Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

BOTOX 100 Allergan Units plv ino 4x100 U

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 130889
BOTOX® je indikovaný na symptomatickú úľavu blefarospazmu, hemifaciálneho spazmu a asociovaných fokálnych dystónií.

Viac informácií

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

BOTOX® je indikovaný na symptomatickú úľavu blefarospazmu, hemifaciálneho spazmu a asociovaných fokálnych dystónií.

Informácie o produkte

Kód výrobku: 130889
Kód EAN:

BOTOX® je indikovaný na symptomatickú úľavu blefarospazmu, hemifaciálneho spazmu a asociovaných fokálnych dystónií.
BOTOX® je indikovaný aj na zmiernenie prejavov spastickej torticollis. BOTOX® je tiež indikovaný na liečbu dynamickej equinus deformácie nohy vplyvom spasticity u pacientov s detskou mozgovou obrnou od dvoch rokov veku. BOTOX® je určený k liečbe fokálnej spasticity, vrátane spasticity hornej končatiny vzniknutej vplyvom cievnej mozgovej príhody. BOTOX® je tiež indikovaný na prechodné zlepšenie výskytu miernych až veľkých glabelárnych vrások spojených s pôsobením musculus corrugator a/alebo musculus procerus u dospelých do 65 rokov. BOTOX® je tiež indikovaný na liečbu trvalej primárnej axilárnej hyperhidrózy, ktorá zasahuje do bežných životných činností a je rezistentná voči lokálnej liečbe. Viac na adcc.sk

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.

2014/04779-ZM

E

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.

. 2015/01315-Z

M

E

Príloha

2

-

ZP

 

Písomná informácia pre pou~íva

t

e>a

 

BOTOX 50 Allergan

Units

BOTOX 100 Allergan

U

nits

práaok na injek

roztok

 

botulotoxín

" Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávaj

te ho nikomu i

nému. Mô~e mu uakodie, dokonca aj vtedy, ak

má rovnaké pr

e

javy ochorenia ako vy.

" Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

i

n

ok, obráete sa na svojho lekára, l

e

kárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchko>vek ved

>

ch ú

nie sú uvedené v tejto

p

í

somnej informácii. Pozri

ase 4.

 

 

V tejto pí

BOTOX sa mô~e pou~ie na lie

ých stavov:

U

detí staraích ako dva roky, ktoré trpia mozgo

vou obrnou a k

t

oré sú schopné chodie, sa mô~u BOTOXOM lie

s

o

bené trvalým svalovým spazmom (sval

o

vý kU

á

ch.

U

dospelých:

trvalýc

h spazmov zápästia a ruk

y

u pacientov po cievnej moz

g

ovej príhode;

 trval

U dospelých sa BOTOX aplikuje hlboko do ko~e

a pôsobí tak

na nadmerné potenie podpa~ia, ktoré

ruaivo

ovplyvHuje ka

~

 

má záva~nose ni~aie uvedených v

r

ások na tvári dôle~itý psychologický dopad na dospelého pacien

t

a, pou

~íva sa BOTOX k d

o

>

adu:

zvislých vrások medzi

obo

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako za

e pou~ívae B

OTOX, obráete sa na svojho lekára, lekárnika

alebo zdravotn

ú

sestru:

 

ak ste niekedy mali problémy s preh:taním alebo náhodným vni

k

n

utím potravy alebo tekutiny do p>ú

c

, zvláae pokia> sa má u vás lie

r

amien;

ak ste staraí ak

o 65 rokov a máte záva~

n

é

ochorenie;

ak trpíte akým

i

ko>vek inými svalov

Vaeobecné upozornenia

Podobne ako po akejko

>vek inej inj

ekcii mô~e sa po aplikácii vyskytnúe infekci

a, bolese, op

u

ch, pálenie a bodanie, zvýaená alebo zní~ená citlivose, citlivose na

d

otyk, za

n

ie/podliatina v mieste aplikácie.

 

Boli hlásené ved>ajaie ú

i

nky sú

visiace s rozaíre

ním botulotoxínu z miest

a

aplikácie (napr. svalová s

l

abose, problematick

Pokia> bude BOTOX pou~ívaný na zlepaeniu v

zh>adu vrások

okolo o

vrások medzi

o

bo

e

t

e>nou asymetriou tváre, poklesom v

i

e

a

lázia)

alebo ko~ou so z

výaenou produkciou mazu

,

bude váa lekár postupovae

pri aplikácii so zv

Tehotenstvo, doj

 

BOTOX ne

má bye pou~í

vaný po

ku, ktoré neu~

ívajú antikoncepciu, pokia> to nie je nevyhnutne nutné.

 

Pou~itie BOT

O

X

U u doj

a

.

 

Ak ste tehotná alebo doj

á

alebo

ak plánujete oteh

otniee, porate sa so

s

v

ojím lekárom alebo lekárni

k

om predtým, ako za

Vaeobecné informácie o dávkovaní

 

( Po

injekcií na sv

al a dávka závisí na indikácii (ur

lekár preto r

o

zhodne ko>ko, ako

a sa aplikovae najni~aiu mo~nú

ú

( Dávkovanie je rovnaké ako pre dospelých, tak i

p

re sta

raích pacientov.

Dávkovanie BOTOXU a d:

~

ka jeho ú

n

a ochorení, z ktoréh

tov po cievnej

mozgovej príhode18 rokov

(existu

jú obmedzené s

kúsenosti u dospievajúcich vo veku 12 a~ 17 r

okov)

vité vrásky ok

olo o

Skúsenosti s pou~ívaním BOTOXU v lie

vislých vrások

medzi obo

kolo o

c

ientov staraích 65 rokov sú obmedzené.

 

Dávkovanie

 

IndikáciaMaximálna

d

ávka (jednotky na postihnutú oblase

)Minimálna doba medzi dávkami

ch detskou moz

govou obrnou

6 jednotiek/kg (diplégia, rozdelené medzi pos

tihnuté kon

tiny)4 jednotky/kg (hemiplégie)

6 jednotiek/k

g (diplégia, r

o

zdelené medzi postihnuté kon

a

ruky u pacientov po cievnej mozgov

e

j príhode

Presná dávka a po

ku sa prispôso

buje individuálne .Presná dávka a po

kcií na zápäst

i

e/ruku sa prispôsobuje individuálne .12 tý~dHov

ievnej mozgove

j príhodeLekár vám mô~e dae viac injekcií d

o postihnutých

svalov. Celková dávka je 300 jednotiek rozdelených medzi 3 svaly pre ka~

d

ý lie

Celková dávka je 300 jednotiek rozdelených me

dzi 3 svaly pr

e ka~dý lie

s o

ok a tváre25 jednotiek na okoCelková dávka maximálne 100 jednotiek

3 mesiaceSpazmus krku a ramienMaximálne 20

0 jednotiek

Závisí od prvotnej reakcie pacienta10 tý~dH

lavy u dospelých s chronickou migrénouCelková

dávka 155 a~

195 jednotiek rozdelená do 31 a~ 39 bodovCelková dávka 155 a~ 195 jed

n

o

tiek rozdelená do 31 a~ 39 bodov

12 tý~dHovÚnik mo

nym mo

echúrom100 jednotiek rozdelených do 20 miest

100 jednotiek

r

ozdelených do 20 miest3 mesiace

ktoré sú spoj

ené s poranením miechy alebo roztrúsenou skler

ózou200 jedno

t

iek200 jednotiek3 mesiace

podpa~ie50 j

ednotiek na podpa~ie16 tý~dHov

aximálnom mra

i maximálnom ú

smeve24 jednotiek**24 jednotiek3 mesiace

 

*Lekárovi sa mô~e podarie nájse takú dá

vku, ktorá umo

~ní aplikáciu injekcií v intervale a~ 6 mesi

acov.

 

** Poki

a

> sa lie

d

i

te>né pri maximálnom úsmeve, sú

s

ne so zvislými vráskami medzi obo

m

aximál

nom mra

ude vám podaná dávka 44

j

e

dnotiek.

trvania ú

u

 

U trvalého svalového spazmu nôh u detí post

ihnutých detsk

o

u mozgovou obrnou je zlepaenie vidite>né po

p

o podaní injekcie.

 

U trvalého spaz

m

u zápästia a ruky u pacientov po cievnej mozgovej príhodeZvÒ

îð€

‚ „ Ê Ì J

L

X

|

¬

®

°

ä

æ

q

f

[PE9hå\’h#*q6CJaJ

h

)Úh#*qCJaJhÒQ

Známky predávkovania nemusia bye vidite>né

nieko>ko dní

po podaní injekcie. Pokia> dôjde k náhodnej

injekcii alebo

po~itiu BOTOXU, navatívite lekára, ktorý vás bude nieko>ko tý~dHov

s

l

edovae.

Pokia> ste prijali nadmer

n

é mno~stvo BOTOXU, mô~u sa u vás prejavie akéko>vek z dole

u

vedený

ch príznakov a je

nutné, aby ste ihne ko

n

t

aktovali svojho lekára. Le

k

ár rozhodne o vaaej

Výskyt ved>ajaích ú

nasledujúcich

kategórií pod>a frekvencie výskytu:

 

Ve>mi

s

tihovae viac ako 1 z 10 osôb  astémô~u postihovae menej ako 1 z 1

 

osôb

 100 osôb 

00 osôb 

1 z 10 000 os

ôb 

Dole je uvedený zoznam ved>ajaích ú

v, ktoré sa lí

aia v závislosti na

a BOTOX aplik

u

je. Ak sa ktorýko>vek ved>ajaí ú

s

k

úsenose s ved>ajaím ú

o

rý nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre pou~ívate>a

,

poved

zte to svojmu leká

rovi alebo lekárnikovi.

B

ola hlásená svalová slabos

e

Vírusová infekcia, uaná infekcia astéOsp

alose, svalov

á slabose, bolese kon

prstov na ruk

á

ch, problémy s chôdzou, porucha citlivosti, bolese svalu, mo

t

i

nencia (únik mo

n

evo>nosti, padanie, vyrá~ka, bolese v mieste aplikácie, poci

t

slabo

sti.

Je známo nieko>ko ve>mi zriedkavých prípa

dov, kedy po a

plikácii BOTOXU u detí s detskou mozgovou obrn

ou doalo k as

p

ira

ú

c

emu k úmrtiu.

 

 

Injekcia do zápästi

a

a ruky u pacientov po cievnej mozgovej príhode

 

Svalová slabose, zvýaené svalové napätie, m

odriny a podko

~né krvácanie spôsobujúce

kchymóza alebo

purpura), krvácanie, pálenie v mieste aplikácie injekcie, bolese  kon

a

t

ín, bolese a podrá~denie v mieste

aplikácie injekcie, horú

D

epresi

a, pokles krvného

tlaku pri vstávaní do vz

p

r

iamenej polohy spôsobujúci

závrat alebo omdliev

Niektoré z týchto menej

ch ú

~u súvisiee s vaaím ochorením.

 

Injekcia do

oblasti dolne

j

kon

 

l

e

se k:bov, stuhnutose alebo bole

s

e svalov alebo kostí, opuch kon

Mô~e sa vyskytnúe aj pád.

 

 

Injekcia do

oblasti vie

a a tváre

 

Ve>mi

a

eh>adnej vonk

ajaej vrstvy prednej

úplným zavretí

m

oka, zvýaená tvorba s:z, podrá~denie v mieste vpichu, pocit suchých

o

n

a svetlo, podko~né modriny

ané videnie, d

vojité videnie, únava, zápal rohovky (zápal pr

ieh>adnej von

k

ajaej vrstvy prednej

s

valov zvy

á

re, vyrá~ka/zápal ko~e, neprirodzené obrátenie o

a

dovnú

tra alebo von

deravenie roho

vky (prieh>adnej vonkajaej vrstvy prednej

asti oka)

V mäkkom tkanive o

vytvorí podlia

tina,

, ~e po podan

í

injekcie na túto oblase jemne zatla

 

 

Injekcia do oblasti krku a r

a

m

ien

 

Ve>mi

Problémy pri preh:taní, bolese, svalová sla

bose. asté

ná citlivose

k

o~e, pocit slabosti, celkový pocit nevo>nosti, ~alúdo

,

bolese hlavy, stuhnuté alebo boles

t

ivé svaly, upchaný nos alebo nádcha, infekcie horných dýchacích

ciest,

sucho v ústach, z

výaené napätie svalov a

l

e

bo nervov alebo zvýaený k

r

vný tlak

ú

o

Problémy pri preh:taní mô~u bye mierne a

le aj vá~ne,

a dokonca sa mô~ete aj za

sa stae, ~e

b

udete potrebovae lekárske oaetrenie (pozrite

i

nky mô~u trvae aj dvoch alebo tri

tý~dne, prípadne dlhaie po podaní injekcie. Ve>mi zriedkavo

d

oalo

i k úmrtiam spôsob

eným problémami pri preh

:

taní.

 

 

Injekcia do hlavy

a

krku na prevenciu b

Bolese hlavy, migréna, slabose tvárových sv

alov, pokles v

ie

lová stuhnutos

e

v mieste aplikácieMenej

o

blémy pri preh:taní, bolese ko~e, bolese

vie

 

Injekcia do steny mo

iku mo

i hyperaktívnemu mo

 

Ve>mi

astéInfekcia

m

o

nose vyprázdn

ie mo

yprázdHovanie

mo

n

i

ek v mo

i

injekcie**

*Tento ved>ajaí ú

iee so zákrok

om

**Tento ved>ajaí ú

s injek

p

likáciou

 

 

Injekcia do steny mo

o

b

lémom s mo

s poranením miechy alebo roztrúsenou sklerózou

 

Ve>mi

n

fekcia

mo

neschopnose vyprázdnie

m

o

kU

krv v mo

chlípenie sten

y

mo

,

mo~né nekontrolované reflexné reak

c

ie tela (napr. nadmerné potenie, pulzujúca bolese hlavy alebo

z

výaen

ie tepovej frekven

cie) (autonómna dysrefle

x

i

a)*, padanie.

*Niektoré z uvedených

ú

u súvisiee so zákrokom

 

U pacientov s únikom

mo

k

u problémov s mo

z

o

u multiplex, ktorí nepou~ívajú kat

é

ter pred lie

d

e musi

ee pou~ie katét

er po lie

 

 

Injekci

a

proti nadmernému poteniu v

podpa~í

 

Ve>mi

stéBolese hl

avy, porucha citlivosti, návaly tepla, zvýaen

é potenie na i

n

ých miestach ako je podpa~ie, neobvyklý pach ko~e, svrbenie, strata oc

h

l

penia, podko~ná zdurenina, bolese

kon

opuchy

, krvácanie alebo

podrá~denie a citlivose

v mieste aplikácie injekci

e

, pocit slabosti

v, problémy s 

k:bmi, ~alúdo

 

Injekcie na kozmetické pou~itie

 

Ved>aja

~no dae do súvisu s lie

hnikou alebo o

b

idvoma spolu.

Pokles vie

o

u

, je v súlade s lokálne svalovo rel

a

xa

 

Injekcia na do

a

du zvi

slých vrások medzi

obo

 

e, brnenie), p

okles o

nanie ko~e, z

v

ýaené napätie ko~e, slabose svalov na ur

n

i

e, opuch, podrá~denie v mieste vpi

c

hu, bolese v mieste vpichu, podliatina pod ko~ou

s

téOpu

ch tváre, o

vie

o

vie

 

Injekcia na do

ejárikovitých

vrások okolo o

 

a, krvácanie v

mieste aplikácie injekcie, podliatina v mieste aplikácie injekcie

kcie, brnenie

alebo necitlivose (zmena citlivosti) v mieste

aplikácie inj

e

kcie

 

Injekcia na do

ejárikovitých

vrások okolo o

ne so zvislými

vráskami medzi obo

injekcie

jekcie, bolese

 

Nasledovný zoznam popi

suje alaie

ved>ajaie ú

likáciou BOTOX

U

pre akéko>vek ochorenie potom,

opuch hlba

í

ch vrstiev ko~e;

alergická reakcia

vrátane reakcie na injikované proteíny alebo sérum;

~ih>avka;

poruch

a chuti do jedla,

nechutenstvo

problémy s

 

p

ohybom rúk a ramien (brach

i

álna plexopatia)

pro

pokles svalov na jednej strane tváre;

zní~en

á citlivose;

svalová slabose

chronické ochorenie postihujú

ce svaly (myst

e

nia gravis);

problém v oblasti miechových koreHov (bolese, slabose,

n

e

citlivose, problém s kontrolou nie

k

torých svalov);

parestézia (zmenená citlivose, tUpnutie, pále

n

ie);

p

orucha periférnych

nervov:

kU

stav kr

á

t

kodobého bezvedomia;

glauk

ó

m (zvýaenie vnútroo

strata ochlpenia;

akvrny na ko~i podobné ps

oriáze (

ná, ve>mi suchá a aupinatá ko~a; zápal ko~

e podobný psor

i

áze);

svrbenie;

rôzne typy vyrá~ok, napríklad aj prejavujúcich sa

e

n

ými akvrnami;

nadmerné potenie;

st

r

ata o

vyrá~ka

bolese svalov, strata nervového zás

o

bovani

a/zmratenie svalu

, do ktorého je aplikova

n

á

injekcia; zmenaenie aleb

o

oslabenie svalov;

m

Lekár nesmie pou~ie tento liek po dátume e

xspirácie, kto

rý je uvedený na akatuli po 'EXP'. Dátum exsp

irácie sa vze

a

huje na posledný deH v danom mesiaci.

 

Nepou~ívajte, ak rozpustený lie

k

nie je

ltý roztok bez pozorovate>ných

Nepou~

í

vajte

tento liek a znea

kodnite injek

k

u

, pokia> rozpúaeadlo ni

e

je vtiahnuté vákuom

Tieto jednotky sú apecifické pre BOTOX a nie

sú pou~ite>

né u iných liekov obsahujúcich botulotoxín.

 

P

omocné látky s

ú

>udský albumín a chlorid sodný.

 

Ako BOTOX vyzerá a obsah balenia

 

BOT

O

X

50 Allergan Units je dodávaný ako

b

iely práaok v sklenej injek

i

e sa m

usí rozpustie v s

terilnom roztoku chlorid

u

sodného 9 mg/ml (0,9 %) na

injekciu.

Balenie ob

" pe

y alebo je por

uaená

" priesvitné strieborné logo Allergan

na pe

je jasne vidite>né alebo ním prechádza

o

u

(t.j. zna

 

Allergan 

alej vytvoril nálepky umiestnené na atítku liekovky BOTOXU, kt

o

ré mo~

a kd

e je uvedené

~

e a dátum exspirácie lieku

,

ktorý ste dostali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu BOTOX 100 Allergan Units plv ino 4x100 U

Diskusia

Diskusia k produktu BOTOX 100 Allergan Units plv ino 4x100 U

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam