Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Euthyrox 175 ug tbl 100x175 ug (PP blister)

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 128407

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 128407
Kód EAN:

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o

 

zmene

,

ev.

2014

/05204-ZM

E

Schválený text k rozhodnutiu

o

 pred:~

e

ní, ev.

2

015/00725-P

RE,

2

015/00726-P

RE,

2

015/00727

-

P

RE

 

 

 

Písomná informácia pre pou~í

va

t

e>a

 

Euthyrox

25 ¼g

Euthyrox 50 ¼g

Euthyro

x 75 ¼g

Euthyr

ox 88 ¼g

Euthyr

ox 100 ¼g

Euthy

rox 112 ¼g

Euth

yrox 125 ¼g

Eut

hyrox 137 ¼g

Euthyrox 150 ¼g

Euthyrox 175 ¼g

E

uthyrox

200 ¼g

 

t

Pozorne si pre

s

omnú

i

nformáci

u pre

dtým, ako

za

p

reto~e o

b

sahuje p

re

v

á

s dôle~ité

in

f

o

rmácie.

- T

úto

p

ísomnú in

f

o

rm

áciu si uschovajte. Mo~no bude p

ot

r

ebné, aby ste s

i ju znovu pre

Ak máte

akéko>vek a

laie otázky, ob

ráete sa na svo

jho lekára alebo

lekárnika.

Tent

o liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nik

o

m

u inému

.

Mô~e mu

1. o je Euthyrox a na

sa po

u

~íva

 

L

evoty

roxín, li

e

hormón a

t

ítnej ~

>a

z

y

ur

li

e

í a

 

p

orúch fun

k

c

ie

atítnej ~>azy. Má rovnaký ú

in

o

k ako prirodzen

e sa vyskytujúce hormóny atít

nej ~>azy.

E

uthyrox sa pou~

íva:

na lie

nezhubnej strum

y (zvä

o

u

atítn

e

j ~>azy,

Neu~ívajte Euthyrox spolu s 

l

iekmi

na potla

e tvorby

h

ormónov atítnej ~>azy, ak s

t

e tehotná

(pozri

e

Tehotenstv

o a

 

D

oj

Up

o

z

ornenia a

 

o

pa

trenia

Predtým, ako za

va

e

áete sa na svojho lekára aleb

o lekárnika, ak

máte niektoré z

 nasledujúcich o

chorení srdca:

n

edostato

etok krvi v srdcových cievach (angina pectoris)

,

srdcové

zlyhávanie

Ak teraz u~ívate, alebo ste v

 

posle

d

nom

e u~

ívali,

i

práve budete u~ívae ala

i

e lieky,

p

ovedzte

to

s

v

ojmu lekáro

vi

a

l

ebo lekárni

kov

i

,

preto~e

E

ut

hyrox mô~e ovplyvnie ich ú

k.

Antidiabetiká (

lieky na zní~enie hladiny cuk

ru v krvi)

Euth

yrox mô~e zní~

ie ú

ho antidiabetika

, preto mô~e by

e potrebné vykonae alaie kontroly hladiny

c

u

kru v k

r

vi, obzvlá

Ak teraz u~ívate, alebo ste v

 

posle

d

nom

e u~

ívali,

i

práve budete u~ívae niekto

r

ý z nasle

d

ujúcich

lie

k

o

v, povedzte

to

s

vojmu lekár

ovi

,

alebo lek

á

r

ni

kovi, preto~e mô~u zvyaovae ú

i

nok Euthyroxu:

salicyláty (lieky na ú>avu o

d bolesti a zni

~ovanie horú

y)

dikumarol (li

ek na zabránenie

zrá~ania krvi)

furosemid vo vysokých dávkach 250 mg (mo

n

ý

liek)

k

lofibrát (

Ak ste u~ívali Euthyrox spolu

s tyr

e

ostatika

mi, l

iekmi na

z

ní~enie tvorby hormónov atít

n

ej ~>az

y

, váa l

eká

<

vx

´

âä

ú

"

>

^

~

Ü

Þ

à

î

ð

ÕðÝÊÝÊÝÊÝÊÝÊÝÊÝÊå÷®¥Ÿ•‹•‹•‹•Ÿ

ƒ{Ÿt

hæqx5CJ

hL)CJaJh`

uÚCJaJ *h¼*

¦h_CJ *h¼

*¦hL)CJ

hL)CJ

hžx5CJaJhk9 5CJaJhã)ühk9 5CJa

J

hL)

;

Pou~itie Euthyroxu Odporú

n

á den

n

á dávka

Euthy

roxu Li

e

t

ov s norm

á

lnou fun

kci

o

u

atítnej ~

a

z

y75  200

mi

k

r

ogramov

s

trumy

po jej o

dstrá

není

75

200 mikrogramov 

í

tnej

~

ak ic

h vaaa a

títna ~>aza neprodukuje dost

a

tok

" po

t

o

" udr~iavacia dávkadospel

í

25 - 50 mikrog

ramov

100  200 mikrogramov

deti

 

 

12,5 - 50 mikrogramov

100 

1

50 mi

k

rogramov

na m

2 povrchu

tela Potla

u

u pacien

t

ov so zh

ubn

ý

m

nádorom a

tít

n

e

j ~>azy 

150

300 mik

r

o

gr

amov

t

ítnej

~>azy

v prí

pade nadm

e

rnej tvorby hormónov lie

liekmi na

utlmenie

i

n

nosti atít

nej

~1

00 mikrog

r

a

mo

v

 

 

y

rox 100

mikro

gramov

2

tablety denne 2 tý~dne pred

t

estom

Eut

h

yrox 150

mi

k

r

ogramov 

2 t

ý

~

ety

d

enne 4 tý

~

dn

e pred testom, potom 2 tý~dne 1

ta

b

letu

Euthyrox 2

00 mikrogramov  1 tableta de

nne 2 tý~dne p

red testom

 

Spôsob podávania

Euthyrox

j

e ur

ený na p

odáva

nie ústam

i

(perorálne). U~ite celú denn

ú

dávku rá

n

o nala

no

(

n

ajmenej pol

hod

i

n

y pred raH

ajk

a

m

i), najle

p

a

e s malým mno~stvom tekutiny, na

pr

.

pol pohárom vo

dy.

Deti mô~u dostae celú d

ennú dávku najm

enej pol hodiny

pred prvým jedlo

m dHa. Tesne pr

ed pou~itím tab

letu rozdrvte, zmieaajte s troakou vody a pod

a

j

te diee

aeu s tro

Ak máte akéko>vek alaie o

t

ázky

t

ýkajúce

sa po

u~itia t

o

hto lieku, opýtajte sa svojho

l

ekára ale

b

o lekárn

ika

.

 

 

4. Mo~

v

e

d>ajaie ú

n

k

y

 

Tak a

k

o

v

aetky lieky, aj tento liek mô~e

s

p

ôsobovae ved>

ajaie ú

avia u ka~dého

.

 

Ak u~ijete

vyaaiu ako pre

dpísanú dávku Eu

thyroxu, alebo n

etolerujete vaau predpísanú dávku (napr. ak sa

d

ávka zv

y

aovala pr

Uchovávajte pri teplote do 25

(

C. Uc

h

ovávajte

v pô

vodnom ob

a

le na ochranu pred svetlom.

 

N

e

likvidujt

e

lieky o

dpa

d

o

vou vodou a

leb

o

domovým odp

ado

m

.

Nepou~i

t

ý

l

iek vráete do lekárne. Tieto opa

tr

e

nia pomô~u chr

ánie ~ivotné prostredie.

 

 

6. Obsah balen

ia a alaie in

formácie

 

uthyrox obsahuje

 

Lie

evotyroxín. Ka~dá tableta obsahuje 25 mikrogra

m

o

v, 50 m

i

krogramov,

Euthyrox 175 mikrogramov sú bi

e

le a~

sivobie

le, o

krúhle, p

l

oché tablety so skosenými hran

a

mi, s del

i

acou ryh

ou

a

s nápisom

EM

1

7

5.

Euthyrox

20

 

mikrogram

o

v

s

ú biele a~ sivobiele, okrúhle, p

lo

c

hé tablety so s

kosenými hranami, s deliacou r

yhou a s nápiso

m EM 200.

 

Euthy

rox je k dispozí

cii v baleniach

obsahujúcich 50

alebo 100 tabliet.

 

Na trh nemusia bye uveden

é

vaetky

ve>kosti

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu Euthyrox 175 ug tbl 100x175 ug (PP blister)

Diskusia

Diskusia k produktu Euthyrox 175 ug tbl 100x175 ug (PP blister)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam