Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Cerazette tbl flm 3x28

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 127970

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 127970
Kód EAN:

Príbalový leták

 

Písomná

informácia pre pou~ívate

>

k

u

 

Cerazett

e

 

,07

5

 

mg filmom obalené tablet

y

 

dezogestrel

 

Pozorne si pre

o liek, preto~e obsah

u

je pre vás dôle~ité in

f

ormácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

Ak máte akéko>vek alaie otázky, obráete sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Mô~e mu uakodie, dokonca aj vtedy,

ak m

á rovnaké prej

avy

ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

1.

Cerazette a na

~

í

v

a

2. o p

otr

ebu

j

e

te vediee predtým, ako

u

~ijete Ceraz

ette

3. Ako u~ívae Cerazette

4. Mo~né ved>ajaie ú

5. Ako uchovávae Ceraz

ette

6. Obsah balenia

a

 alaie informácie

 

 

1

. o je Cerazette a na

 

Cerazette sa pou~íva na ochranu pred otehotnením. Cerazette obsahuje malé mno~stvo jedného druhu ~enského pohlavného hormónu, gestagén dezogestrel. Z tohto dôvodu sa Cerazette nazýva tableta obsahujúca len gestagén (POP = progestogen only

pill)

. Na rozdiel o

d k

ombinovanej tablety, POP neobsahuje popri gestagéne a

Ne

u~ívaj

te Cerazette

ak ste alergi

ck

á

na dezoges

tre

l a

l

e

bo na ktorúko>vek z a

l

aích zlo~ie

k tohto lieku (uvedených v 

ak máte trombózu. Trombóza je tvorba krvnej zr

azeniny v krvnej cieve

(napr. nôh (trombóza h:

bkových ~íl) alebo v p>úcach (p>úcna embólia)).

ak máte alebo ste mali ~lta

ak máte alebo existuje podozrenie, ~e máte rakovinu, ktorá je citlivá na pohlavné steroi

dy ak

o napr. ur

é d

ruhy rakoviny prsníka.

ak máte akéko>vek nevysvetlit

st

e nieke

dy mali rakovinu prsníka.

t

e

rakovinu

pe

e

,

preto~e nie je mo~né

v

ylú

adný ú

ste niekedy mali trombózu.

máte cukrovku.

máte epilepsiu (po

zri

a Cerazette ).

máte tu

b

erkulózu (pozri

máte vysoký krvný tlak.

máte alebo ste mali chloazmu (~ltohnedé pigmentové akvrny na ko~i, predovaetkým na tvári); ak áno, vyhýbajte sa nadmernému vystavovaniu sa slne

 

Ak u~ívate Cerazette

a tý

ka sa vás ktor

ýko

>vek z týchto stavov, mo~no budete potrebovae star

Tr

ombóza

Ak spozorujete mo~né prej

av

y

trombózy (

poz

ri

t

i

e~  Pravidelné prehlia

d

ky ), okam~

ite navatívte svojho lekára.

 

Trombóza je tvorba krvnej zrazeniny, ktorá mô~e upch

ae krvnú cievu. Tromb

ó

za sa niekedy objavuje

v

 h:bkových ~ilách nôh (trombóza h:bkových ~íl). Ak sa takáto zrazenina odtrhne od steny ~ily, v ktorej vznikla, mô~e sa dostae do p>úcnych tepien, upchae ich a spôsobie takzvanú  p>úcnu embóliu . Následkom toho mô~u nastae ~ivot ohrozujúce stavy. Trombóza h:bkových

~íl

sa vyskytuje z

rie

dkavo. Mô~e sa vyvinúe bez oh>adu na to,

ep

ilepsie

(napr. primidón, fenytoín

,

k

a

rbamazepín

, o

xka

r

b

apezín, felbamát, topira

m

át a fenobarb

ital),

tuberkulózy (napr. rifampicín, rifabutín),

infekcie HIV (napr. ritonavir, nel

finavir, nevirapín, ef

a

virenz),

infekcie vírus

o

m hepatitídy C (napr. boceprevir, telaprevir),

iných infek

vysokého krvného tlaku v krvných cievach p>úc (bosentan),

depresívnych nálad (rastlinný prípravok obsahujúci >ubovník bodkovaný),

ur

erytr

omycín),

hubov

ých

infekcií (napr. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol

D

oj

e

Pokia> doj

tt

e

mô~ete u~

ae

.

Cerazette nemá vplyv na

t

vorbu alebo k

valitu materského mlieka. Avaak malé mno~stvo lie

terského mlieka.

 

Zdra

v

ie detí doj

a

s 7 mesiacov, ktorých matky u~ívali Cerazette, sa sledovalo a~ do veku 2,5 roka ~ivota. Nepozorovali sa ~iadne ú

 

Ak doj

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neexistujú dôkazy o akom

ko>v

ek ú

aze

tte na pozornose a koncentráciu.

 

Cerazette obsahuje

si

nahmat

áte hr

ku

(

mô~e nazn

a

ova

e

rakovinu prsníka);

máte

náhlu alebo s

ilnú bolese v FJLNbhnpr¢¤¾f ’ ” Â Ä ú  &  øìà×ɽ¯£—‹£‹¯€th_htT

LTATh…h¦j>CJaJh S~CJaJh…hÝvCJaJhck5CJaJh…h„s5CJaJh…hÝv5CJaJh…hþ+çCJaJh”N6hþ+çCJ\aJh”N6h¦j>CJ\aJh”N6h™E|CJ\aJh…hþ+ç5CJ\aJh…hþ+ç;CJaJh…hþ+ç5;CJaJh"@„5CJaJh…hŠlH5CJaJh…hþ+ç5CJaJh\Z­CJaJLNb¢¤

Æ |

  ¬

®

÷ëààà÷ÛÛËËË·Û¨¨$

& F„þÿ@&]„þÿgd”N6

& F„þÿ„7

3.

 

Kedy a a

ko

u

~ívae ta

ble

ty?

Balenie Cerazette obsahu

j

e 28 tabliet.

Na prednej strane balenia, medzi tabletami, sú vytla

obrátite a pozriete sa

na zadnú stranu, na fól

i

i uvidíte vytla

 

V~dy, ke za

ej st

rane) ST. Pokr

a

ujete tak, ~e ka~dý deH u~ijete jednu tabletu v~

~ete t

ie~ za

eH

,

ktorý nas

led

uje

p

o prestávke bez tabliet,

krú~ku alebo

náplasti, alebo po období s neú

i. Ak budete postupova

e

,

uistite sa, ~e pou~ívate doplnkovú metódu antikoncepcie (bariérovú metódu) po

 

Prechod z inej tablety obsahujúcej len gestagén:

Mô~ete ju prestae u~ívae v ktoromko>vek dni a ihne za

aie

antikoncep

op

atrenia.

 

Prechod z injek

a leká

r vám poradí.

 

Ak zabudnet

e

u

~

ett

e

A

k

ste sa oneskorili v u~i

t

í tablety o m

enej ako 12 hodín, spo>ahlivose Cerazette pretrváva. U~ite vynechanú tabletu hne

 

vo zvy

 

Ak ste sa oneskorili v u~ití tablety o viac ako 12 hodín, spo>ahlivose Cerazette sa mô~e zní~ie. ím viac po sebe nasledujúcich tabliet ste vynechali, tým vyaaie je riziko, ~e sa antikoncep

o si spomeniet

e a

 alaie tablety u~ite vo zvy

4.

ved>ajaie ú

 

Tak

ak

o

vaetky li

eky

, a

j

tento liek mô~e spôsobo

v

ae ved>aja

ie ú

 

Záva~né ved>ajaie ú

~ívaním Cerazette sú

p

opísané v odsekoch  Ra

k

ovina prsníka a  Trombóza v 

 

Po

y v n

epravidelných

int

ervaloch. Mô~e sa jednae len o slabé apinenie, kto

mena ná

lady, depresívna nálada, z

~

ená sexuál

na

tú~

b

a (libido)infekcia poa

v

yvyrá~ka, ~

olese

hlavyea~kosti pri pou~

ív

a

n

í kontaktn

ých

a

o

a

evo>no

sevracanie

knévyp

adávanie vlasov

olese

prsníka, nepravidelná aleb

o

~

iadna mena

uác

i

a

cysty na vaje

výaeni

e telesnej hmotnostiúnava

Okrem t

ýchto ved>ajaích ú

v

s

a

mô~e obj

avi

e

v

ý

tok z prsníkov.

 

Ak sa u

 

vás objavia p

ríznaky angioedému ako napr. (1) opuch tváre, jazyka alebo hltana, (2) ea~kosti s 

preh:taním, alebo (3)

~ih>avka a ea~kosti

s dýchaním, okam~ite musíte navatívie svojho lekára.

 

Hlásenie ved>ajaích ú

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

i. Ve

d>ajaie ú

nky

mô~ete hlásie aj priamo na národné centrum hláseni

5.

hovávae Cerazette

 

Tento

li

e

k

uchovávaj

te

mim

o

doh>adu a dosahu detí.

Nepou~ívajte

tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vze

v danom mesiaci.

 

Ucho

v

ávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte blister v pôvodnom vrecku na ochranu pred svetlom a vlhkoseou. Pou~ite do 1 mesiaca po prvom otvorení vrecka.

 

Lie

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepo

u~it

ý liek vráete

do

lekárne. Tieto opatrenia pomô~u chránie ~ivotné p

Li

e

je: dezogestrel (0,075 mg)

.

alaie zlo

~k

y s

ú

:

koloidný oxid kremi

ý

bezvodý, all

-rac-±-tokoferol, kukuri

gol 400, mastenec, oxi

d

titani

o

nohydrát laktózy (pozri tie~  Cerazette obsahuje laktózu v 

 

Ako vyzerá Cerazette a obsah balenia

Jedno blistrové balenie Cerazette obsahuje 28 bielych okrúhlych filmom obalených tabliet. Tablety sú ozna

á ak

atu>ka obsahu

je

1, 3 alebo 6 blistrových balení, ka~dé osobitne zaba

 

Táto pí

somná informácia bola napo

sl

e

d

y aktualiz

ova

v

 

januári 2017.

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.

01613-ZME, 2016/02266-

Z

ME

Schválený text k roz

h

odnutiu o prevode, ev.

 

 

Recenzie

Recenzie produktu Cerazette tbl flm 3x28

Diskusia

Diskusia k produktu Cerazette tbl flm 3x28

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam