Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Atorvastatin Actavis 20 mg tbl flm (blis.) 1x100 ks

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 127398
Atorvastatin Actavis patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú lieky upravujúce lipidy (tuky).

Viac informácií

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Atorvastatin Actavis patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú lieky upravujúce lipidy (tuky).

Informácie o produkte

Kód výrobku: 127398
Kód EAN: 5690528163261

Atorvastatin Actavis patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú lieky upravujúce lipidy (tuky). Atorvastatin Actavis sa používa na zníženie lipidov, známych ako cholesterol a triacylglyceroly, v krvi, pokiaľ samotná diéta s obmedzením tukov a zmeny v životnom štýle neviedli k dostatočnému účinku. Ak ste vo zvýšenom riziku vzniku srdcovej choroby, Atorvastatin Actavis sa tiež môže použiť na zníženie takéhoto rizika dokonca aj vtedy, keď je hladina Vášho cholesterolu v norme. Počas liečby musíte pokračovať v štandardnej diéte zameranej na zníženie cholesterolu. Viac na adcc.sk

Príbalový leták

 

Písomná informácia pre pou~ívate>a

 

Atorvastatin Actavis 10 mg

Atorvastatin Actavis 20 mg

Atorvastatin Actavis 40 mg

Atorvastatin Actavis 80 mg

filmom obalené tablety

 

atorvastatín

 

Pozorne si pre

u~ívae tento liek, preto~e ob

s

a

h

uje pre vás dôle~it

é

i

n

for

m

ácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

Ak máte akéko>vek alaie otázky, obráete sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. M

ô

~e mu uakodie, dokonca aj vte

d

y

,

ak má rovnaké prízn

a

ky

och

o

renia ako vy.

- Ak s

a

u

 

vás

vyskytne akýko>vek

v

ed

>

j

a

s

vojho lekára, lekárnik

a

a

lebo zdravot

n

ú sestru. To sa týka aj akýchko>vek ved>aja

ích ú

, ktoré nie sú

u

vedené

V tejto písomnej informácii pre pou~ívate>a sa dozviete:

1. o je Atorvastatin Actavis a na

2. o potrebujete vediee predtým, ako u~ijete Atorvastatin Actavis

3. Ako u~ívae Atorvastatin Actavis

4. Mo~né ved>ajaie ú

5. Ako uc

h

ovávae Atorvastatin Actavis

6.

O

b

s

ah balenia a alai

e

i

n

for

m

ácie

 

 

1. o je Ato

r

va

s

tat

i

n Actavis a na

a

p

o

u~

í

va

 

Atorvastatin Actavis p

a

trí do skupiny liekov

zn

á

mych ako sta

t

íny,

Atorvastati

n Actavis sa po

u

~íva

ak ste alergický na atorvastatín alebo na ktoréko>vek podobné lieky, ktoré sa pou~ívajú na zní~enie tukov v krvi, alebo na ktorúko>vek z alaích zlo~iek tohto lieku (uvedených v

ak máte alebo ste niekedy mali ochorenie, ktoré postihuje pe

e

H

ak ste mali niektoré neobjasnené abnormálne hodnoty krvných testov pe

ak ste ~ena v reproduk

ak ste tehotná, alebo sa pokúaate otehotniee

ak doj

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým ako za

 

Nasledujúce prí

í

bye pre vás vhodný. Skôr ako z

a

nete u~ívae Atorva

s

ta

t

in

A

ctavis, porate sa

s

o

s

voj

í

m lekárom alebo leká

r

ni

k

om

,

ak:

ste mali predtým náhlu cievnu mozgovú príhodu s krvácaním do mozgu alebo máte po predchádzajúcich mozgových príhodách v mozgu malé ohrani

máte problémy s obli

máte zní~enú

ste mali opakované alebo neobjasnené svalové bolesti alebo bodanie vo svaloch, svalové problémy v minulosti alebo sa vyskytli u niektorého

ste mali v minulosti svalové problémy po

i

 statínmi alebo  fibrátmi

)

p

ravidelne pijete ve>

mno

~

ste v minulosti mali ochorenie pe

máte viac ako 70 rokov

máte vá~ne respira

Ak sa vás týka niektorý z vyaaie uvedených dôvodov, váa lekár vám bude musiee urobie vyaetrenie krvi pred a pravdepodobne aj po

n

áme, ~e riziko ved>ajaích ú

i

n

k

ov súvisiacich so sv

a

lm

i

, n

a

pr. rabdomyolýza, sa

zv

y

au

j

e pri jeho u~ívaní

s

 u

r

i

t

ými liekmi v rovnakom

(pozri

li

e

ky a Atorvas

t

atin Actavis ).

 

Ak máte cukrovku alebo máte

riziko vznik

u cukrovky, po

as u~

ostatné lieky na úpravu hladiny lipidov, napr. gemfibrozil, ostatné fibráty, kolestipol;

niektoré blokátory kalciových kanálov pou~ívané na lie

,

napr. digoxín, verapamil, amiod

a

r

ó

n;

lieky pou~ívané

na

lie

a

vi

r

, l

o

pinavir, atazanavir,

in

d

in

a

v

ir, darunavir, at.;

ostatné lieky, o ktorých je známe, ~e vzájomne pôsobia s Atorvastatinom Actavis, vrátane ezetimibu (ktorý zni~uje cholesterol), warfarínu (ktorý zni~uje zrá~avose krvi), perorálnych (ústami u~ívaných) antikoncep

o

ti kU

d

í

n

u (pou~ívaného na p

á

le

n

ie

z

áhy a vredovú chorob

u

~

alú

d

ka) a antacíd (prípr

a

vk

y

n

a

tráviace ea~kosti obsahuj

ú

ce hliník alebo hor

k)

;

lieky, ktor

é

sa vydávajú bez lekárskeho predpisu: >ubovní

k bodkovaný.

 

Ak teraz u

~

Alkohol

Po

 

Tehotenstvo a doj

Ak ste tehotná alebo doj

á

nujete otehotniee, porate sa

s

o

svojím lekárom alebo

le

k

árn

i

kom predtým, ako za

ne

t

e u

~

 

N

eu

~

v

a

jte Atorvastatin Actavis, a

k

ste tehotná alebo, ak

s

a

pokúaate o

t

ehotniee.

Neu~ívajte Atorvastatin Actavis,

ak mô~ete o

tehotniee a ne

p

ou~ív

D:~ku lie

 

Ak si myslíte, ~e ú

 

Ak u~ijete viac Atorvastatinu Actavis, ako máte

Ak náhodou u~ijete prília ve>

a

tabliet Atorvastatinu Actavis (

v

i

a

c, ako je vaaa zvy

aj

n

á d

e

nná dávka), porate

sa

so

s

vojím lekárom alebo

n

av

a

í

v

te najbli~aiu nemocnicu.

Ak zabudnete u~ie At

or

v

astatin Acta

v

is

Ak zabudnete u~ie dávku, u~ite a~ vaau

nasledujúcu

dávku v plánov

a

nom

Záva~ná alergická reakcia, ktorá zaprí

 

Záva~né ochorenie prejavujúce sa bolestivým odlupovaním a opuchom ko~e, tvorbou p>uzgierov na ko~i, v ústach, o

l

avných orgánoch a horú

n

é

vyrá~ky s ru~ovo

r

ven

ý

mi vriedkami, zvláa

e

n

a d

l

aniach rúk alebo cho

d

id

l

ác

h

nôh, ktoré mô~u vytvárae

p

>uzgiere.

 

Svalová slabose, bolestivose alebo bolese svalov a najmä, ak sa zároveH necítite dobre alebo máte vysokú teplotu, mô~e to bye spôsobené nezvy

 

Ve>mi zriedkav

é

: postihujú menej ako 1 pacienta

z

 

10 000:

 

Ak pocieu

j

et

e

e

a

~kosti prejavujúce

s

a

n

eo

akávaným alebo neobv

y

kl

ý

m

k

r

vácaním alebo podliatinami,

mô~e to poukazovae n

o

chorenie pe

ene. Oznámte to

rovi.

 

Ostat

né mo~né ved>

a

jaie

zápal nosových ciest, bolese v hrdle, krvácanie z nosa

alergické reakcie

zvýaenie hladín cukru v krvi (ak máte cukrovku, pokra

bolese hlavy

pocit na vracanie, zápchu, "vetry", tráviace ea~kosti, hna

bolese k:bov, bolese svalov, bolese chrbta

výsledky krvných testov, ktoré poukazujú na mo~nose poruchy pe

 

Menej

anorexiu (nechutenstvo), prírastok na hmotnosti, poklesy hladín cukru v krvi (ak máte cu

k

rovku, musíte si naalej staros

t

l

i

vo monitorovae hlad

i

ny

cuk

r

u v krvi).

no

závrat, zní~enú citlivose alebo bodanie v prstoch na rukách a nohách, zní~enie citlivosti na bolese alebo dotyk, zmenu vnímania chuti, stratu pamäti

zahmlené videnie

zvonenie v uaiach a/alebo v hlave,

vracanie, grganie, bolese v hornej a dolnej

hepatitídu (zápal pe

vyrá~ku, ko~nú vyrá~ku a svrbenie, ~ih>avku, vypadávanie vlasov

bolese krku, svalovú únavu

únavu, celkový pocit choroby, slabose, bolese na hrudi, opuch, zvláae

pozitívnu reakciu vyaetrenia mo

 

Zriedkavé ved>ajaie ú

poruchu zraku

nepredvídané krvácanie alebo podliatiny

cholestázu (zo~ltnutie ko~e a o

poranenie a>achy

 

Ve>mi zriedkavé ved>ajaie ú

alergickú reakciu  príznaky mô~u zahUHae náhly sipot a bolese na hrudi alebo napätie, opuch o

o

hrdla, ea~kosti pri dýchaní,

k

o

l

aps

stratu sluchu

gynekomastiu (zvä

 

Mo~né ved>ajaie ú

sexuálne problémy

depresia

problémy s dýchaním, vrátane pretrvávajúceho kaa>a a/alebo dýchavi

cukrovka; je viac pravdepodobná, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu a vysoký krvný tlak. Lekár vás bude po

 

Hlásenie ved>ajaích ú

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

na svojho lekára alebo lekárnika

.

T

o sa týka aj akýchko

>

e

k v

e

d>ajaích ú

kt

o

n

ie sú uvedené v tejt

o

p

í

so

m

n

ej informácii pre pou~ívat

e

>a. Ved>ajaie ú

ky

mô~ete hlás

i

e aj priamo prostredníctvom národného systému

hlásenia uv

edeného v  HYP

E

RLINK

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

- Lie

- alaie zlo~ky sú ma

n

itol E421, mikrokryatalická cel

u

l

ó

za, uhli

a

,

po

v

idón, sodná so> kro

s

ka

r

mel

ó

zy, nátriumlaurylsul

f

át

,

k

o

l

oidný bezvodý oxid kremi

t

ý, magnéziumstearát, h

yp

r

olóza, oxid

t

itani

 

Ako vyzerá At

orvastatin A

ctavis a obsah

b

alenia

Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

 

Výrobca

Actavis hf.

Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

 

[len pre 10 mg, 20 mg a 40 mg]

Balkanpharma  Dupnitsa AD

3 Samokovsko Str., Dupnitsa 2600, Bulharsko

 

 

 

Tento liek je schválený v 

k

ých atátoch Európskeho hospodár

s

k

e

ho priestoru (EHP) p

o

d

n

asl

e

dovnými názvami:

 

Is

l

an

d

a

cor 10, 20, 40 mg a

8

0

m

g

 

Táto písomná informácia pre pou~ívate>a bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.

 

 

 

 

 

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.

Príloha

Príloha

 

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu Atorvastatin Actavis 20 mg tbl flm (blis.) 1x100 ks

Diskusia

Diskusia k produktu Atorvastatin Actavis 20 mg tbl flm (blis.) 1x100 ks

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam