Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Zažívanie, trávenie » Zápcha, preháňadlá

DULCOLAX 5 mg 40 tabliet - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 139691
Dulcolax je preháňadlo, ktoré vyvoláva stimuláciu hrubého čreva a zmäkčuje stolicu. Užíva sa u pacientov trpiacich zápchou, pri príprave na diagnostické vyšetrenia, pri pred- a pooperačnej liečbe a keď je potrebné uľahčiť vyprázdnenie.

Viac informácií

3,45

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 25. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Dulcolax je preháňadlo, ktoré vyvoláva stimuláciu hrubého čreva a zmäkčuje stolicu. Užíva sa u pacientov trpiacich zápchou, pri príprave na diagnostické vyšetrenia, pri pred- a pooperačnej liečbe a keď je potrebné uľahčiť vyprázdnenie.

Informácie o produkte

Výrobca: Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Značka: DULCOLAX
Kód výrobku: 139691
Kód EAN: 9006968007762
Držiteľ rozhodnutia: Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Liek obsahuje bisakodyl, lokálne pôsobiace preháňadlo, ktoré vyvoláva stimuláciu peristaltiky hrubého čreva a zmäkčuje stolicu. Liek sa používa:

  • u pacientov trpiacich zápchou
  • pri príprave na diagnostické vyšetrenia, pri pred- a pooperačnej liečbe a pri stavoch, kedy je potrebné uľahčiť vyprázdnenie

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Písomná informácia pre pou~ívate>a

Dulcol

a

x

gastrorezistentné tablety

 

bisakody

l

 

Pozorne si pre

iu pred

tým, ako za

rmácie.

V~dy u~ívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal

váa

lekár ale

b

o

lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

- Ak potrebujete alaie informácie alebo radu, obráete sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

i

n

formácii pre p

ou~íva

te>a. Pozri

.

Ak sa nebud

ete cítie lepaie

alebo ak sa budete cítie hora

i

e, musíte sa obrátie na lekára.

 

V tejto

p

ísomnej inform

ácii pre pou~ívate>a sa dozviete:

1. o je Dulcolax a na

o sa pou

~íva

2. o potrebujete vediee predtým, ako u~ijete Dulcolax

3. Ako u~ívae Dulcolax

4. Mo~né ved>ajaie ú

5. Ako uchovávae

Dulcolax

6. Obsah balenia a alaie

informácie

 

1. o je Dulcolax a na

 

D

u

lcolax je lokálne pôsobiace preháHad

l

o, ktoré vyvoláva stimuláciu peristaltiky hrub

ého

eva a zmäk

 

Ako preháHadlo, ktoré pôsobí v hrubom

ax apecificky stimuluje prirodzený vyprázdHovací proces v ni~aích

tu. Pr

eto je Du

l

c

olax neú

 

Dulcolax sa u~íva

- u pacientov trpiacich zápchou,

- pri príprave na diagnostické vyaetrenia, pri pred- a poopera

 

 

2. o potrebujete vediee predtým, ako u~ijete Dulcolax

 

Neu~ívajt

e

Dulcolax

- ak ste precitlivený (alergický) na

bisakod

y

l alebo na ktorúko>vek z alaích z

l

o~iek tohto lieku (uvedených v 

- a

k máte

nepriechodnose

v;

- ak máte akútne bruané príhody vrátane zápalu slepého

- ak

vaae tel

o

stratilo ve>a vody;

- ak ste niekedy mali záva~nú bolese brucha spojenú s nevo>noseou a vracaním  mô~e to nazna

- ak máte zriedkavé vrodené stavy, ktoré mô~u bye nezlu

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako za

o

b

ráete sa na s

vojho l

ekára alebo lekárnika

ak potrebuje

te preháHadlá na k

a~dodenné alebo dlhodobé pou~

í

vanie, musíte kontaktovae svojho lekára k

v

ôli zisteniu p

se k po

ruche rovnováhy tekutín a elektrolytov a nízkej hladine draslíka v krvi (hypokaliémii).

- ak pocieujete smäd alebo máte zní~enú tvorbu

mo

hydratácie (odvodnenia) z dôvodu straty tekutín a ktoré mô~e bye nebezpe

o

v s 

obli

 

Mô~ete spozorovae krv v stolici, tento stav je zvy

 

U paci

Pri sú

k lieku

Dulcolax a diuretík (mo

)

alebo steroidov mô~e vzráse riziko vzniku e

lektrol

ytovej nerovnováhy. Elektrolytová nerovnováha mô~e viese k zvýaenej citlivos

ti na srdcové glykozidy (skupina lie

o rytm

u, napr.

d

i

goxín).

 

Gastrorezistentné tablety majú apeciálny obal a nesmú sa u~ívae s liekmi zni~ujúcimi kyslose hornej

 

Dulcolax a jedlo a nápoje

Gastrorezistentné tablety majú ap

e

c

iálny obal a n

esmú sa

u~ívae s prípravka

mi zni~ujúci

mi kyslose hornej

j

e

mlieko.

 

Tehotenstvo, doj

e

Ak ste tehot

ná alebo doj

nujete o

tehotniee, porate sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako za

 

Tak, ako aj pri ostatných liekoch,

Dulcolax sa má u~ívae po

enstva len na základe lekárskeho odporú

 

Vedenie vozidiel a obsl

u

ha s

trojov

Neuskuto

 

Treba vaak vediee, ~e následkom kU

Ak vám váa lekár povedal, ~e neznáa

e

ktoré cukry, kontaktujte svojho lekár

a

pred u~itím tohto lieku.

 

 

3. Ako u~ívae D

ulcolax

 

V~dy u~ívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váa lekár alebo lekár

nik. Ak si nie ste nie

 

Odporú

 

Pr

i zápc

he

 

Dospe

l

í

U~ívajte 1 - 2 tablety (5 - 10 mg) denne. Za

 

Pou~itie u detí a dopievajúcich

 

Det

i nad 1

 

rokov:

U~ívajte 1 - 2 tablety (5 -

1

0 mg) denne. Za

Œ

ž

 

¢

’

”

–

²

À

ê

4‘aJmHnH uh„ÿh 4‘aJmHnH uh 4‘B*aJmHnH phÿuhøl

h 4‘56aJhøl

h 4‘\]aJh 4‘aJh 4‘5



a

Jhøl

h 4‘5aJhøl

h 4‘aJ$høl

h 4‘B*aJmHnH phÿu*høl

h 4‘5;B*aJmHnH phÿu'høl

h 4‘5B*aJmHnH phÿu#FHZŽ¤¦® ¢

\ ú ´

hjÜ&”Âö*tññññññéééÖÖÖ¿Ö¶ÖÖÖÖÖÖ dð@&gd 4‘

& F

Æ7„7„Éýdð^„7`„Éýgd 4‘

Æ7„7„Éýdð^„7`„Éýgd 4‘dðgd 4‘$

Æ7dða$gd 4‘tvxÂĪ¬ÜÞDDFH¶¸à÷÷îÛÛÛ÷ÛÛ÷ÇÛÛ·Û¨

& F

Æ7dðgd

4

‘„ª„Vþdð

^„ª`„V

þgd 4‘„qÿ„7„Éýd

ð]„qÿ^„7`„É

ýgd 4‘

& F

Æ7

„þÿdð]„þÿgd 4‘ dð@&gd 4‘

d

ðÎÐÖÚÜä„

ˆŠ’LP’–„ˆŠ’l¦°àôéÖÈé½ÈéÈÖ©Ÿ˜Ÿ©ÖˆÖuֈֈֈֈֈֈÖ

ˆÖˆÖˆÖ©$

høl

hÛB*aJmHnH phÿuh 4‘B*aJmHnH phÿu

h 4‘5aJhøl

h 4‘5aJ'høl

h 4‘5B*aJmHnH phÿuh"FaJmHnH uhø

l

h 4‘aJmHnH u$høl

h 4‘B*aJm

HnH phÿuh 4‘aJmHnH uh‡.#aJmHnH u'àÒ€HŽ€®°à„ž  ° ² N"P"z"Œ#èèèèèèèÕÕ¾®£››››ÕÕdðgd 4

‘

Æ

& F

Æ7„7„Éýdð^„7`„Éýgd 4‘

& F

Æ7„þÿdð]„þÿgd 4‘

& F

Æ7„7„Éýdð^„7`„Éýgd 4‘à„ž  š œ ° ø ú "L"N"P"z"€"Œ"ä"ô".#F#Ž#(&X'´'ò':(|(( (°(Ô)ê)ì)*2*t+v

Tablety sa odporú

ed span

í

m, aby sa vyvolalo vyprázdnenie nasle

d

ujúce ráno. Majú sa u~ie vcelku s dostato

ým mno~

 

Tab

lety sa nesmú u~ívae spolu s prípravkami zni~ujúcimi aciditu horného gastrointestinálneho traktu, ako

je mli

eko, anta

c

i

dá (lieky neutralizujúce kyselinu chlorovodíkovú v ~alúdku) alebo inhibítory protónovej pumpy (potlá

 

Ak u~ijete viac Dulcolaxu, ako máte

Ak u~ijete viac Dulcolaxu, ako máte, porate sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 

Vo vysokých dávkach mô~e spôsobie vodnaté stolice, kU

b

ruchu a stratu

draslí

ka a iných elektrolyt

ov.

 

Tak ako

aj pri ostatných la

xatívach, dlhodobé pou~ívanie

v

ysokých dávok Dulcolaxu mô~e spôsobie vz

n

ik chronickej

hna

dárneho

hyperaldosteronizmu (zvýaená produkcia hormónu aldosterón, ktorý kontroluje hladinu sodíka a draslíka v krvi) a obli

V súvislosti s dlhodobým u~ívaním la

xatív sa zaznamenalo poakodenie obli

sa v

yskytne, ke je v organizme viac zásad ako kyselín) a sekundárna svalová slabose podmienená zní~enou hladinou draslíka.

 

Ak zabudnete u~ie Dulcolax

Ak zabudnete u~ie Dulcolax, u~ite dávku, len

Tak ako vaetky lieky, aj tento liek

mô~e

s

pôsobovae ved>ajaie ú

s

a neprejavia u ka~dého.

 

ovae a

~ 1 z 10 osôb)

kU

bolese brucha

hna

nevo>nose

 

Menej

é (mô~u postihovae a~ 1 zo 100 osôb)

závrat

nepríjemný pocit v bruchu (bruaný dyskomfort)

vracanie

kr

v v st

olici

nep

r

í

jemný pocit v oblasti kone

 

Zriedkavé (mô~u postihovae a~ 1 z 1 000 osôb)

reakcie precitlivenosti

mdloby

 

Nezná

me (

s

tose nemo~no odhadnúe z dostupných

údajov)

opuch ko~e a sliznice, ktorý mô~e sp

ôsobie

ea~kosti s dýchaním (angioneurotický edém)

rýchlo prebiehajúca, ~ivot ohroz

ujúca alergická (anafylaktická) reakcia

strata tekutín (dehydratácia)

zápal hrubého

 

Závraty a mdl

oby mô

~u súvis

i

e

e so zápchou (sea~ená stolica, bolese brucha) a nie nevyhnutne s podávaním samotného bisakodylu.

 

Hlásenie ved>ajaích ú

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

h

lásie aj pria

mo pros

tredníctvom národného

systému hlás

enia uvedeného v 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc

 

 

5. Ako uchovávae Dulcolax

 

Tento liek uchovávajte mimo doh>adu

a dosah

u

detí.

Uchovávajte pri teplote do 25

°

C.

 

Nepou~ívajte tento liek po dátume exspirá

cie, kt

orý je uvedený na obale.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpad

om Nepou~itý liek vráete do lekárne. Tieto opatrenia pomô~u chránie ~ivotné prostredie.

 

 

6. Obsah b

alenia

a ala

i

e

informácie

 

Lie

magnéziumstearát, sacharóza, mastenec, arabská guma, oxid titani

v

o

sk, aelak.

 

A

ko vyze

rá Dulcolax a obsah b

alenia

Okrúhl

e bé~ovo~lté dvoj

vypuklé gastrorezistentné tabl

e

t

y s hladkým lesklým povrchom a bielym jadr

o

m.

Ve>kose balenia:

10 gastrorezisten

tných t

a

bliet

20 gastrorezistentných tabliet

3

0 gastrorezistentných tabliet

40 gastroreziste

ntných

tabliet

 

Dr~ite> rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Ei

nsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

 

Výrobca

Delpharm Reims S.A.S., 10 rue Colonel Charb

onneau

x, 51100

R

e

ims, Francúzsko

 

Táto písomná informácia pre pou~ívate>a bola naposledy schválená v apríli 2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nasledujúca informácia je ur

 

Lie

Po u~ití perorálnych foriem lieku Dulcolax

s

a

vyvolaním vra

cania a

lebo výplachom ~alúd

ka mô~e výra

zne zní~ie alebo

zastavie vstrebávanie. Je pot

r

e

bné nahradie tekutiny a upravie poruchy

r

ovnováhy elekt

rolytov. Toto je obzvláae dôle~ité u pacientov vo vyaaom

veku a m

ladistvých.

 

V týchto prípadoch má význam podávanie spazmolytík.

 

 

 

 

 

FORMAT

5 

Schválený text k rozhodnutiu o pre

v

ode, ev.

 

ORMAT1 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu DULCOLAX 5 mg 40 tabliet

Diskusia

Diskusia k produktu DULCOLAX 5 mg 40 tabliet

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam