavy

 • nevoľnosť

 • vracanie

 

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • hnačka

 

Neznáme (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • vyrážka

 • svrbenie

 • reakcie z precitlivenosti

 • závrat

 • bolesti brucha

 • insomnia (nespavosť)

 

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Pharmaton Geriavit

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Pharmaton Geriavit obsahuje

 • Jedna mäkká kapsula obsahuje:

suchý štandardizovaný výťažok z koreňa všehoja (ženšenu) 40,00 mg

deanoliumhydrogentartrát 26,00 mg

retinolpalmitát, koncentrát v olejovej forme (vitamín A) 4000 IU

ergokalciferol (vitamín D2) 400 IU

α-Tokoferolacetát, forma DL (vitamín E) 10,00 mg

tiamíniumnitrát (vitamín B1) 2,00 mg

riboflavín (vitamín B2) 2,00 mg

pyridoxíniumchlorid (vitamín B6) 1,00 mg

kyanokobalamín (vitamín B12) 1,00 ųg

pantotenan vápenatý 10,00 mg

nikotínamid 15,00 mg

kyselina askorbová (vitamín C) 60,00 mg

rutozid, trihydrát 20,00 mg

fluorid vápenatý 0,42 mg

(čo zodpovedá 0,20 mg fluóru)

síran draselný 18,00 mg

(čo zodpovedá 8,00 mg draslíka)

síran meďnatý 2,80 mg

(čo zodpovedá 1,00 mg medi)

síran manganatý, monohydrát 3,10 mg

(čo zodpovedá 1,00 mg mangánu)

síran horečnatý, sušený 71,00 mg

(čo zodpovedá 10,00 mg horčíka)

síran železnatý, hydrát 30,90 mg

(čo zodpovedá 10,00 mg železa)

oxid zinočnatý 1,25 mg

(čo zodpovedá 1,00 mg zinku)

fosforečnan vápenatý, bezvodý 307,50 mg

(čo zodpovedá 90,30 mg vápnika a 70,00 mg fosforu)

lecitín 50,00 mg

sójový lecitín 16,00 mg

 

 • Ďalšie zložky (pomocné látky) sú:

Obsah kapsuly: zmes voskov, repkový olej čistený, etylvanilín, podzemnicový olej, želatína, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý;

Kapsula: želatína, glycerol 85 %, etylvanilín, sodná soľ propylparabénu, sodná soľ etylparabénu (E 215), červený oxid železitý (E 172), čierny oxid železitý (E 172), čistená voda.

Ako vyzerá Pharmaton Geriavit a obsah balenia

Pharmaton Geriavit sú mäkké elipsovité kapsuly okrovej až hnedej farby.

Dodávajú sa vo fľaši z hnedého skla s hliníkovým uzáverom v papierovej škatuľke.

 

Veľkosť balenia: 30 a 100 mäkkých kapsúl

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim nad Rýnom, Nemecko

 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Birkendorfer Strasse 65, D-88397 Biberach an der Riss, Nemecko

 

Delpharm Reims S.A.S., 10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Francúzsko

 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2019.

Informácie o produkte

Výrobca: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Značka: PHARMATON GERIAVIT
Kód výrobku: 115317
Kód EAN: 9006968002194
kód ŠUKL: 92132
Držiteľ rozhodnutia: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Pharmaton Geriavit sa používa pri stavoch vyčerpanosti (napr. spôsobených stresom), únavy, pocitoch slabosti, zníženej koncentrácii, ako aj zníženej mentálnej pozornosti, pri nevyváženej alebo nedostatočnej výžive.


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie GERIAVIT PHARMATON CPS MOL 100

Diskusia (1)

Diskusia GERIAVIT PHARMATON CPS MOL 100

Pridať nový príspevok do diskusie

- To je zvláštne,

(0) 07/06/2012

však toto dostať voľne v každej lekárni...

Vstúpiť do diskusie

Príbalový leták

Príbalový leták GERIAVIT PHARMATON CPS MOL 100

Príbalovú informáciu k produktu GERIAVIT PHARMATON CPS MOL 100 zobrazíte alebo stiahnete tu: GERIAVIT PHARMATON CPS MOL 100.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam