Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na trávenie

AVIOMARIN 50 mg 10 tabliet

Liek
Kód výrobku: 358883
Aviomarin sa používa na prevenciu nevoľnosti a vracania pri cestovaní autom, vlakom, lietadlom a loďou.

Viac informácií

Produkt je dlhodobo nedostupný

Termín distribúcie je neznámy

Podobné produkty
Podobné produkty od rovnakého výrobcu Pošlite mi e-mail, keď bude produkt opäť skladom

Odporúčané alternatívne produkty

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - AVIOMARIN 50 mg 10 tabliet

Aviomarin sa používa na prevenciu nevoľnosti a vracania pri cestovaní autom, vlakom, lietadlom a loďou.

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/05242-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Aviomarin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aviomarin

3. Ako užívať Aviomarin

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Aviomarin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Aviomarin a na čo sa používa

Aviomarin obsahuje liečivo dimenhydrinát, ktoré pôsobí proti nevoľnosti, proti alergii a upokojujúco.

Aviomarin sa používa na prevenciu nevoľnosti a vracania pri cestovaní autom, vlakom, lietadlom a loďou.

Taktiež sa používa na prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania iného pôvodu (s výnimkou prípadov spojených s užívaním liekov na liečbu rakoviny).

Aviomarin začína účinkovať približne po 15-30 minútach od podania lieku a jeho liečebný účinok trvá 3 až 6 hodín.

2. Čo potebujete vedieť predtým, ako užijete Aviomarin

Neužívajte Aviomarin

  ak ste alergický na liečivo, lieky na liečbu alergie alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

  nádorom drene nadobličiek (feochromocytóm),

  poruchou metabolizmu porfyrínov (porfýriou),

  zväčšenou prostatou s poruchami vyprázdňovania močového mechúra,

  zeleným zákalom (glaukómom s úzkym uhlom).

Predtým, ako začnete užívať Aviomarin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s:

  poruchami funkcie pečene,

  nadmernou činnosťou štítnej žľazy,

  spomalenou srdcovou frekvenciou (bradykardia),

  vysokým krvný tlakom,

  zníženou hladinou draslíka alebo horčíka v krvi,

  ochorením srdca a vrodeným syndrómom predĺženého QT-intervalu.

Užívanie Aviomarinu je potrebné prerušiť aspoň tri dni pred plánovanými testami na alergiu vhľadom na možnosť získania skreslených negatívnych výsledkov.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte svojho lekára v prípade, ak užívate:

  lieky s anticholinergným účinkom (na liečbu depresie, atropín),

  lieky pôsobiace na centrálny nervový systém (hypnotiká, sedatíva)

  lieky na liečbu depresie (inhibítory monoaminooxidázy)

  lieky na liečbu alergií a hormonálnych porúch

  lieky na zníženie krvného tlaku

  lieky spôsobujúce predĺženie QT intervalu na EKG (na liečbu porúch srdcového rytmu, niektoré antibiotiká napr. erytromycín, lieky na liečbu malárie, lieky na liečbu alergie, neuroleptiká)

  diuretiká (lieky podporujúce vylučovanie moču), ktoré znižujú hladinu draslíka v tele

  aminoglykozidové antibiotiká

  bizmutové soli (na liečbu infekcie Helicobacter pylori)

Aviomarin a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby sa vyhnite požívaniu alkoholu, pretože zvyšuje alebo mení účinok Aviomarinu.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tento liek sa nemá podávať posledné 3 mesiace tehotenstva, pretože môže počas pôrodu viesť k zvýšenej činnosti maternice a k život ohrozujúcemu spomaleniu činnosti srdca. Podávanie v prvých 6 mesiacoch tehotenstva sa odporúča, len ak prospech lieku preváži jeho riziko.

Dimenhydrinát sa vylučuje do materského mlieka, ale doteraz neboli hlásené žiadne negatívne účinky na dojčené dieťa. Ak sa u dojčaťa začnú prejavovať znaky podráždenosti, je potrebné prestať tento liek užívať alebo prestať dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Aviomarin môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože znižuje koncentráciu a schopnosť sústrediť sa.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Aviomarin je liek na vnútorné použitie.

Aviomarin užite aspoň 30 minút pred plánovanou cestou alebo podaním zle tolerovaného lieku.

Dospelí a dospievajúci od 14 rokov:

Odporúčaná dávka je 50 mg až 100 mg (1 až 2 tablety). Dávka môže byť zopakovaná, ak je to potrebné, každých 4 až 6 hodín.

Maximálna denná dávka nemá presiahnuť 400 mg.

Deti od 6 do 14 rokov:

Odporúčaná dávka je 50 mg. V prípade potreby môže byť dávka zopakovaná každých 6 až 8 hodín. Maximálna denná dávka nesmie u detí prekročiť 5 mg/kg telesnej váhy, pričom nesmie byť vyššia ako 150 mg denne.

Z dôvodu vysokej dávky účinnej látky sa Aviomarin nemá používať u detí mladších ako 6 rokov.

Aviomarin sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Tabletu zapite malým množstvom tekutiny (napríklad vody).

Ak užijete viac Aviomarinu, ako máte

Ak sa domnievate, že ste užili vy alebo niekto iný priveľa tabliet Aviomarinu, ihneď sa skontaktujte s lekárom alebo s oddelením pohotovosti najbližšej nemocnice.

Prvé príznaky predávkovania sa objavia približne po 30 minútach až 2 hodinách po užití toxickej dávky (25mg/kg telesnej váhy) a sú to najmä: bolesti hlavy a závrat, pocit únavy a ospalosť. Nasledujúce príznaky sa objavia až po určitom čase: svrbenie pokožky, rozšírenie ciev pokožky, rozšírenie zreníc so spomalenou reakciou na svetlo a porušenie akomodačnej schopnosti oka, kmitavé pohyby očí, oslabenie svalového napätia, šľachových reflexov a zadržiavanie moču. Srdcová činnosť je výrazne zrýchlená, krvný tlak je zvýšený alebo znížený. Ďalej sa postupne zosilňujú príznaky útlmu činnosti centrálneho nervového systému (porucha reči, porucha orientácie v čase a priestore, porucha koordinácie, ospalosť) alebo nárast činnosti centrálneho nervového systému (triašky, vidiny).

V prípade predávkovania sa odporúča podať aktívne uhlie a má sa zvážiť výplach žalúdka.

Ak zabudnete užiť Aviomarin

Vynechanú dávku musíte užiť tak rýchlo, ako je to len možné.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

( môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb): ospalosť, porucha sústredenia, závrat.

(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): poruchy zraku (znížená schopnosť nočného videnia, reakčného času a priestorového videnia), zvýšený vnútroočný tlak, nevoľnosť, vracanie, hnačka, zápcha, bolesť brucha, sucho v ústach, poruchy močenia, svalová slabosť, únava, nepokoj, poruchy spánku, úzkosť, triaška.

(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): zrýchlenie srdcovej činnosti, pokles krvného tlaku, hemolytická anémia, bolesti hlavy, nespavosť, alergické kožné reakcie, precitlivenosť na slnečné svetlo, porucha činnosti pečene, cholestatická žltačka.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): zápal pokožky s tvorbou šupín a znížená chuť k jedlu.

Dlhodobé používanie dimenhydrinátu môže viesť k závislosti na lieku.

Počas užívania dimenhydrinátu sa u detí môžu vyskytnúť neočakávané reakcie (napr. nepokoj, podráždenie, triaška).

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Aviomarin obsahuje

- Liečivo je dimenhydrinát. Jedna tableta obsahuje 50 mg dimenhydrinátu.

- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, mastenec, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Aviomarin a obsah balenia

Aviomarin sú biele, okrúhle tablety s vytlačeným písmenom „A“ na jednej strane.

Tablety sú balené v blistroch (PVC/Al) a v papierovej škatuľke. Veľkosť balenia: 3, 5 alebo 10 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

Teva Operations Poland Sp.z o.o., Mogilska 80, 31 546 Krakow, Poľsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2015.

Informácie o produkte

Výrobca: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 358883
Kód EAN: 8585034703438
Držiteľ rozhodnutia: TEVA PHARMACEUTICALS

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje liečivo dimenhydrinát, ktoré pôsobí proti nevoľnosti, proti alergii a upokojujúco. Liek sa používa na prevenciu nevoľnosti a vracania pri cestovaní autom, vlakom, lietadlom a loďou. Taktiež sa používa na prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania iného pôvodu (s výnimkou prípadov spojených s užívaním liekov na liečbu rakoviny). Začína účinkovať približne po 15-30 minútach od podania lieku a jeho liečebný účinok trvá 3 až 6 hodín. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

AVIOMARIN 50 mg 10 tabliet – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu AVIOMARIN 50 mg 10 tabliet zobrazíte alebo stiahnete tu: AVIOMARIN 50 mg 10 tabliet.doc

Recenzie

Recenzie produktu AVIOMARIN 50 mg 10 tabliet

Diskusia

Diskusia k produktu AVIOMARIN 50 mg 10 tabliet

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam