Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Prípravky s vitamínmi a minerálmi » Prípravky pri nedostatku vitamínov » Prípravky s multivitamínmi

CELASKON LONG EF CPS PLD30X500MG - recenzie

Liek
Kód výrobku: 115283
Celaskon Long Effect je určený na prevenciu a liečbu nedostatku vitamínu C v organizme. Užíva sa na posilnenie imunitného systému (odolnosti) organizmu pri infekčných ochoreniach ako je chrípka a nachladnutie, zmierňuje a skracuje ich príznaky.

Viac informácií

4,89

Dostupnosť: 4 dni

Tovar odošleme 27. 7. 2018, predpokladaný termín doručenia 30. 7. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - CELASKON LONG EF CPS PLD30X500MG

Celaskon Long Effect je určený na prevenciu a liečbu nedostatku vitamínu C v organizme. Užíva sa na posilnenie imunitného systému (odolnosti) organizmu pri infekčných ochoreniach ako je chrípka a nachladnutie, zmierňuje a skracuje ich príznaky.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

CELASKON LONG EFFECT

500 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Kyselina askorbová

Vitamín C

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je CELASKON LONG EFFECT a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CELASKON LONG EFFECT

3. Ako užívať CELASKON LONG EFFECT

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať CELASKON LONG EFFECT

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je CELASKON LONG EFFECT a na čo sa používa

CELASKON LONG EFFECT obsahuje vitamín C, ktorý je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a ciev, pre tvorbu látok zúčastňujúcich sa prenosu nervových vzruchov, pre tvorbu hormónov, pre vstrebávanie železa z potravy, pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán.

Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvoriť, preto je ho potrebné do organizmu dodávať.

CELASKON LONG EFFECT je určený na prevenciu a liečbu nedostatku vitamínu C v organizme. Užíva sa na posilnenie imunitného systému (odolnosti) organizmu pri infekčných ochoreniach ako je chrípka a nachladnutie, zmierňuje a skracuje ich príznaky.

CELASKON LONG EFFECT sa ďalej užíva pri stavoch zvýšenej potreby vitamínu C – v tehotenstve a v období dojčenia, v dobe intenzívneho rastu, u starších osôb, u športovcov, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, po ťažkých úrazoch, pri popáleninách a rozsiahlych operáciách. Zvýšená potreba je tiež u fajčiarov. Užíva sa ako doplnková liečba infekcií, najmä respiračných, ďalej ako podporný prostriedok pri zdĺhavom hojení rán a zlomenín.

CELASKON LONG EFFECT je vyrábaný za použitia modernej technológie tak, aby k  uvoľňovaniu kyseliny askorbovej dochádzalo postupne počas 8 – 12 hodín. Kapsula CELASKON LONG EFFECT je naplnená peletami. Po užití kapsuly dôjde k jej rýchlemu rozpadu a tým k uvoľneniu jednotlivých peliet v gastrointestinálnom trakte. Z každej pelety sa kyselina askorbová uvoľňuje postupne, takže nedochádza k neúmernému zvýšeniu jej koncentrácie v mieste pôsobenia ani v závislosti na čase.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CELASKON LONG EFFECT

Neužívajte CELASKON LONG EFFECT

  ak ste alergický/á na kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať CELASKON LONG EFFECT, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, najmä ak:

  trpíte poruchou metabolizmu železa (hemosideróza, hemochromatóza).

  máte oxalátové obličkové kamene.

Pri dodržaní odporúčaného dávkovania je liek vhodný pre diabetikov.

Vzhľadom na liekovú formu tento liek nie je vhodný pre deti do 3 rokov.

Vitamín C môže vo vyšších dávkach ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov, najmä na stanovenie glukózy v moči a testu na zrakom nezistiteľné krvácanie v stolici.

Iné lieky a CELASKON LONG EFFECT

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súčasnom podávaní zvyšuje kyselina askorbová vstrebávanie železa, V-penicilínu a etinylestradiolu (ženského pohlavného hormónu, ktorý je často súčasťou  hormonálnej antikoncepcie). Kyselina acetylsalicylová môže znižovať hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C môže zvyšovať spätné vstrebávanie salicylátov v obličkách. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť liekov proti zrážavosti krvi, ovplyvňuje vstrebávanie vitamínu B12.

Ak užívate ktorýkoľvek z vyššie uvedených liekov, poraďte sa o užívaní CELASKONu LONG EFFECT s lekárom alebo lekárnikom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V období tehotenstva a dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy liek užívať, odporúčaná dávka je jedna kapsula denne. Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

CELASKON LONG EFFECT obsahuje sacharózu a oranžovú žlť

Tento liek obsahuje sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje oranžovú žlť (E110), ktorá môže vyvolať alergické reakcie.

3. Ako užívať CELASKON LONG EFFECT

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je jedna kapsula denne.

Pri liečbe hypovitaminózy C (nedostatok vitamínu C) sa užívajú vyššie dávky, až 2 000 mg denne, podľa odporúčania lekára.

Liek je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti od 3 rokov.

Ak užijete viac CELASKONu LONG EFFECT, ako máte

Príjem vyšších ako odporúčaných dávok môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov. Špecifická liečba nie je známa, možno liečiť len príznaky.

Ak zabudnete užiť CELASKON LONG EFFECT

Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní CELASKONu LONG EFFECT sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zoradené podľa frekvencie ich výskytu:

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

ekzém, urtikária (žihľavka), nauzea (nutkanie na vracanie)*, vracanie*, hnačka*

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

pocit slabosti*, oxalátové močové kamene**

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

hemolytická anémia (chudokrvnosť spôsobená zvýšeným rozpadom červených krviniek)**, zlyhanie obličiek**

* pri vyšších dávkach (niekoľko gramov denne)

** pri veľmi vysokých dávkach

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať CELASKON LONG EFFECT

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo CELASKON LONG EFFECT obsahuje

Liečivo je kyselina askorbová 500 mg v každej kapsule.

Pomocné látky sú zrnený cukor (obsahuje sacharózu a kukuričný škrob), šelak, kyselina vínna, mastenec, želatína, oranžová žlť (E110), oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá CELASKON LONG EFFECT a obsah balenia

Tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0, vrchná časť je nepriehľadná, oranžová, spodná časť je priehľadná oranžová, ktoré obsahujú biele až krémové guľovité pelety s možnosťou ojedinelého výskytu tmavších peliet.

Veľkosť balenia: 10, 30, 40, 60 kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Zentiva, a. s.

Aupark Tower - Einsteinova 24

SK - 851 01 Bratislava

Tel: +421 2 33 100 100

e-mail: zentiva@zentiva.sk

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2015.

Logo Zentiva

<p>
  <p>

</p>

Informácie o produkte

Výrobca: Zentiva sk
Kód výrobku: 115283
Kód EAN: 8594739206304
Držiteľ rozhodnutia: Zentiva sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje kyselinu askorbovú (vitamín C) vo forme kapsúľ s postupným uvoľňovaním. Užíva sa:

 • ako prevencia a liečba nedostatku vitamínu C v organizme.
 • na posilnenie odolnosti organizmu pri infekčných ochoreniach ako je chrípka a nachladnutie. Užívanie lieku zmierňuje a skracuje príznaky chrípky a nachladnutia.
 • na pokrytie zvýšenej potreby vitamínu C organizmom - v tehotenstve a v období dojčenia, v dobe intenzívneho rastu, u starších osôb, u športovcov, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, po ťažkých úrazoch, pri popáleninách a rozsiahlych operáciách. Zvýšená potreba je tiež u fajčiarov.
 • ako doplnková liečba infekcií, najmä respiračných, ďalej ako podporný prostriedok pri zdĺhavom hojení rán a zlomenín.
 • v období rastu a na udržanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a ciev. Je dôležitý pre tvorbu látok zúčastňujúcich sa na prenose nervových vzruchov, pre tvorbu hormónov, vstrebávanie železa z potravy, normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a hojenie rán.

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

CELASKON LONG EF CPS PLD30X500MG – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu CELASKON LONG EF CPS PLD30X500MG zobrazíte alebo stiahnete tu: CELASKON LONG EF CPS PLD30X500MG.doc

Recenzie

Recenzie produktu CELASKON LONG EF CPS PLD30X500MG

Diskusia

Diskusia k produktu CELASKON LONG EF CPS PLD30X500MG

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám