Obľúbené položky

Flector EP náplasť emp med 1x10 ks - diskusia

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 332358
Na lokálne ošetrenie traumaticky zapríčinených bolestí a zápalov šliach, svalov, väzov horných a dolných končatín (pomliaždenie, natiahnutie, vyvrtnutie).

Viac informácií

15,95

Dostupnosť: 5 dní

Tovar odošleme 1. 3. 2018, predpokladaný termín doručenia 2. 3. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Na lokálne ošetrenie traumaticky zapríčinených bolestí a zápalov šliach, svalov, väzov horných a dolných končatín (pomliaždenie, natiahnutie, vyvrtnutie).

Informácie o produkte

Výrobca: IBSA Slovakia s.r.o.
Kód výrobku: 332358
Kód EAN: 7680520220299
Držiteľ rozhodnutia: IBSA Slovakia s.r.o.

Na lokálne ošetrenie traumaticky zapríčinených bolestí a zápalov šliach, svalov, väzov horných a dolných končatín (pomliaždenie, natiahnutie, vyvrtnutie). Na lokálne ošetrenie reumatických bolestí (periarthritis, bursitis, epicondylitis, cervikálny syndróm, spondylosis, tendovaginitis). Lokálna symptomatická liečba bolesti pri epikondylitíde a vyvrtnutom členku. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha

 

Písomná informácia pre pou~ívate>ov

 

Flector EP náplase

diclofenacum epolaminum

lie

 

 

 

Pozorne si pre

preto~e obsahuje pre vás dôle~ité informácie.

V~dy po

u

~

tak, ako

je

to uvedené v tejt

o

informácii alebo ako v

á

m povedal/a váa

le

kár, alebo lekárnik a

l

ebo zdravotná sestra.

Túto písomn

ú i

n

f

ormáciu si usch

o

vajte. Mo~

n

o bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

i.

Ak potrebujete alaie informácie alebo radu, obráete sa na svojho lekárnika.

Ak sa

u vás vys

kytne akýko>vek ved>ajaí ú

svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchko>vek ved>ajaích ú

Ak sa príznaky váaho ochorenia nezlepaia alebo ak sa zhoraia do 14 dní, musíte sa obrátie na lekára.

 

 

V tejto písomnej informácii pre pou~ívate>ov sa dozviete:

1. o je Flector EP náplase a na

2. o potrebujete vediee skôr, ako pou~ijete Flector EP náplase

3. Ako pou~ívae Flector EP náplase

4. Mo~né ved>ajaie ú

5. Ako uchovávae Flector EP náplase

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

 

1.

 

Lie

n

á

plase.

Antireumatikum, n

e

steroidov

é

antiflogistikum, a

n

algetikum na lokálne po

u

~itie.

Na loká

l

ne

oaetrenie traumatick

y

zaprí

a

l

i

ach, svalov, vä

z

ov horných

a

dolných kon

, vyvrtnutie).

Na lokálne oaetrenie reumatických bolestí (periarthritis, bursitis, epico

ndylitis,

cervikálny syndróm, spondylosis, tendovaginitis).

L

okálna symptomatická lie

 

Ak sa príznaky váaho ochorenia nezlepaia alebo ak sa zhoraia 14 dní, musíte sa obrátie na lekára.

 

 

2. o potrebuje vediee skôr, ako pou~ijete Flector EP náplase

 

Nepou~ívajte Flector EP náplase

- ak ste precitlivený na diklofenak, kyselinu acetylsalicylovú, iné nesteroidové protizápalové lie

- ak máte poakodenú poko~ku s poranením akéhoko>vek druhu: exsudatívna dermatitída, ekzém, infikované p

oranenie, popálenina alebo rana;

- ak máte aktívny peptic

k

ý

vred.

 

Flector EP náplas

e

p

ou~ívae po

r

vého a druhého trimestr

a

a od za

6.

mesiaca tehotenstva s

a

nesmie pou~ívae.

Flector EP ná

pla

s

e

a

doj

matkám.

 

Upozornenia a opatrenia

U pacientov s

astmou alebo s anamnézou bronchiálnej astmy, alergického ochorenia, alergie na kyselinu

acetylsal

icylovú alebo iné nesteroidové protizápalové lieky

(

NSAID), mô~e vzniknúe bronchospazmus. Lie

 

Napriek tomu, ~e systémové ú

srdca alebo pe

li

znic

i hornej

i

c

e

), zápalového

atézy (krvác

avosti tkanív).

 

Obráete sa na svojho lekára alebo, lekárnika alebo zdravotnú

sestru predtým, ak

o za

í

vae Flector EP ná

plase.

 

Deti a dospievajúci

Vzh>adom na to

, ~e nebola uskut

o

Tehotenstvo, doj

Ak ste tehotná alebo doj

Flector EP náplase sa po

ov nemá a od za

í

vae.

Pou~ívanie po

d

oj

sa

neodporú

 

Ved

e

nie vozidiel a obsluha

s

trojov

Flector

E

P n

áplase nemá ~iadny

a

lebo má iba zanedbate>ný vplyv n

a s

c

h

opnose viese

v

ozidlá a ob

s

luhovae stroje.

 

Flector EP náplase obsahuje

metylparabén a propylparabén. Mô~e spôsobie alergické reakcie (aj oneskorené). Taktie~

Ž’ÄÆØÜ  0 2 P R X ‚ „ Æ Ì Î Ð î ð 

d(

 F à ¬vxzðñëëæÞÞÞææÕÕ˺ººº¸¸­

 

& F„þÿ@&]„þÿ

& F„þÿ„7„Éý

]

„þÿ^„7`„Éý „„^„`„

& F„þÿ]„þÿ$

& Fa$$a$$@&a$

„

„@&^

„`„gdEYfYýýðNÎH



Ú

& F@&

&

F„þÿ]„þÿgd>ô

&

& F„þÿ]„þÿ„ãÿ]„ãÿÞð:>`Ú

TXšœ¢¾äø

 :^`ª¼0X\ŠŒºB!F!ˆ!Œ!

 !Ì!à!æ!"."4"Z"\"F#`#„#š#œ#ö#ø#4$6$v$Š$Œ$À$

Ä$Ú$%æ%ö%*&0&f&h&

÷ï÷èáÚèÚèÚè÷Ò÷ïè÷ïèËÄËÄËè÷轶½è¯èËè¨èËèÒ

Dospelí:

- vyvrtnutie, pomlia~denie - pou~itie 1 x denne

- epikondylitída, tendinitída - pou~itie 2 x denne (ráno a ve

 

D:~ka aplikácie:

Flector EP náplase sa pou~íva

- lie

- lie

 

Ak sa ani po

o

dporu

e

neprejav

í

~iadne zlepaenie

,

je potrebné sa poradie

s lekárom.

 

St

a

ra

í:

Flector EP Náplase

by sa mala u staraích paciento

v,

k

t

orí sú viac nác

h

ylní k nepr

i

aznivým ú

 

Ak máte

alaie otázky týkajúce sa pou~itia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo leká

rnika ale

bo zdravotnej sestry.

 

 

4. Mo~né ved>ajaie ú

k

y

 

Tak ako vaetky lieky, aj tento liek mô~e spôsobovae ved>ajaie ú

Flector EP náplase sa vaeobecne dobre znáaa.

U citlivých pacientov sa mô~e vyskytnúe svrbenie, pálenie a za

Tam, kde sa Flector EP náplase aplikuje na relatívne ve>kú plochu p

oko~ky a po

e

d

>ajaích ú

ú

plne vylú

ie. Sklon k tomu

m

ajú najmä pacienti

s astmou a ~

ih>

 

Ak sa u vás

v

yskytne akýko>vek ved>ajaí ú

ino

k

,

obráete sa na

svojho leká

r

a, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To

sa týka aj akýchko>vek ved>ajaích ú

rmácii pr

e pou~ívate>ov.

 

 

5. Ako uchovávae Flector EP ná

p

lase

 

Tento liek uchovávajte mimo doh>adu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote 15 - 25 °C.

 

Nepou~ívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na akatu>ke po Exp. Dátum exspirácie sa vzeahuje na posledný deH v danom mesiaci.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepou~itý liek vráete do lekárne. Tieto opatrenia pomô~u chránie ~ivotné prostredie.

 

 

6

. Obsah balenia a alaie informácie

 

bs

ahuj

e

- Lie

 

- alaie zlo~ky

sú: ~elatína, povidón K 90, sorbitol 70 %, kaolín, oxid

t

i

tani

é

nglykol,

me

tylparabén, propyl

p

arabén, dinátriumedetát

,

kyselina vínna

,

hy

drát dihydroxyaluminí

u

mglycinátu, sodná so> karmelózy,

t

r

iumpolyakrylát,

butándiol,

p

olysorbát 80, aróma,

olyesterová podpora, odstránite>ná polypropylénová fólia.

 

Ako vyzerá Flector EP náplase

balenia.

Slonovinovo biela pastovitá hmota nanesen

á

v rovnomernom mno~stve na polyesterovej tkanine s ve>koseou 10 cm x 14 cm s odstránite>nou polypropylénovou ochrannou fóliou.

 

Obal: opakovane uzatvárate>né vrecúako, s posuvným uzáverom. Obsahuje 2 alebo 5 náplastí.

 

Obsah balenia: 2, 5, 10 (2x5) lie

 

Dr~ite> rozhodnutia o registrácii

IBSA Slovakia, s. r. o.

Bratislava

Slovenská republika

 

Výr

o

bca

IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, `vaj

Altergon Italia Srl, Morra De Sanctis, Taliansko

 

Táto písomná informácia pre pou~ívate>ov bola naposledy aktualizovaná v októbri 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu Flector EP náplasť emp med 1x10 ks

Diskusia

Diskusia k produktu Flector EP náplasť emp med 1x10 ks

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam